Naleefgedrag blijft ook in 2018 hoog

3 april 2019 Uit de jaarlijkse evaluatie van het proces Toezicht en handhaving is gebleken dat het naleefgedrag binnen het Waterschap De Dommel onveranderd hoog is. De Dommel is blij met dit resultaat. Consequent handhaven en gerichte communicatie helpt bij het naleven van de wet- en regelgeving voor waterkwaliteit en –kwantiteit.

Net als in 2017 lag het naleefgedrag vorig jaar tussen de 90 en 95%.  Een marge van 5%. De cijfers variëren namelijk per soort controle. Bij onze schouwcontrole van sloten is het naleefgedrag bijvoorbeeld bij eerste controles minder hoog. Na de hercontrole juist weer goed.
Om het naleefgedrag in 2019 hoog te houden, zet Waterschap De Dommel de ingezette lijn voort. Er zijn regels voor het lozen van afvalwater en het onderhoud van sloten en slootkanten. Tegen overtredingen, die de waterkwaliteit en – kwantiteit aantasten treedt het waterschap dan ook streng op.

Droogte

De aanhoudende droogte in 2018 heeft geleid tot extra inzet op handhaving. Medewerkers van Waterschap De Dommel controleerden in het veld of de ingestelde maatregelen werden nageleefd. Dat was niet altijd het geval: er moest een aantal keer strafrechtelijk opgetreden worden tegen illegale onttrekking van grond- of oppervlaktewater.

Samenwerking intensiveren

In 2019 wordt de samenwerking op gebied van handhaving met  gemeenten, Omgevingsdiensten, Rijkswaterstaat, de Brabantse waterschappen Aa en Maas en Brabantse Delta en andere handhavingpartners verder vorm gegeven. Zo efficiënt mogelijk omgaan met gemeenschapsgeld, een steeds kritischere omgeving en straks de nieuwe Omgevingswet zorgen ervoor dat overheden elkaar steeds vaker opzoeken. Er zijn onder andere afspraken gemaakt over hoe om te gaan met dumpingen van drugsafval, samenwerking in het buitengebied, handhaving van agrarische grondwateronttrekkingen en lozingen door risicovolle industriële bedrijven.

Terugblik en vooruitkijken

Het bestuur van Waterschap De Dommel heeft de evaluatie van het uitvoeringsprogramma Toezicht en handhaving 2018 en het nieuwe Uitvoeringsprogramma voor 2019 vastgesteld. De hierbij behorende stukken zijn terug te vinden op: www.dommel.nl/handhaving