Toelichting op tijdelijk verbod gebruik grondwater

25 april 2019 Waterschap De Dommel heeft op 2 april een tijdelijk onttrekkingsverbod van grondwater voor grasland ingevoerd voor het gebied ten zuiden van Eindhoven tot aan de Belgische grens. Dit verbod geldt tot 1 juni. Op een aantal onderdelen blijken er onduidelijkheden te bestaan. Het waterschap geeft daarom op deze punten een toelichting om misverstanden te voorkomen

Toelichting op besluit

Het beregenen met grondwater binnen 48 uur na de emissiearme aanwending van organische mest is toegestaan in alle gebieden waar het flexibele beregeningsbeleid van toepassing is. De graszodenteelt mag worden beregend met grondwater, omdat het onder akkerbouw valt. Het gebruik van kleine hoeveelheden water (minder dan 10m³) is toegestaan, mits het niet gebruikt wordt voor grasland. Voor kunstgrasvelden geldt geen verbod.

Voorjaarsregeling

Het onttrekkingsverbod geldt voor de gebieden waar het flexibele beregeningsbeleid van toepassing is. Voor de invloedsgebieden, Natura 2000-gebieden, de beschermde gebieden keur en de attentiegebieden geldt een standaard voorjaarsverbod om water te onttrekken. Dit is de eerste keer dat De Dommel een onttrekkingsverbod heeft moeten toepassen/inzetten. Zie kaart.

Grondwaterstand onvoldoende aangevuld

Dit tijdelijk verbod is nodig omdat de grondwaterstand in het stroomgebied van De Dommel te laag is. Na de droogte in 2018 is er te weinig regen gevallen om op de hoge zandgronden de grondwaterstand voldoende aan te vullen. Extra waterinlaat uit grote rivieren zoals bij onze buurwaterschappen is nauwelijks mogelijk.