Op 17 september 2019 heeft het dagelijks bestuur de Richtlijn Beschermingszones op maat vastgesteld. Waterschap De Dommel heeft voor het onderhoud aan grote beken en sloten soms de grond langs het water nodig voor het onderhoud. Het waterschap gebruikte hiervoor standaard altijd grond van 5 meter breed. De nieuwe richtlijn verandert dat. De manier van onderhoud wordt nu bepalend voor de breedte die nodig is. Het besluit over de aanpassing van deze zogenaamde beschermingszones zorgt voor minder beperkingen voor grondeigenaren en -gebruikers. De legger wordt gedeeltelijk aangepast: de standaard beschermingszones van 5 meter breed worden beschermingszones op maat per kadastraal perceel. Ook worden de leggerkaarten aangepast. De aanpassingen zijn in overeenkomst met de (digitale) gegevensbestanden, die bij dit besluit horen.

Inzage ontwerpbesluit met bijlagen

Vanaf 11 november 2019 ligt een ontwerp van de gedeeltelijke aanpassing van de legger oppervlaktewaterlichamen 2018 ter inzage. Het is tot 23 december in te zien.

Bijlagen

Bekijk de kaart en de overige bijlagen die horen bij het ontwerpbesluit.

Zienswijzen

Bent u een grondeigenaar of –gebruiker, of inwoner van het gebied van Waterschap De Dommel, dan kunt u binnen de inzagetermijn zienswijzen indienen over dit ontwerpbesluit. Zienswijzen kunt u mondeling of schriftelijk indienen. Stuur uw zienswijzen naar info@dommel.nl of naar:

Waterschap De Dommel
Het dagelijks bestuur
o.v.v. zaaknummer Z59278
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

Wat gebeurt er met uw zienswijzen?

Het dagelijks bestuur stelt een inspraaknota vast met alle ingediende zienswijzen en de reactie van het dagelijks bestuur hierop. Heeft u een zienswijze ingediend, dan krijgt u een afschrift van de inspraaknota toegestuurd. In de nota van zienswijzen worden géén persoonsgegevens vermeld. Daarna wordt een definitief besluit genomen, waarbij zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met de zienswijzen.

Vragen?

Lees hieronder verder of bel naar (0411) 618 618.

Voor wie geldt dit besluit ?

Dit besluit geldt voor alle stroken grond van grondeigenaren of -gebruikers die binnen 5 meter van de grote beken en sloten van Waterschap De Dommel liggen. Bekijk hiervoor de kaart.

Hoe kan ik zien of dit besluit ook geldt voor mij ?

Voer in het zoekvenster in de linker bovenhoek van uw scherm een adres of kadastraal perceelnummer in. De beschermingszone is aangegeven als een blauwe lijn. Klik op de beschermingszone en er verschijnt een tabel met uw situatie.

Kan ik mondeling een zienswijze indienen?

Ja, dat kan. Maak hiervoor een afspraak op het hoofdkantoor van Waterschap De Dommel met Hein Elemans en/of Marc Strikker via 0411-618 618.

Wat is een beschermingszone ?

Een beschermingszone is een strook grond die direct aan een grote beek of sloot grenst. Ter bescherming van deze beek of sloot kunnen hier bijzondere voorschriften en beperkingen gelden. Ook als u zelf eigenaar bent, kunt u dus niet vrij beschikken over uw eigendom. Op www.brabantkeur.nl vindt u meer informatie.

Wat verandert er?

Beschermingszones bestonden al in de oude situatie. In alle situaties waren die 5 meter breed, zowel links als rechts van de beek of sloot. Deze zones waren in de legger algemeen omschreven en werden niet aangegeven op een kaart. Nieuw is dat ze nu wél op een kaart staan. Wat ook nieuw is, is dat de zones nu in breedte van 0-5 meter variëren. De manier van onderhoud bepaalt de breedte die hiervoor nodig is.

Ik ben het niet eens met het voorgenomen besluit. Kan ik bezwaar maken?

Bezwaar maken kan pas na een definitief besluit bij de rechtbank. Dat is nu niet aan de orde. U moet daarvoor nu eerst een zienswijze indienen bij het dagelijks bestuur. Dit kan via info@dommel.nl of schriftelijk aan Waterschap De Dommel t.a.v. het dagelijks bestuur, o.v.v. zaaknummer Z59278, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel

Waarom zijn er twee verschillende beschermingszones?

De zones zijn afgestemd op verschillende soorten onderhoud. De regels uit de keur die gelden voor die twee zones zijn verschillend.

In de zone voor het gewone onderhoud voeren we jaarlijks een inspectie uit. Ook verwijderen we hier waterplanten, zodat het water in de beek of sloot goed door kan blijven stromen. Omdat we deze zone dus regelmatig gebruiken, gelden hier strenge regels.  

In de zone voor het  buitengewoon onderhoud voeren we minder vaak onderhoud uit. Denk bijvoorbeeld aan het baggeren van de waterbodem of het herstel van oevers. Hier gelden minder strenge regels.

Ik heb nu al een schuur, bos, hekwerk (of andere bouwwerk) binnen een beschermingszone staan. Mag die blijven staan?

