Loket

Resultaten 1 - 9 van 9

Legger

De Legger is een verzameling van tekeningen en documenten waarop het hele beheergebied van het waterschap staat.

Lozen als gevolg van onderhoudswerk aan vaste objecten

Bij onderhoudswerkzaamheden aan bijvoorbeeld bruggen of woonboten in, op of over oppervlaktewater is het mogelijk dat er stoffen of resten van verf in het water...

Lozen door glastuinbouwbedrijven

Heeft u een glastuinbouwbedrijf of wilt u er een oprichten? Dan moet u hiervoor melding doen bij het waterschap. Voor glastuinbouwbedrijven gelden de algemene regels...

Lozen door veehouderij- of openteeltbedrijven

Heeft u veehouderij of bedrijft u open teelt (fruitteelt, akkerbouw enzovoorts) en wilt u afvalwater lozen op oppervlaktewater? Of wilt u gewasbeschermingsmiddelen...

Lozen van afvalwater per vracht-/tankauto op een rioolwaterzuivering

Het is mogelijk afvalwater dat vrijkomt binnen het beheergebied van Waterschap De Dommel per tankwagen aan te bieden op een rioolwaterzuivering. Het gaat hier om...

Lozen van bedrijfsafvalwater rechtstreeks in oppervlaktewater

Wilt u bedrijfsafvalwater lozen in oppervlaktewater, bijvoorbeeld in een sloot, wetering, of kanaal? Dan heeft u toestemming nodig van het waterschap.

Lozen van grondwater

U wilt onttrokken grondwater als gevolg van bodemsaneringen, bouwen of het leggen van leidingen lozen op oppervlaktewater? Dan heeft u toestemming nodig van het...

Lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak

Bij een toename van verhard oppervlak, zoals bijvoorbeeld daken en terreinverhardingen, wordt hemelwater versneld afgevoerd. Dit kan wateroverlast veroorzaken en...

Lozen van huishoudelijk afvalwater in oppervlaktewater, melding

Heeft u een huis zonder aansluiting op het riool? Voor het lozen van huishoudelijk afvalwater op oppervlaktewater (beken en rivieren) heeft u toestemming nodig van...