In het Programma Aanpak Stikstof (PAS) werken overheden en maatschappelijke partners samen om de stikstofuitstoot te verminderen. Het doel is: minder stikstof, een sterkere natuur en ruimte voor economische ontwikkelingen. Wat gaat de gemiddelde Brabander daar van merken?

Minder stikstof betekent schonere lucht, een gevarieerdere natuur en daarmee een mooiere en gezondere leefomgeving. Meer weten? Provincie Noord-Brabant heeft hierover een video met korte uitleg gemaakt. De betrokken provinciale bestuurders leggen in deze video uit waarom de te nemen maatregelen zo belangrijk zijn voor de Brabanders.

Maatregelen noodzakelijk


filmpje

Al jaren is er in Natura 2000-gebieden (N2000) een overschot aan stikstof. Dit is schadelijk voor de natuur en belemmert de economie. Rijk, provincie Noord-Brabant, natuurorganisaties (Brabants Landschap en Natuurmonumenten) en Waterschap De Dommel nemen maatregelen om kwetsbare natuur te herstellen. Bijvoorbeeld door stikstofrijke grondlagen te verwijderen of door het grondwaterpeil te verhogen. Door de combinatie van maatregelen ontstaat ruimte voor nieuwe economische activiteiten, zoals de uitbreiding van (landbouw)bedrijven en de aanleg van een nieuwe weg. Geen herstel betekent stilstand van economische ontwikkelingen. En stilstand is achteruitgang… voor iedereen.

Maatwerk

Een deel van de maatregelen gaan we uitvoeren op gronden van agrarische ondernemers, natuurorganisaties en andere grondeigenaren. Ook moeten we ermee rekening houden dat maatregelen effecten kunnen hebben op het gebruik van gronden in de omgeving. Grondeigenaren worden in beide gevallen persoonlijk benaderd, waarbij we de verschillende keuzemogelijkheden toelichten. Een mogelijkheid is om zelf natuur te realiseren of maatregelen te nemen. Er zijn steeds meer particulieren, ondernemers, organisaties en gemeenten die dat doen. Enkele voorbeelden hiervan vindt u op de pagina van het Groen Ontwikkelfonds Brabant.
In specifieke gevallen kan provincie Noord-Brabant gronden aankopen op basis van volledige schadeloosstelling. Deze schadeloosstelling is maatwerk en dus voor elke situatie anders. In het uiterste geval is onteigening noodzakelijk, maar dit zal nooit ons uitgangspunt zijn. In goed overleg kijken we samen met iedere grondeigenaar naar de beste oplossing.

Samenwerking

De PAS-maatregelen zijn gericht op natuurdoelen én economische ontwikkelingsruimte. Het realiseren daarvan kan alleen in samenwerking met een groot aantal partners, zoals provincie Noord-Brabant, gemeenten, waterschappen, terreinbeheerders en belangenorganisaties voor onder meer landbouw, natuur, landschap en recreatie. En uiteraard ook met grondeigenaren zelf.
In het programma speelt water een belangrijke rol. Daarom coördineert Waterschap De Dommel de uitvoering. Hiermee is er één aanspreekpunt.

Wie doet wat?

  • Provincie: bepaalt het beleid volgens de afspraken met het Rijk en Europa en bewaakt de bestuurlijke afstemming over andere projecten (bijv. Grenscorridor N69). Ze is verantwoordelijk voor de financiering, de grondplannen en het onderzoek naar effecten. Ze zorgt voor inspraak op de projectplannen en is eindverantwoordelijk voor de uiteindelijke uitvoering.
  • Waterschap: werkt de provinciale plannen uit, overlegt met de betrokken grondeigenaren, berekent hydrologische effecten, onderhandelt namens de provincie over benodigde gronden, verzorgt de voorbereiding en coördineert de uitvoering van de maatregelen.
  • Gemeenten: stemmen hun plannen af, integreren maatregelen in andere projecten en verzorgen de benodigde vergunningen.
  • Natuur-, landbouw- en recreatie organisaties: behartigen de onderlinge belangen. Hun inbreng draagt bij aan breed gedragen oplossingen.

Gecoördineerde uitvoering

Waterschap De Dommel coördineert de uitvoering van de PAS-maatregelen in twee natuurgebieden. Dat gebeurt waar mogelijk gelijktijdig met andere plannen, zoals de herinrichting van beken, aanleg van waterbergingsgebieden of het realiseren van het Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur). Op deze manier kan het gebied in één keer klaar worden gemaakt voor de toekomst. Wel zo efficiënt!

Meer informatie over de twee gebieden en de maatregelen die we daar gaan nemen, vindt op deze pagina’s:

Projectplan Waterwet

De Waterwet verplicht het waterschap om voor bijvoorbeeld de aanleg van waterbergingsgebieden of de herinrichting van beken een projectplan vast te stellen (art. 5.4 e.v. Wtw). In verband met de te nemen maatregelen, gaat Waterschap De Dommel zo’n projectplan opstellen.

Planning

Om op tijd te kunnen voldoen aan de PAS-doelstellingen, hebben het Rijk en de provincies afgesproken dat alle werkzaamheden vóór 1 juli 2021 moeten zijn uitgevoerd. Dat betekent het volgende:

2020 - 2021

  • Aanbesteding en uitvoering van maatregelen

2019

  • Voorbereiding tot uitvoering

2018

  • Projectplan Waterwet & RO-plan definitief, inspraakperiode

2017

  • Nader onderzoek naar maatregelen en effecten daarvan
  • Inventariseren van wensen van eigenaren en onderhandelingen over gronden

Op de pagina’s van specifieke projecten in de gebieden vindt u een meer gedetailleerde planning.

Meer informatie?

Op de website van provincie Noord-Brabant vindt u meer achtergrondinformatie over PAS. Hebt u nog een vraag? Wellicht staat deze tussen de Veelgestelde vragen. U kunt ook contact met ons opnemen: 0411 618 618 of via het contactformulier.

Downloads

Heeft u gevonden wat u zocht?