Meetbedrijven

Afvalwater meten, bemonsteren en analyseren

Meetbedrijven zijn bedrijven die op grond van de Verordening zuiveringsheffing en/of de Verordening verontreinigingsheffing verplicht zijn hun afvalwater te meten, bemonsteren en analyseren. Het aantal vervuilingseenheden wordt berekend met behulp van door meting, bemonstering en analyse verkregen gegevens.

Een bedrijf is meetplichtig als:

1.    het aantal vervuilingseenheden met betrekking tot zuurstofbindende stoffen voor een bedrijfsruimte of een onderdeel daarvan 1.000 of meer bedraagt in een kalenderjaar; of

2.    als er voor een bedrijfsruimte of een onderdeel daarvan geen relatie is tussen de vervuilingswaarde en de hoeveelheid ingenomen water.

Bijzonderheden

Toepassing tabel afvalwatercoëfficiënten

De tabel afvalwatercoëfficiënten kan worden toegepast voor bedrijven met een vervuilingswaarde die hoger is dan 1.000 vervuilingseenheden. Het bedrijf dient dan aannemelijk te maken dat toepassing van de tabel niet resulteert in een vervuilingswaarde die lager is dan op grond van meting, bemonstering en analyse. Verder geldt de voorwaarde van een relatie tussen de vervuilingswaarde en de hoeveelheid ingenomen water.

Beperkte meting, bemonstering en analyse

Meting, bemonstering en analyse geschieden ieder etmaal van het heffingsjaar. Op aanvraag van het bedrijf besluit de ambtenaar belast met de heffing dat meting en bemonstering kunnen geschieden in een beperkt aantal etmalen. Het besluit op aanvraag wordt genomen bij een voor bezwaar vatbare beschikking.

T-correctie

Indien de uitkomst van de methode tot bepaling van de vervuilingswaarde in belangrijke mate is beïnvloed door biologisch niet of nagenoeg niet afbreekbare stoffen, wordt op die uitkomst een correctie toegepast. Het bedrijf kan bij de ambtenaar belast met de heffing een verzoek indienen voor toepassing van de zogenoemde T-correctie bij het berekenen van de vervuilingswaarde van het afvalwater.

De zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing zijn gebaseerd op het principe ‘de vervuiler betaalt’. De hoogte van de aanslag wordt berekend door het aantal vervuilingseenheden te vermenigvuldigen met het tarief van de zuiveringsheffing en/of verontreinigingsheffing.
Het bedrijf ontvangt op basis van historische gegevens en/of aanvullende gegevens van het bedrijf een voorlopige aanslag. Bij een grote afwijking van de voorlopige aanslag ontvangt het bedrijf een nadere voorlopig aanslag of een ambtshalve vermindering. Na aangifte wordt de definitieve aanslag opgelegd. Als niet binnen de gestelde termijn aangifte wordt gedaan, wordt een ambtshalve aanslag en een verzuimboete opgelegd. Het niet binnen de gestelde termijn doen van aangifte leidt het omkeren van de bewijslast.

Direct naar Aangifte zuiveringsheffing en/of verontreinigingsheffing