Tijdelijk verbod gebruik grondwater voor het beregenen van grasland

2 april 2019 Op de hoge zandgronden is het grondwaterpeil nog steeds te laag. Waterschap De Dommel heeft een onttrekkingsverbod van grondwater voor grasland ingevoerd voor het gebied ten zuiden van Eindhoven tot de Belgische grens. Agrarische ondernemers en grondeigenaren mogen hun grasland van 1 april tot 1 juni niet beregenen met grondwater. De grondwaterstand is in het stroomgebied van de Dommel afhankelijk van de hoeveelheid regen. Na de droogte in 2018 is er te weinig regen gevallen om op de hoge zandgronden de grondwaterstand voldoende aan te vullen. Extra waterinlaat uit grote rivieren zoals bij onze buurwaterschappen is nauwelijks mogelijk.

Voorjaarsregeling

Om verdere afname van de voorraad grondwater te voorkomen besluit elk Brabants waterschap in de Voorjaarsregeling of en waar het onttrekken van grondwater mogelijk is. Deze regeling geldt alleen voor graslanden, sportvelden en golfterreinen en niet voor akkerbouw. Van belang zijn de grondwaterstand op peildatum 1 april, het stroomgebied en de mate van bescherming. De natuurlijke voorraad grondwater wordt normaal gesproken in de wintermaanden door neerslag weer aangevuld. De extreem droge zomer in combinatie met onvoldoende neerslag heeft ervoor gezorgd dat het grondwaterpeil zich dit jaar niet overal heeft kunnen herstellen. Waarnemend watergraaf Lex Huijbers: “Tot enkele jaren terug gold voor het hele stroomgebied een onttrekkingsverbod. Sinds enkele jaren was beregenen wel mogelijk als het grondwater hoog genoeg stond. Helaas hebben we voor de hoge zandgronden dit jaar wel een onttrekkingsverbod in moeten voeren”.

Droogte blijft zorg

Het voorjaar gaan we droger in dan april vorig jaar. De droogte zal ook dit jaar veel aandacht vragen. We blijven volledig afhankelijk van de regen die valt en er zijn weinig mogelijkheden om water aan te voeren in onze beken. Tel daarbij op dat het gebied onder Eindhoven en Tilburg bestaat uit hoger gelegen, hellende zandgronden. Het water stroomt daar snel weg. Deze bijzondere kenmerken maken het Dommelgebied van nature gevoelig voor droogte. Bij De Dommel staan op de meeste plekken de stuwen nog steeds hoog om het water zo lang mogelijk in het gebied vast te houden. Huijbers: “We waarderen elke actie en investering die in de sector gedaan wordt om structureel water vast te houden in de haarvaten!”

Grondwaterstand deelgebieden waterschap

In Brabant meten we in 112 peilbuizen constant de grondwaterstand. Wanneer de gemeten grondwaterstand op 1 april lager is dan de vastgestelde ondergrens die per meetpunt bepaald is, kleurt het punt rood. Wanneer meer dan de helft van het aantal meetpunten in een deelgebied rood kleurt, kan het waterschap op 1 april een verbod instellen voor het beregenen van grasland uit grondwater. Welke deelgebieden groen (=geen verbod) of rood (=wel verbod) gekleurd zijn, ziet u op het kaartje.

Extra maatregelen helpen

Net als het waterschap hebben veel agrariërs en natuurbeheerders extra actie ondernomen door het regenwater langer in de sloten vast te houden. Voor 132 plekken in het gebied zijn sinds 1 januari drempels of extra stuwtjes aangevraagd. Zo kan het in de grond zakken en het grondwater aanvullen. In de lager geleden gebieden van Midden-Brabant heeft de grondwaterstand zich beter kunnen herstellen.