Wet openbaarheid bestuur, verzoek

Waterschap De Dommel geeft informatie over beleid en uitvoering, bijvoorbeeld via deze website en het verspreiden van folders en brochures. Als u nog iets anders of iets meer wilt weten, kunt u een verzoek tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie (een Wob-verzoek) indienen. Hierbij is het uitgangspunt dat alle informatie van de overheid openbaar is.

Een Wob-verzoek moet aan de volgende eisen voldoen:
  • De gevraagde informatie moet betrekking hebben op beleid van het waterschap.
  • Het onderwerp moet nauwkeurig zijn omschreven.
    U hoeft in principe alleen het onderwerp waarover u informatie wilt ontvangen, aan te geven. Er hoeven geen concrete documenten te worden genoemd. Is een Wob-verzoek te algemeen geformuleerd, dan kan het waterschap u vragen uw verzoek nauwkeuriger te omschrijven.
  • Een schriftelijk verzoek moet worden ondertekend en te zijn voorzien van uw naam, adres, woonplaats en een datum.
  • De gevraagde informatie moet aanwezig zijn bij Waterschap De Dommel.

Hoe dient u een Wob-verzoek in?

Iedereen kan zowel mondeling als schriftelijk een verzoek om informatie indienen bij Waterschap De Dommel. U kunt uw schriftelijke Wob-verzoeken opsturen naar:

Waterschap De Dommel
o.v.v. Wob-verzoek
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

Voor uw mondelinge Wob-verzoeken kunt u bellen met: (0411) 618 618.

De beslissing op een Wob-verzoek wordt zo spoedig mogelijk genomen, in ieder geval binnen vier weken na de dag van ontvangst van het verzoek. Deze termijn kan met vier weken worden verlengd. Dit zal schriftelijk en gemotiveerd aan u worden meegedeeld voordat de eerste vier weken voorbij zijn.

Een verzoek om informatie wordt alleen afgewezen als een uitzonderingsgrond zoals genoemd in de Wob van toepassing is.