Extra middelen voor klimaatrobuuste inrichting

29 november 2018 Waterschap De Dommel investeert de komende jaren in extra middelen om te komen tot een klimaatrobuuste inrichting. De extreem droge zomer van dit jaar en de wateroverlast in 2016 onderstrepen het belang van een klimaatbestendiger waterbeheer. In de begroting voor 2019 stijgt de belastingopbrengst met bijna 5 procent.

Waterschap De Dommel zuivert jaarlijks 100 miljoen liter afvalwater en zorgt voor waterveiligheid, schoon en voldoende water. Inwoners dragen bij aan het waterbeheer door het betalen van belastingen voor het zuiveren van afvalwater en het beheer van beken en andere watergangen. De aanhoudende extreme droogte deze zomer maakt het belang van waterconservering nog duidelijker. Niet alleen voor de komende winter maar ook voor de langere termijn. De klimaatverandering vraagt extra maatregelen om wateroverlast én schade van droogte te beperken.

Het algemeen bestuur heeft op 28 november jl. besloten om voor de komende twee jaar, naast het al beschikbare budget, € 360.000 extra beschikbaar te stellen om ‘waterbewustzijn’ te stimuleren. Denk hierbij aan stimuleringsmaatregelen voor bewoners en bedrijven die zelf aan de slag gaan met klimaatadaptieve maatregelen als ‘groene daken’ of het opvangen van regenwater in een regenton. Deze extra uitgaven komen ten laste van de reserves van De Dommel.

Uitgaven stijgen met 5,2 procent

Het waterschap besteedt in 2019 ruim 111,5 miljoen euro aan het zuiveren van rioolwater (57%) en voldoende water (43%). Tegenover de uitgaven staan inkomsten uit waterschapsbelasting en incidentele inkomsten zoals subsidies. Een deel van de kosten wordt ook gedekt vanuit reserves, die geleidelijk worden afgebouwd. De totale netto uitgaven van 111,2 miljoen euro zijn met 5,5 miljoen euro gestegen ten opzichte van 2018. Aan veilig en voldoende water wordt ruim 48 miljoen euro uitgegeven. Hiervan onderhouden we sloten en beken. We richten het watersysteem in ten behoeve van de afvoer en het vasthouden van water voor landbouw en natuurontwikkeling. Van deze 48 miljoen dragen we bijna 9 miljoen euro bij aan het landelijk Hoogwater Beschermingsprogramma voor het voorkomen van overstromingen vanuit de Noordzee en de grote rivieren.

Zuiveringsheffing stijgt met 0,5 procent

Het werk van het waterschap wordt betaald uit verschillende waterschapsheffingen.

De kosten voor het zuiveren van huishoudelijk en industrieel afvalwater worden uit de zuiveringsheffing betaald. Het tarief voor de zuiveringsheffing stijgt in 2019 ten opzichte van 2018 met 0,5 procent. De watersysteemheffing is bestemd voor beheer en onderhoud van ons oppervlaktewatersysteem van beken, sloten en het ondiepe grondwater. De watersysteemheffing bestaat uit heffingen voor inwoners (ingezetenen), grondeigenaren (ongebouwd) en eigenaren van gebouwen (gebouwd). De kosten voor veilig en voldoende water (watersysteemheffing) stijgen als gevolg van projecten die nodig zijn om ons watersysteem veilig en klimaatbestendiger te maken.

Waterschapsbelasting gemiddeld gezin neemt met 2,42 euro (1%) toe.

2018

2019

stijging/jaar

Meerpersoonshuishouden met koopwoning van

€ 200.000,-

€ 228,78

€ 231,20

€ 2,42

Eenpersoonshuishouden met huurwoning

€ 89,48

€ 91,42

€ 1,94

Agrarisch bedrijf met 25 hectare grond en opstallen ter waarde van € 240.000, -

€ 1347,50

€ 1451,72

€ 104,22

Metaalbedrijf met een waarde van € 1 miljoen en 50 vervuilingseenheden

€ 2635,70

€ 2647,70

€ 12,-