Peilgestuurde drainage

Peilgestuurde drainageWaterschap De Dommel biedt agrariërs de mogelijkheid om onder voorwaarden peilgestuurde drainage aan te leggen. Draineren is het kunstmatig ontwateren van de bodem, zonder onderbemaling. Met andere woorden het verlagen van het grondwaterpeil met behulp van drainagebuizen onder vrij verval.

Er worden voor een aanvraag voor een watervergunning geen kosten (leges) in rekening gebracht.

U heeft al een vergunning

Als u als houder van een vergunning voor het lozen van drainagewater van plan bent de drainage te vervangen, moet u dit ten minste 4 weken vóór aanvang van de vervangingswerkzaamheden melden bij het waterschap middels het aanvraagformulier.

U heeft nog geen vergunning

Het waterschap biedt agrariërs de mogelijkheid om onder voorwaarden peilgestuurde drainage aan te leggen in attentiegebieden.

U kunt een vergunningaanvraag indienen voor het toepassen van peilgestuurde drainage op uw percelen. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier.

De behandeling van uw aanvraag voor een watervergunning duurt in principe niet langer dan acht weken. Behalve als de aanvraag complex is. Dan kan de proceduretijd oplopen tot zes maanden. Pas wanneer u toestemming heeft ontvangen van het waterschap, kunt u uw activiteiten starten. Voor meer informatie over de procedure zie Vergunningprocedure.

Een vergunning is geldig voor onbepaalde tijd, tenzij in de vergunning anders is bepaald.