Werkzaamheden in de buurt van water

Voor een activiteit in en nabij oppervlaktewaterlichamen (watergangen, beken, rivieren) heeft u toestemming nodig van het waterschap. U moet hiervoor een melding indienen of een watervergunning aanvragen bij de gemeente of rechtstreeks bij het waterschap.

Het waterschap zorgt voor voldoende water. Om deze taak goed uit te kunnen voeren heeft het waterschap regels opgesteld die zijn uitgewerkt in de zogenaamde Keur. In de Keur zijn regels opgenomen voor activiteiten in en nabij oppervlaktewaterlichamen, zodat een goede water af- en aanvoer wordt gewaarborgd. Op basis van de regels in de Keur beoordeelt het waterschap of de gevraagde vergunning kan worden verleend.

Er worden voor een aanvraag voor een watervergunning geen kosten (leges) in rekening gebracht.

Wanneer u activiteiten wilt uitvoeren in en nabij oppervlaktewaterlichamen (watergangen, beken, rivieren) heeft u toestemming nodig van het waterschap. Onder activiteiten vallen onder andere werkzaamheden in de buurt van dijken of sloten.
Pas wanneer u toestemming heeft ontvangen van het waterschap, kunt u uw activiteiten starten.

Uitleg

Vaak moet u een watervergunning aanvragen voor werkzaamheden bij dijken en sloten.

Let op: Als de activiteit geheel of gedeeltelijk plaatsvindt op grond in eigendom van derden, is toestemming nodig van de perceelseigenaar. In dat geval willen wij de volgende gegevens bij de aanvraag ontvangen:

  • Perceelsnummer(s),
  • naam en adresgegevens van de perceelseigenaar,
  • handtekening van de perceelseigenaar.

Het waterschap denkt met u mee

Vaak is het verstandig uw aanvraag vooraf te overleggen met het waterschap; dat bevordert een vlotte afhandeling. Neem, in geval van twijfel, altijd contact op met het waterschap. Medewerkers van het waterschap denken graag met u mee over wat in uw situatie de beste oplossing is.

U kunt een melding indienen of een watervergunning aanvragen bij de gemeente of rechtstreeks bij het waterschap.

De behandeling van uw aanvraag voor een watervergunning duurt in principe niet langer dan acht weken. Behalve als de aanvraag complex is. Dan kan de proceduretijd oplopen tot zes maanden. Pas wanneer u toestemming heeft ontvangen van het waterschap, kunt u uw activiteiten starten. Voor meer informatie over de vergunningprocedure zie product Vergunningprocedure.

Een vergunning is geldig voor onbepaalde tijd, tenzij in de vergunning anders is bepaald.