Resultaten waterschappen openbaar

1 november 2018 De waterschappen geven gezamenlijk inzicht in hun resultaten van de periode 2015 - 2017. Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen, presenteert vandaag de publicatie ´Waterschapspeil 2018´ aan minister Cora van Nieuwenhuizen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Als transparante overheid stellen de waterschappen alle onderliggende data beschikbaar voor het publiek via waterschapsspiegel.nl.

Inzicht, leren en verbeteren

De publicatie ‘Waterschapspeil’ geeft inzicht in wat de waterschappen de afgelopen jaren hebben bereikt met het uitvoeren van hun kerntaken en welke trends en ontwikkelingen daarop van invloed zijn. Hans Oosters: “We hebben grote ambities op het gebied van duurzaamheid en het klimaatbestendig inrichten van Nederland. Inzicht in de prestaties helpt om van elkaar te leren en gezamenlijk te verbeteren. Als transparante overheid delen we deze resultaten zodat ook onze omgeving een beeld krijgt van kansen en aandachtspunten. Zo willen we samen blijven werken aan een veiliger en leefbaarder Nederland.”

Gezamenlijk resultaat

Waar de publicatie Waterschapspeil de ontwikkelingen van de hele sector in beeld brengt, zoomt Waterschaps-spiegel in op de verschillen tussen de waterschappen. Alle waterschappen leverden hiervoor in het voorjaar van 2018 gegevens aan bij de Unie van Waterschappen over verschillende onderwerpen. Denk hierbij aan prestaties op de kerntaken, resultaten op het gebied van maatschappelijk verantwoord handelen, dienstverlening, financiën en doelmatigheid. Alle gegevens zijn – net als beide rapportages – openbaar beschikbaar via www.waterschapsspiegel.nl.

WAVES dashboard en databank

Waar verschillen zichtbaar worden ontstaat de mogelijkheid om van elkaar te leren, dat is de slogan van de bedrijfsvergelijkingen. Om het leren van elkaar gemakkelijk te maken is het online WAVES dashboard ontwikkeld, met het overzicht van de belangrijkste resultaten. Met enkele muisklikken is het daarin mogelijk om waterschappen op bovengenoemde thema’s met elkaar te vergelijken. De bedoeling is om inzichtelijk te maken welke waterschappen mogelijk leerzame lessen te delen hebben, om ieders ambities beter te verwezenlijken. Het dashboard is ook beschikbaar in de vorm van een mobiele app (iOS en Android).

Mooie stappen

Waterschapspeil en –spiegel brengen in beeld welke vorderingen de waterschappen de afgelopen jaren maakten. Zo is de veiligheid van de regionale waterkeringen beter op orde, voldoet een groter deel van de beheer-gebieden aan de normen tegen wateroverlast, en blijven de goede waterzuiveringsprestaties gehandhaafd. Daarbij is de totale energie-efficiëntie wederom toegenomen dankzij eigen opwekking, zijn de eerste resultaten van grondstoffenwinning uit afvalwater zichtbaar, en nam de digitale volwassenheid van de waterschappen verder toe.