Waterinnovatieprijs 2018 uitgereikt

30 november 2018 Dit is een bericht van de Unie van Waterschappen- Een eenvoudige oplossing die ervoor zorgt dat dijken niet kunnen bezwijken door piping en ook nog eens goedkoper is. Een biologische zuiveringstechniek die ervoor zorgt dat water zo goed gezuiverd wordt dat zelfs de kleinste medicijnresten eruit verdwijnen. Boeren die zelf het waterpeil in hun gebied naar eigen behoefte kunnen inregelen én een project dat regenwater omzet in drinkwater. Deze innovaties mogen zich de winnaars van de Waterinnovatieprijs 2018 noemen.

Op 29 november vond de jaarlijkse uitreiking van de Waterinnovatieprijs plaats in de Rijtuigenloods te Amersfoort. De Waterinnovatieprijs is een initiatief van de Unie van Waterschappen en de Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank). Onder leiding van dagvoorzitter en filmmaker Suzanne Blonk, die deze uitreiking al voor de zevende keer mocht presenteren, hoorden Waterschapsbedrijf Limburg, waterschap Rivierenland en Deltares, het hoogheemraadschap van Hollands Noorderkwartier en PWN en het hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden dat zij dit jaar de prijzen mee naar huis mochten nemen. Ook waterschap De Dommel en de Abdij OLV Koningshoeven vielen in de prijzen. Met 20% van de stemmen mochten zij zich de winnaar van de Publieksprijs noemen.

Afvalrace

Uit de 123 inzendingen zijn zij door een deskundige jury gekozen als de winnaars in de categorieën Water-veiligheid, Schoon water, Voldoende water en Circulaire economie. De concurrentie was groot dit jaar. Lidewijde Ongering, secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en voor het derde jaar op rij juryvoorzitter bij de Waterinnovatieprijs, was blij verrast over het hoge niveau van de inzendingen.
Lidewijde Ongering, juryvoorzitter van de Waterinnovatieprijs: “Als jury was het een feest om alle innovatieve ideeën voorbij te zien komen. Een keuze voor de genomineerden en winnaars was dan ook een hele kluif, maar we staan volledig en unaniem achter de keuzes. Met ideeën en projecten zoals deze winnaars heb ik vertrouwen in de toekomst van het waterbeheer in Nederland. De Waterinnovatieprijs bewijst dat de kennis, creativiteit en innovatiekracht om de grote uitdagingen van deze tijd aan te kunnen volop aanwezig zijn.”

Visnet voor nieuwe ideeën

De waterschappen zijn altijd op zoek naar nieuwe manieren om waterbeheer beter, goedkoper en duurzamer te maken. De Waterinnovatieprijs is voor de Unie van Waterschappen een ideaal visnet om nieuwe, slimme ideeën op te halen en te delen. Dit jaar was er naast de vaste categorieën (Waterveiligheid, Voldoende water en Schoon water) bijzondere aandacht voor het thema circulaire economie. De waterschappen hebben dagelijks te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Zij passen zich daarop aan, maar willen ook verdere klimaatverandering zoveel mogelijk beperken.
Hein Pieper, vicevoorzitter Unie van Waterschappen: “Wij willen ons steentje bijdragen aan het verduurzamen van Nederland. Het hergebruiken van afvalmaterialen of het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater zijn hierin belangrijke stappen. De waterschappen willen samen met het Rijk, gemeenten en provincies werken aan een circulair Nederland. Door met de Waterinnovatieprijs aandacht voor dit thema te vragen, hopen we innovatieve ideeën op dit vlak te stimuleren en mensen te inspireren hiermee aan de slag te gaan.”

Versnellen van innovatie

Met de winnaars van de Waterinnovatieprijs 2018 wordt gekeken of er een match is om een ondersteunend
versnellingstraject aan te gaan, waarbij een innovatiemakelaar samen met de winnaar verkent op
welke wijze de innovatie verbeterd en/of marktrijp gemaakt kan worden. Het versnellingstraject wordt
aangeboden door de Unie van Waterschappen, STOWA, de Topsector Water & Maritiem en het Valorisatieprogramma
Deltatechnologie & Water. Ook de NWB Bank levert als partner van de Waterinnovatieprijs
een bijdrage.

