Ongewone voorvallen lozingen in oppervlaktewater

Ongewone voorvallen lozingen in oppervlaktewater

Als zich bij het uitvoeren van activiteiten, in de breedste zin van het woord, een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan, met (mogelijk) nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater, moet het ongewone voorval zo spoedig mogelijk, maar binnen 8 uur, aan de waterkwaliteitsbeheerder worden gemeld.

Daarnaast moet degene die loost maatregelen nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden verwacht om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Bij de melding aan het waterschap moeten, zodra zij bekend zijn, de volgende gegevens worden verstrekt:

  1. De oorzaak van het voorval en de omstandigheden waaronder het zich voordeed;
  2. De stoffen die door dit voorval zijn vrijgekomen en hun eigenschappen;
  3. Relevante gegevens om de ernst van de gevolgen in te schatten;
  4. De maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken;
  5. De maatregelen die worden overwogen ter voorkoming van een zodanig voorval.

U doet uw melding van een ongewoon voorval als gevolg van een activiteit bij het waterschap.