5% regeling bij extreme droogte

Vanwege het ontstane neerslagtekort en geen regen van betekenis op komst, stelt Waterschap De Dommel nu ook de speciale 5% regeling in voor het gebied Beerze Reusel. Boeren in dit droge gebied mogen 10 dagen (van maandag 18 tot en met woensdag 27 mei) hun grasland beregenen met grondwater om zo het ruwvoer voor de koeien veilig te stellen. Normaal is dat daar vóór 1 juni niet toegestaan. De regeling geldt ook voor sportvelden in dat gebied, dat ligt ten zuiden van het Wilhelminakanaal en ten westen van Eindhoven. Op de hoger gelegen delen is de situatie het meest nijpend.

Gebied Boven-Dommel
Het gebied Boven-Dommel heeft dezelfde tijdelijke 10-daagse beregeningsmogelijkheid gehad tot en met 9 mei. De bovenlaag van de graslanden zal nu meer vocht bevatten om te kunnen overleven. De regeling wordt daarom daar vooralsnog niet verlengd.  

Brabantbreed beregeningsbeleid
Nu we voor het derde jaar op rij een droog voorjaar kennen, ziet het bestuur van Waterschap De Dommel zich genoodzaakt om gebiedsgericht en selectief –  alleen in deelgebied Beerze Reusel  (zie kaart) – kortdurend beregening van grasland en sportvelden toe te staan. Het grondwater in de overige gebieden wordt ontzien.

Deelgebied Beerze Reusel

Bij aanhoudende droogte zoals we nu meemaken, hebben de Brabantse waterschappen de mogelijkheid om tijdelijk toe te staan dat grasland en sportvelden met grondwater worden beregend. Deze uitzonderingsregel in het beregeningsbeleid geldt in extreem droge perioden om het gras als ruwvoer voor koeien veilig te stellen en blijvende schade aan sportvelden te voorkomen. Deze ‘5%-regeling’ was bij aanvang bedoeld voor uitzonderlijke, weinig voorkomende situaties, gemiddeld eens per 20 jaar.

 

 

 

Nieuwe, toekomstbestendige afspraken
Watergraaf Erik de Ridder doet opnieuw de oproep aan alle om  samen tot toekomstbestendige afspraken over grondwater en beregening te komen.

“We zien dat het uitblijven van regen betekent dat ons gebied droger en droger wordt. Maar ook het grondwaterpeil staat op een zorgelijk laag niveau. Om de droogte voor grasland en sportvelden te verlichten kunnen we nu tijdelijk toestaan dat er wordt beregend, maar uiteindelijk is dit natuurlijk geen echte oplossing. Daarom is het noodzakelijk dat we zo snel mogelijk, samen met provincie, gemeenten, boeren- en natuurorganisaties komen tot nieuwe afspraken en nieuw beleid.”