Winnaars Waterinnovatieprijs 2018

GROFZANDBARRIÈRE – WINNAAR WATERVEILIGHEID
De grofzandbarrière van waterschap Rivierenland en Deltares laat het grondwater onder de dijk wel doorstromen,
maar belemmert het uitspoelen van het fijne zand uit de kern van de dijk. Zo wordt bezwijken
van de dijk voorkomen. Tot voor kort moest op locaties met weinig ruimte langs de dijk een beschermingsconstructie
van beton, staal of kunststof worden aangelegd. Dat is met de grofzandbarrière niet meer nodig,
waardoor veel kosten worden bespaard.

DE NEW HART-ZUIVERING – WINNAAR SCHOON WATER
Komende jaren moeten waterschappen miljoenen investeren in extra zuiveringsstappen om medicijnresten
uit het effluent te verwijderen. De uitdagingen waarvoor de waterschappen staan zijn lastig te integreren
in de bestaande biologische zuiveringsconcepten, waarbij een effluent wordt geproduceerd dat maar
net voldoende is om te lozen, maar zeker niet goed genoeg is voor hergebruik. De “New Hart- zuivering
van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en PWN verwijdert in een keer al deze stoffen en
zet die om in groen aardgas. De “New Hart”-zuivering maakt gebruik van een combinatie van fysisch-chemische
technieken, waaronder geavanceerde membraantechnieken zoals MF, NF, FO, RO en Superkritische
Vergassing.

BOEREN AAN HET ROER – WINNAAR VOLDOENDE WATER
In veenweidegebied daalt de bodem doordat het grondwaterpeil in de zomer ver onder het oppervlaktepeil
zakt. Door de veenbodem vochtig te houden, wordt de bodemdaling geremd en dit geeft het gebied
weer perspectief. In deze praktijkproef van het hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden sturen boeren
zelf, via drukdrainage per perceel, op een stabiele grondwaterstand. Niet te droog en niet te nat, met als
hoofddoel bodemdaling te remmen. Omdat de boeren zelf het gewenste grondwaterpeil instellen, levert
hen dit veel inzicht op in de grondwaterstand in het perceel. Daardoor wordt ook het water- en bodembewustzijn
verhoogd.

SUPER LOCAL – WINNAAR CIRCULAIRE ECONOMIE
Het Super Local-project van Waterschapsbedrijf Limburg heeft als doel op een schaal van 125 woningen in
Kerkrade de waterkringloop zo volledig mogelijk te sluiten. Regenwater wordt opgevangen, gebufferd en
gezuiverd tot drinkwater. Afvalwaterstromen worden gescheiden, zwart water wordt op hyperthermofiele
wijze vergist tot meststof en het grijze water wordt gezuiverd tot waswater. Met dit concept is het mogelijk
om regenwater direct te benutten, zodat het niet in het riool terechtkomt. Daarnaast zijn er buffers beschikbaar
om regenwateroverlast te voorkomen en de drinkwaterpiek in droge perioden op te vangen.

KONINGSHOEVEN NEXTGEN – WINNAAR PUBLIEKSPRIJS
“Geen druppel water zal het terrein verlaten, anders dan in de vorm van bier.” Dat is de ambitie van de
trappistenbrouwers van de Abdij OLV Koningshoeven. Al jaren heeft de Abdij de wens om water op het
terrein te houden, circulair te maken en nuttig te hergebruiken. Waterschap De Dommel wil daarnaast
graag experimenteren met nieuwe waterzuiveringsconcepten, proeftuinen voor de toekomstige waterketen.
De Abdij en het waterschap hebben elkaar gevonden en samen realiseren ze een ontwerp voor een
nieuwe generatie waterbehandelingsconcepten.