Nieuw bestuursprogramma en benoeming dagelijks bestuur

9 mei 2019 Het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel heeft vanmiddag (9 mei) het bestuursprogramma ‘Bruggen bouwen met water voor nu en later’ vastgesteld. Het algemeen bestuur benoemde ook de nieuwe dagelijks bestuursleden.
Het dagelijks bestuur van links naar rechts: Martijn Tholen, Erik de Ridder (watergraaf), Mado Ruijs, Jan Verhoeven, Vincent Lokin en Antje Dekker (secretaris)

Nieuw dagelijks bestuur

Het nieuwe dagelijks bestuur bestaat, naast watergraaf Erik de Ridder, uit Mado Ruijs (Water Natuurlijk), Martijn Tholen (Ongebouwd), Vincent Lokin (Natuurterreinen) en Jan Verhoeven (VVD). Alle dagelijks bestuursleden maakten de afgelopen vier jaar deel uit van het algemeen bestuur. Jan Verhoeven was ook lid van het dagelijks bestuur in de vorige bestuursperiode. Bekijk de portefeuilleverdeling 

Bestuursprogramma 2019-2023

De rode draad in het bestuursprogramma ‘Bruggen bouwen met water voor nu en later’ is de integrale aanpak die noodzakelijk is in het mozaïeklandschap van Midden-Brabant. De ingezette koers uit het Waterbeheerplan en het Actieplan Leven-de-Dommel wordt versterkt: samen met inwoners, bedrijven, boeren en natuurbeheerders werkt het waterschap aan een duurzaam en toekomstbestendig waterbeheer in stad, dorp en buitengebied.

De vijf thema’s van het bestuursprogramma

Met en voor het gebied: Het versterken van de relatie met het gebied in de landelijke en bebouwde omgeving om samen verder te komen.

Omgaan met klimaatverandering: Uitvoering van het Actieplan Leven-de-Dommel is cruciaal waarbij het waterschap zichtbaar en samen met het gebied streeft naar een robuust, veerkrachtig en slim stuurbaar watersysteem.

Toekomstbestendige gebruik en beheer van het (grond)watersysteem: Vasthouden-voeden-vertragen-afvoeren is ons motto. Samen met de provincie en met alle watergebruikers in ons gebied werken we actief aan een toekomstbestendige grondwatervoorraad.

Het watersysteem verbindt landbouw, natuur en bebouwd gebied: Inwoners, bedrijven, boeren en natuurbeheerders maken samen gericht ruimte voor het vasthouden van water voor droge perioden en bergen van water bij wateroverlast. Zij staan niet tegenover elkaar maar helpen elkaar om water vast te houden en zo goed mogelijk te benutten voor alle functies.

Schoon water voor iedereen: Onze ambitie is zoveel mogelijk maatregelen voor 2027 te realiseren om de KRW-ambities te behalen en ervoor te zorgen dat de afvalwaterketen geen knelpunt vormt voor het bereiken van de ecologische doelstellingen.

Totstandkoming bestuursprogramma

Informateur Marieke Moorman heeft de besprekingen geleid die geresulteerd hebben in een nieuw bestuursprogramma. Het proces startte met een gezamenlijke gespreksronde met de tien fracties van het nieuwe algemeen bestuur. Alle partijen gaven daarbij hun belangrijke punten voor opname in het bestuursprogramma aan. Daarna vond een verkenning met alle partijen plaats naar wat partijen bindt. Het conceptbestuursprogramma is besproken tijdens een vergadering van het algemeen bestuur.