Bezwaar maken tegen belastingaanslag

Het waterschap werkt zo zorgvuldig mogelijk. Toch kan het voorkomen dat de aanslag niet terecht is. In zulke gevallen kunt u binnen zes weken na dagtekening van de aanslag schriftelijk bezwaar indienen.

U kunt bezwaar maken als uw pand bijvoorbeeld een tijd niet wordt gebruikt of als u niet loost op een riolering of sloot.

Als u bezwaar maakt, moet u duidelijk aangeven tegen welke aanslag en/of beschikking uw bezwaar is gericht. Vermeld daarbij het belastingjaar en het biljetnummer. Vergeet ook niet om de datum, uw naam en adres in de brief te vermelden. Voor de afwikkeling van uw bezwaar is het belangrijk dat u uw bezwaar goed omschrijft en dat u alle belangrijke bewijsstukken meestuurt. Richt het ondertekende bezwaarschrift aan:

Waterschap De Dommel
Afdeling Belastingheffing en -invordering
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
email belastingen@dommel.nl

Digitaal bezwaar indienen

Tegen de aanslagen watersysteemheffing ingezetenen en zuiveringsheffing kunt u meteen bezwaar indienen via onze website. Voor een snelle afhandeling vult u daarvoor het wijzigingsformulier (hiervoor heeft u DigiD nodig) in. We streven er naar binnen zes weken antwoord te geven op uw bezwaar/wijziging.

Bijzonderheden

Bezwaar tegen WOZ-waarde

Bent u het niet eens met de hoogte van de WOZ-waarde? Dan kunt u daartegen alleen bezwaar indienen bij uw eigen gemeente.

Het waterschap ontvangt de eventuele aanpassingen in de WOZ-waarde van uw gemeente en past aan de hand van deze gegevens de opgelegde aanslag watersysteemheffing gebouwd aan. U ontvangt hiervan schriftelijk bericht.