Schadevergoeding na waterberging

Schadevergoeding na waterberging

Waterbergingsgebieden of overstromingsgebieden liggen op grond die in gebruik is als weiland, akkerland of natuur. Zolang er geen hoogwater calamiteit is, kan de grondeigenaar zijn land normaal gebruiken. Alleen bij noodsituaties zet het waterschap het waterbergingsgebied vol water. We verwachten dat 1 keer per 10 tot 1 keer per 25 jaar te moeten doen. Het land staat dan ongeveer één week tot twee weken onder water. Daarna laten we het gebied weer leegstromen.

De grondeigenaar of pachter lijdt door de overstroming mogelijk schade aan gewassen of eigendommen. De opbrengst van gewassen kan minder zijn en misschien moet achtergebleven drijfvuil worden opgeruimd. Ook een natuurgebied kan schade oplopen. Het is niet meer dan logisch dat er een vergoeding staat tegenover de schade die optreedt. Daarom biedt het waterschap een schaderegeling aan.

Overstroming Reusel Baarschot Oisterwijk

U komt in aanmerking voor een schadevergoeding als aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • U heeft schade geleden door overstroming van percelen in een zogenaamd gestuurd waterbergingsgebied.
 • U bent gebruiker (eigenaar of pachter) van de overstroomde percelen in de gestuurde waterbergingsgebieden.

Raadpleeg de legger waterberging om na te gaan of uw percelen in een gestuurd waterbergingsgebied liggen.

Bijzonderheden

Planschade

Als uw perceel in een bestemmingsplan de bestemming waterberging krijgt, kan de grond in waarde dalen. Hierbij kunt u denken aan beperkte uitbreidingsmogelijkheden van het bedrijf. Dit noemen we planschade. In zo'n geval kunt u een verzoek tot vergoeding van planschade indienen bij het waterschap. Het waterschap beoordeelt dan of er daadwerkelijk sprake is van waardedaling. Hierbij wordt ook de mogelijkheid tot het verkrijgen van schadevergoeding na overstroming meegewogen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over deze vorm van schade, stel dan uw vraag per mail aan Mark Strikker via mstrikker@dommel.nl. Bellen kan ook op (0411) 618 239.

Als grondeigenaar in een waterbergingsgebied hoeft u zelf géén actie te ondernemen om een schadevergoeding aan te vragen. Na de hoogwaterperiode krijgt u van ons een brief thuisgestuurd. Daarin staat welke percelen zijn overstroomd en hoe we de schade afhandelen. Lees de voorbeeldbrief na overstroming.pdf (356 kB).

Met deze werkwijze voorkomen we administratieve rompslomp en heeft u snel duidelijkheid over de hoogte van de vergoeding en wanneer u die ontvangt. Hier leest u stap voor stap hoe het werkt. De informatie is bedoeld voor grondeigenaren die schade geleden hebben door waterberging.

Deze werkwijze geldt vanaf het moment dat een waterbergingsgebied is ingericht!

Stap voor stap schade bepalen

 1. In de brief, die u van ons krijgt, leggen we uit hoe u via internet een persoonlijk formulier kunt opvragen. En hoe u dat formulier daarna digitaal kunt invullen en versturen.
 2. Dat formulier hebben we dan al deels voor u ingevuld. Uw naam en adres zijn al vermeld. De perceelnummer(s) van uw gronden die zijn overstroomd, staan al op het formulier. U hoeft alleen de gegevens te controleren en verder aan te vullen.
 3. U vult de ontbrekende gegevens in, zoals:
 • de teelt(en) die tijdens de overstroming op het perceel stond
 • de bemestingstoestand
 • uw bankrekeningnummer
 • mogelijk andere schade als opruimkosten.
  Een voorbeeldformulier
 1. U stuurt het ingevulde formulier digitaal terug. De dag dat wij uw compleet ingevulde formulier ontvangen, beschouwen we als de dag van melding. U krijgt daarvan bericht.
 2. Stuit u bij het invullen via internet op problemen, dan worden deze telefonisch met hulp van een van onze medewerkers opgelost.
 3. Als wij uw formulier ontvangen hebben, kunnen we de hoogte van de schade berekenen.
 4. Vervolgens krijgt u van ons officieel bericht over het schadebedrag, een zogenaamde beschikking.

Mocht u het niet eens zijn met dit bedrag, dan kunt u tegen dit besluit bezwaar aantekenen. Hoe dat werkt, staat in de beschikking vermeld.

Binnen drie maanden na de ontvangst van uw schadeformulier betaalt het waterschap de schade uit.