Watervergunning, aanvraag

Watervergunning aanvragen

U heeft nog maar één vergunning nodig voor diverse activiteiten in en rondom water. Het gaat hierbij om activiteiten zoals:

  • lozen in oppervlaktewater 
  • onttrekken van grondwater
  • het dempen van een sloot

Let op: Per 1 april 2014 hebben bedrijven e-Herkenni­ng met minimaal betrouwba­arhei­dsniveau 2 nodig om in te kunnen loggen in Omgevings­loket online. Lees meer over als bedrijf inloggen op Omgevingsloket online.

Controleer of u een vergunning nodig heeft

Vul de vergunningcheck in

Met de vergunningcheck van het omgevingsloket kunt u nagaan of u een watervergunning nodig heeft of kunt volstaan met een melding.

Let op: Als de activiteit geheel of gedeeltelijk plaatsvindt op grond in eigendom van derden, is toestemming nodig van de perceelseigenaar. In dat geval willen wij de volgende gegevens bij de aanvraag ontvangen:

  • Perceelsnummer(s),
  • naam en adresgegevens van de perceelseigenaar,
  • handtekening van de perceelseigenaar

Aanvragen via Omgevingsloket

Een vergunningaanvraag kan online worden ingediend via www.omgevingsloket.nl. Wij raden u aan een vergunningcheck te doen voordat u een vergunning aanvraagt of een melding indient.

Meer informatie

Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact op met team Vergunningen, telefoonnummer: 0411 618 618

Onderzoek dienstverlening (leef)omgeving

We willen u uitnodigen om deel te nemen aan een onderzoek naar de dienstverlening van de overheid over (leef)omgeving. Het onderzoek zal
ongeveer 10 minuten van uw tijd kosten en de deelname is anoniem. Uw deelname wordt zeer gewaardeerd.

Start vragenlijst

Er worden voor een watervergunning geen kosten (leges) in rekening gebracht.