Het waterschap beoordeelt eerst of het bestaande bouwwerk legaal is. Is dat het geval, dan respecteren wij de situatie en voeren het onderhoud uit op de nu al smallere zone. Is de situatie niet legaal, dan bekijkt het waterschap of de situatie legaal gemaakt kan worden.

Legale situaties zijn:

 •     alle activiteiten die in de keur zijn toegestaan;
 •     alle situaties waarvoor het waterschap eerder een vergunning heeft afgegeven:
 •     alle oude situaties die al voor alle regels en wetten zo waren.

Moet ik nu mijn planten in de tuin weghalen?

Er verandert niets aan de bestaande situatie in uw tuin. Het kan zijn dat het waterschap in de toekomst de strook grond nodig heeft voor onderhoud. Dan nemen wij contact met u op. Wel moet u er bij de inrichting van uw tuin rekening mee houden, dat het waterschap deze grond mag gebruiken.

Gaat het waterschap die strook grond nu ook onderhouden?

De grond blijft helemaal van u. U blijft dan ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de strook. U mag met de grond doen wat u wilt, zolang we er maar zonder obstakels het onderhoud kunnen doen.

Krijg ik een financiële vergoeding hiervoor?

U krijgt geen financiële vergoeding voor deze beschermingszone. Hebben wij bij het onderhoud schade gemaakt aan deze strook grond, dan vergoeden wij deze. Zie schade melden bij het waterschap

Wie heeft de breedte van de beschermingszone bepaald ?

Het waterschap heeft de bevoegdheid om de breedtes vast te stellen. De breedte van de beschermingszone is afhankelijk van de manier waarop wij het onderhoud  uitvoeren en hoeveel grond wij hiervoor nodig hebben. Zie ook: Richtlijn aanpassen beschermingszones

Welke verschillende breedtes zijn er?

Beschermingszone gewoon onderhoud

 •     Bij gebruik van breedspoormachines: er is  5.00 m nodig om veilig te kunnen werken.
 •     Bij gebruik van smalspoormachines: er is  2.00 m nodig om veilig te kunnen werken.
 •     Onderhoud vanaf water, waterkant met harde oeverbescherming: langs de beek of sloot is geen ruimte nodig.
 •     Onderhoud vanaf water met waterkant zonder harde oeverbescherming: er is 1.00 m nodig voor het beschermen van de waterkant en het uitvoeren van inspecties.

Beschermingszone buitengewoon onderhoud

 •     Onderhoud vanaf water: langs de beek of sloot is geen ruimte nodig.
 •     Bij gebruik van breedspoormachines: er is 5.00 m nodig om veilig te kunnen werken.

Bijzondere afmetingen

Hiervan kan sprake zijn als dit in het verleden in een vergunning is vastgelegd. Voor beken of sloten die onder een bouwwerk liggen, gelden bijzondere afspraken.
Zie ook: Richtlijn aanpassen beschermingszones

Waarom is de beschermingszone bij mijn buurman smaller dan bij mij?

Uitgangspunt is dat uw beschermingszone net zo breed is als die van uw buurman. In het verleden kan dit bij u anders zijn geregeld:

 •     er is een zakelijk recht gesloten tussen eigenaren waarin de afwijkende situatie is vastgelegd;
 •     de afwijkende situatie is eerder in een vergunning geregeld;
 •     de afwijkende situatie is eerder in de legger vastgelegd;
 •     er is sprake van een historische situatie die nooit anders is geweest;
 •     de uitvoering van het huidige onderhoud is op deze manier vastgelegd;
 •     bij uw buurman hebben we minder ruimte voor het onderhoud nodig dan bij u.

Mijn buurman heeft (zonder toestemming) bouwwerken geplaatst binnen de beschermingszone. Mag dat?

U kunt deze activiteiten bij ons melden zodat we hiertegen maatregelen kunnen treffen. Als uw buurman een illegaal bouwwerk heeft geplaatst, wil dat niet zeggen dat u dat ook mag. Ook is dit geen reden om bezwaar te maken tegen de bij u opgelegde beschermingszone.

Mijn buurman heeft (met toestemming) bouwwerken opgericht binnen de beschermingszone. Mag ik dat ook ?

Voor nieuwe situaties gelden de regels van nu. U kunt geen rechten ontlenen aan toestemming die in het verleden is verleend aan uw buurman.

Er ligt al een onderhoudspad van het waterschap langs mijn perceel. Waarom is de beschermingszone breder dan het onderhoudspad ?

De breedte van een beschermingszone is niet afhankelijk van de breedte van een aanwezig onderhoudspad. Wij moeten de ruimte hebben, die nodig is om het onderhoud goed te kunnen uitvoeren. Bij een bestaand onderhoudspad van 1,5 meter breed, kan de gewone beschermingszone bijvoorbeeld 2 meter breed zijn en de buitengewone beschermingszone 5 meter breed.

Is het maaisel dat bij het onderhoud op de oever wordt gegooid voor mij?

Of het maaisel voor u is heeft juridisch gezien niets te maken met de breedte of de aanwezigheid van de beschermingszone. Het waterschap verspreidt het maaisel over beide oevers. Wij kunnen u verplichten het maaisel op te ruimen.