Keur

Keur Waterschap De Dommel

De keur is een verordening met de regels die het waterschap hanteert bij de bescherming van waterkeringen, watergangen (sloten, beken en rivieren) en bijbehorende kunstwerken (gemalen, stuwen).

Voor sommige werkzaamheden zijn in de keur algemene regels opgesteld. Als aan deze regels wordt voldaan, is geen watervergunning nodig. De werkzaamheden moeten wel bij het waterschap worden gemeld.

Voorbeelden van situaties waarbij een watervergunning nodig is:

  • het dempen of wijzigen van een watergang
  • het aanleggen van een kabel of leidingen
  • het planten van bomen en struiken
  • het brengen van water in een watergang

Of de regels uit de Keur op uw activiteit van toepassing zijn kunt u nagaan op www.brabantkeur.nl.

Vaak is het verstandig uw aanvraag vooraf te overleggen met het waterschap; dat bevordert een vlotte afhandeling. Neem, in geval van twijfel, altijd contact op met het waterschap. Medewerkers van het waterschap denken graag met u mee over wat in uw situatie de beste oplossing is.

U kunt een watervergunning aanvragen rechtstreeks bij het waterschap of bij de gemeente.

Let op: Als de activiteit geheel of gedeeltelijk plaatsvindt op grond in eigendom van derden, is toestemming nodig van de perceeleigenaar. In dat geval willen wij de volgende gegevens bij de aanvraag ontvangen:
Perceelsnummer(s), naam en adresgegevens van de perceelseigenaar, handtekening van de perceelseigenaar.

De behandeling van uw aanvraag voor een watervergunning duurt in principe niet langer dan acht weken. Behalve als de aanvraag complex is. Dan kan de proceduretijd oplopen tot zes maanden. Pas wanneer u toestemming heeft ontvangen van het waterschap, kunt u uw activiteiten starten.

Een vergunning is geldig voor onbepaalde tijd, tenzij in de vergunning anders is bepaald.