Loket

 

Aa

Aangifte meetbedrijven (digitaal) invullen

Aangifte tabelbedrijven (digitaal) invullen

Activiteit of evenement organiseren

Actuele waterdata; open data

Automatisch betalen

Bb

Beregeningen agrarische doeleinden

Bezwaar maken tegen belastingaanslag

Bezwaar maken tegen beslissing bestuursorgaan

Bijdrageregeling inventarisatie verhard oppervlak

Bronnering en grondwatersanering

Dd

Digitaal kaartmateriaal

Ee

Excursie aanvragen

Ff

Folders en brochures aanvragen of downloaden

Forfaitaire heffing bedrijven, aanvraag

Gg

Geluidsopnamen maken

Grondwater onttrekken

Hh

Heffing lozen van grondwater

Kk

Keur

Keurkaarten

Klacht indienen

Kwijtschelding aanvragen

Ll

Legger

Lozen als gevolg van onderhoudswerk aan vaste objecten

Lozen door glastuinbouwbedrijven

Lozen door veehouderij- of openteeltbedrijven

Lozen van afvalwater per vracht-/tankauto op een rioolwaterzuivering

Lozen van bedrijfsafvalwater rechtstreeks in oppervlaktewater

Lozen van grondwater

Lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak

Lozen van huishoudelijk afvalwater in oppervlaktewater, melding

Mm

Meebouwen aan ecologische verbindingszones

Meetbedrijven

Melding Besluit bodemkwaliteit

Melding, bezwaar of klacht

Muskusrattenbestrijding

Nn

Nadeelcompensatie aanvragen

Nationale ombudsman

Oo

Onderhoudswerk aan vaste objecten

Ongewone voorvallen lozingen in oppervlaktewater

Onttrekken oppervlaktewater

Pp

Peilgestuurde drainage

Poel (geïsoleerd oppervlaktewater) aanleggen

Ss

Schade melden

Schadevergoeding na waterberging

Schouw: controle slootonderhoud

Stimuleringsregeling afkoppelen verhard oppervlak

Tt

Toepassing tabel afvalwatercoëfficiënten, aanvraag

Uu

Uw belastingaanslag digitaal ontvangen met Mijn Overheid

Vv

Verontreinigingsheffing

Ww

Waterkeringen kaart

Watersysteemheffing Gebouwd

Watersysteemheffing Ingezetenen

Watersysteemheffing Ongebouwd

Watertoets

Watervergunning, aanvraag

Werkzaamheden in de buurt van water

Wet openbaarheid bestuur, verzoek

Zz

Zuiveringsheffing bedrijven

Zuiveringsheffing inwoners