Bijdrageregeling inventarisatie verhard oppervlak

Bijdrageregeling inventarisatie verhard oppervlak

Waterschap De Dommel werkt samen met gemeenten om de afvalwaterketen te optimaliseren. Om het inzicht in het functioneren van de afvalwaterketen in het algemeen en de gemeentelijke rioleringsstelsels in het bijzonder te verbeteren is het belangrijk dat er een goed beeld is van het verharde oppervlak binnen het bebouwde gebied van een gemeente dat afvoert op de gemeentelijke riolering. Het waterschap levert een bijdrage in de kosten die gemeenten maken voor het bepalen van het verhard oppervlak.

Het waterschap draagt de helft van de kosten als het bepalen van het verharde oppervlak op een gestandaardiseerde, éénduidige wijze wordt uitgevoerd; een methodiek die door de Brabantse waterschappen is uitgewerkt. Uitgangspunten en voorwaarden vindt u in de Bijdrageregeling Inventarisatie verhard oppervlak.

Het waterschap hanteert hiervoor in beginsel de methodiek volgens de Leidraad Riolering. Deze methodiek is door de Brabantse waterschappen verder uitgewerkt. Het is daarom verstandig het waterschap vroegtijdig te betrekken in het proces. De aanpak is verder beschreven in Bijdrageregeling Inventarisatie verhard oppervlak. Als aan de voorwaarden is voldaan, wordt de bijdrage verleend. De bijdrage bedraagt 50 % van de kosten van uitbesteding van de herinventarisatie verhard oppervlak (inclusief BTW) met een maximum van  € 50,- (inclusief BTW) per ha verhard oppervlak. U vraagt de bijdrage aan door middel van het Aanvraagformulier Inventarisatie verhard oppervlak.