De Kampina is een bijzonder natuurgebied dat al bijna 100 jaar wordt beheerd door Natuurmonumenten. Vanwege de unieke hydrologische situatie in de beekdalen en rond de vennen is de Kampina zelfs aangewezen als Natte Natuurparel en Natura 2000 gebied. De waterhuishouding in het gebied Kampina Zuidoost (Smalbroeken en Logste Velden) staat echter al jaren onder druk waardoor de verdroging van de natuur een steeds groter probleem wordt. Natuurmonumenten en Waterschap De Dommel zijn samen aan de slag gegaan om de verdroging tegen te gaan voor het behoud van de belangrijke natuurwaarden, zoals de blauwgraslanden. De maatregelen leiden tot verbetering van het leefgebied van bijzondere planten en dieren, waarbij het belang van droge voeten voor de omgeving niet uit het oog verloren is.

Projectplan Waterwet vastgesteld

Op 20 december 2019 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel het projectplan Waterwet voor dit projectgebied vastgesteld.

Het projectplan ligt vanaf 9 januari 2020 tot en met 19 februari 2020 ter inzage.

U kunt de plannen, op werkdagen, inzien bij de volgende instanties tijdens de daar gebruikelijke openingstijden:

  • Gemeentehuis van Boxtel, Markt 1 te Boxtel
  • Waterschap De Dommel, Bosscheweg 56 te Boxtel
  • Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch

Projectplan online bekijken

De plannen en de bijbehorende relevante stukken zijn digitaal beschikbaar via www.brabant.nl/terinzage

Gecoordineerde procedure

We werken via een gecoördineerde procedure. Dit betekent dat na vaststelling van het projectplan Waterwet door het dagelijks bestuur van het waterschap, ook door Gedeputeerde Staten, op 7 januari 2020, goedkeuring is verleend aan dit projectplan. Dit goedkeuringsbesluit ligt ook ter inzage.