Het Ontwerp-Waterbeheerprogramma 2022-2027 is vastgesteld. Het programma ligt nu tot en met 18 mei ter inzage.

Het Ontwerp-Waterbeheerprogramma schets de ambities van het waterschap voor de lange termijn (2050) en vertaalt deze ambities naar doelen en maatregelen voor de periode van dit Waterbeheerprogramma. Dit programma is echt een koersverandering van het waterschap. We zijn op een andere manier gaan denken over omgaan met water. Dat is nodig om goed in te kunnen spelen op de veranderingen in ons klimaat en in onze omgeving.

Verandering van aanpak

De Dommel wil dat de waterhuishouding in 2050 toekomstbestendig is. Dat betekent een waterhuishouding die robuust, wendbaar en in balans met de omgeving is. Een waterhuishouding die voorziet in een goede waterkwaliteit. De focus in het werk verandert daarbij:

  • van beekdalgericht naar gebiedsgericht: de aandacht gaat naast het beekdal ook uit naar de flanken, de hoge zandruggen en het bebouwd gebied.
  • van sectoraal naar integraal: samen met andere overheden en partners gaan we gebiedsgericht aan de slag met meerdere opgaven.
  • van waterafvoeren naar elke druppel telt: maximaal water conserveren, minder grondwater gebruiken en slimmer sturen.

Opgaven slim verbinden

Samen met partners en watergebruikers moet gewerkt worden aan uitvoeringsplannen, waarin samen gezocht wordt naar nieuwe oplossingen en antwoorden. Meer water vasthouden in het gebied en dit water inzetten voor gebruik in droge periodes en voor de aanvulling van het grondwater. Ook moet de waterkwaliteit in ons gebied verbeteren. Naast onze wateropgaven, zien we kansen om opgaven in het gebied slim met elkaar te verbinden. Lees het Voorontwerp-Waterbeheerprogramma