Droogte in gebied van De Dommel

4 september 2018 Het is nog steeds heel droog in ons gebied. Door het warme weer en weinig regen is de hoeveelheid water in veel beken flink afgenomen. Ondanks dat er wel hier en daar wat regen is gevallen is dit nog lang niet genoeg om het tekort aan te vullen. Er lijkt voorlopig nog geen einde te komen aan de droogteperiode.
De Reusel achter RWZI Biest Houtakker

De aanhoudende droogte heeft effect op de planten en dieren in ons gebied en daarmee ook op het werk van Waterschap De Dommel. Om onherstelbare natuurschade te voorkomen zijn we in juli gestart met een reddingsactie om volledig droogvallen van vijf beken en een ven tegen te gaan en zo de daar aanwezige bijzondere flora en fauna te behouden.

Medewerkers van het waterschap houden nog steeds de meest kritieke plaatsen in de gaten. Het lukt niet om overal tegelijk te controleren en daarom richten we ons op de knelpunten. Maar mocht u iets zien dan kunt u dit melden bij tel. 0411 618 618.

Leven met extremer klimaat

Het klimaat verandert en dat is nú al merkbaar. We moeten rekenen op extremer weer. Langere periodes van droogte enerzijds, wateroverlast door hoosbuien anderzijds. Met het actieplan ‘Leven-de-Dommel’ zorgen we dat ons watersysteem tegen een stootje kan. In extreem natte én droge situaties: een klimaatrobuust watersysteem. Dat doen we niet alleen, maar samen met boeren, bedrijven, burgers, gemeenten, ambtenaren en bestuurders.

Meer info: www.dommel.nl/actieplan 

Hoe droog is het?

Het KNMI geeft aan dat we dit jaar een van droogste jaren ooit gemeten hebben. 1976 geldt nog steeds als maat voor het droogste jaar. In het gebied van De Dommel is het niet alleen droog, ook zijn de omstandigheden (zandgrond en hooggelegen gebied) zo, dat er weinig water vastgehouden wordt. Dit betekent dat beken, sloten en ook plassen en vennen droog komen te staan. Hierdoor hebben vissen en waterplanten het heel erg moeilijk.

Maaien

We maaien om de beken en sloten open te houden, zodat het water goed afvoert. Het waterschap maait en onderhoudt ruim 2000 km aan beken en belangrijkste sloten. Onze werkwijze en -planning is erop gericht om zóveel te maaien dat wateroverlast wordt voorkomen, maar ook de natuur wordt ontzien. We zoeken een evenwicht daartussen en maaien zo zorgvuldig mogelijk. Per locatie kiezen we de best passende maaimethode en periode. Tijdens de droogte is er bewust minder gemaaid om zoveel mogelijk water vast te houden. Nu gaan we langzaam en gecontroleerd het maaien oppakken. Als we nu niet starten komen we in de winter, bij hevige regen, in de problemen.

Beregenen

Landbouwgewassen hebben water nodig. Boeren beregenen hun gewassen met grondwater of water uit beken en sloten. Om de grondwatervoorraad te beschermen mag er in grote delen (vooral in nabijheid van natuur) maar beperkt beregend worden.

Indien er genoeg water is, mag er ook met water uit beken en sloten beregend worden. Voor een aantal beken is dat vrijwel nooit het geval en geldt een permanent onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater. Bij deze droogte is het inmiddels in het gehele Dommelgebied verboden, met uitzondering van de Zandleij en de Beneden-Dommel (Dommel tussen Wilhelminakanaal en Den Bosch).

Zie voor de actuele situatie met betrekking tot verbod op het onttrekken van oppervlaktewater de realtime kaart op de pagina onttrekkingsverbod.

Recreatie

Met het aanhoudende warme zomerweer en de vakantieperiode is het prettig om af te koelen in een zwemplas. Wij adviseren u om alleen te zwemmen in water dat als officieel als zwemlocatie is aangewezen. Hier wordt de kwaliteit van het water regelmatig gecontroleerd en kunt u veilig zwemmen. Op www.zwemwater.nl vindt u de zwemwaterkaart met de actuele status van alle officiële zwemlocaties.

Doordat het waterpeil op veel plekken extreem laag staat en de temperatuur van het water hoog is, neemt de kans op vorming van drijflagen met blauwalgen of botulisme toe. Kijk voor een actueel overzicht op de pagina locaties blauwalg en/of botulisme.

Vanaf 28 augustus is een groot deel van het kanoverbod, dat geldt voor de gehele Reusel opgeheven. Enkel het traject tussen het Wilhelminakanaal en rijksweg A58 is, wegens te lage waterstand, nog afgesloten.

Tips uit de Waterschijf van vijf

Ook in tuinen willen het gras en planten graag water. Wil je de tuin besproeien, ga dan bewust om met water. De Waterschijf van vijf van Waterschap De Dommel geeft tips. Sproei liever 1 keer in de week een langere tijd dan dagelijks kort. Planten kunnen zo beter tegen droogte. Hun wortels groeien zo dieper de grond in om water te vinden. Sproei niet overdag in de brandende zon, maar 's ochtends of 's avonds.

Meer groen in je tuin zorgt ook voor aangenamere temperaturen. Haal tegels eruit, en breng groen erin. Een groene tuin met weinig bestrating voorkomt ook wateroverlast tijdens hevige buien. Meer info: www.dommel.nl/waterschijfvanvijf