Mogelijkheid tot aankoop percelen om natuur te beheren in het dal van de Keersop

18 september 2018 Waterschap De Dommel organiseert op maandag 1 oktober een openbare bijeenkomst over de mogelijkheid tot aankoop van percelen voor natuurbeheer in het gebied van de Keersop. Vanaf 19.00 uur starten we met een toelichting en bent u welkom in het informatiecentrum Grenscorridor N69 in Westerhoven.
Beek de Keersop

De Keersop en het beekdal waar de Keersop doorheen stroomt, is een gebied met een grote verscheidenheid aan flora en fauna en waardevolle cultuurhistorische objecten en landbouw. In het Keersopdal liggen kansen voor verdere ontwikkeling van natuurwaarden binnen het Natuurnetwerk Brabant (NNB). Ook zijn er mogelijkheden voor recreatie, landschap en duurzame agrarische verbeteringen met oog voor behoud van landschappelijke- en cultuurhistorische waarden. Voor de kern van de Keersop is een Europese noodzakelijke natuuropgave (Natura 2000 en Natuurnetwerk Brabant) van toepassing. Voor deze opgave is het nodig om het watersysteem te optimaliseren.
Voor de ontwikkeling en uitwerking van de plannen voor de Keersop en omgeving werken verschillende partijen samen in het gebied.

Om de natuuropgave (in het NNB) te kunnen realiseren, is in en rondom de Keersop de afgelopen jaren grond verworven door de provincie. Ook de komende jaren zal de
provincie in gesprek blijven met eigenaren over realisatie van natuur op hun grond. Hierbij wordt ingezet op verwerving, maar er zijn mogelijkheden voor realisatie door
ondernemers en particulieren (zelfrealisatie). Een uitgangspunt daarbij is, dat de eigenaar zelf de stap zet naar natuurbeheer. Na verwerving en/of inrichting van provinciale gronden vindt doorlevering plaats (na inschrijving) aan een of meerdere eindbeheerders.

Waterschap De Dommel voert de regie over de uitvoering van de projecten in en langs de Keersop. Zij stelt samen met de partijen in het gebied uiteindelijk een projectplan Waterwet op om de hydrologische en ecologische maatregelen te kunnen nemen in het gebied. Deze plannen worden op dit moment gemaakt en de planning is om die in 2019 ter inzage te gaan leggen om formele besluitvorming te kunnen doorlopen.

Interesse in percelen

In de periode oktober/november 2018 willen waterschap en provincie inventariseren en vastleggen of en welke mensen geïnteresseerd zijn om NNB percelen verworven door de
provincie, in eigendom over te nemen en te gaan beheren volgens vooraf gestelde randvoorwaarden en natuurdoelstellingen.

Bent u geïnteresseerd om voor de natuur ingerichte percelen (binnen het NNB) te verwerven en te beheren? Meld u dan aan om deel te nemen aan het gebiedsproces dat hiervoor wordt opgestart.

Wanneer komt u in aanmerking?

Alleen mensen die na een openbare kennisgeving aan hebben gegeven om deel te nemen aan het gebiedsproces om straks ingerichte gronden over te willen nemen (kopen), kunnen in aanmerking komen voor de verwerving ervan. Over de inhoud en planning van deze procedure willen we u ook informeren op 1 oktober.

Zie voor een uitsnede van het gebied de kaarten van het NNB de website van de provincie.

De mensen die hun belangstelling hebben aangegeven en vast laten leggen worden betrokken in het proces dat leidt tot de inrichting en duurzaam beheer van de gebieden.
De uiteindelijke verdeling en “aanbesteding” van voor de natuur ingerichte gronden vindt onder nog nader te beschrijven voorwaarden plaats.

Alle geïnteresseerden/ belangstellenden worden tot aan het moment van de overdracht van de grond (naar verwachting eind 2021) op verschillende momenten over de voortgang
geïnformeerd. Het staat geïnteresseerden/ belangstellenden vrij om tijdens het proces af te zien van verdere belangstelling als de voorwaarden voor het verwerven van de ingerichte gronden bekend worden gemaakt.

Informatiebijeenkomst 1 oktober

Op maandag 1 oktober kunt u meer informatie verkrijgen over deze openbare kennisgeving. U bent welkom vanaf 19.00 uur in het Informatiecentrum Grenscorridor N69, Braambos 5 in Westerhoven. Graag vooraf aanmelden via lvkollenburg@dommel.nl

Contact

Voor informatie over de inhoud van deze kennisgeving kunt u ook contact opnemen met Philip Schellens, pschellens@dommel.nl of (0411) 618 412