Het klimaat verandert en het weer wordt extremer. Dat raakt ons allemaal van inwoners tot boeren en van bedrijven tot overheden. De Dommel ziet haar gebied veranderen en de impact is groot.

We zien hoosbuien, toenemende droogte en verdroging en hittestress. Ondergelopen straten en kelders. Boeren die oogsten moeten weggooien. De afgelopen jaren werden we hard geconfronteerd met de gevolgen van de veranderingen van het weer.

Water en klimaatverandering kennen geen grenzen. Dat maakt dat we met zijn allen verantwoordelijk zijn voor wateroverlast en de aanpak van droogte.

Samen beter voorbereid op weersextremen #iedereendoetwater

De Dommel weet dat actie nu nodig is om de omgeving voor iedereen leefbaar te houden. We hebben hier wel veel partijen bij nodig, want allen samen kunnen we ervoor zorgen dat we beter voorbereid zijn op de extremen in het weer. Daarom heeft De Dommel een programma opgesteld.

Na de grote wateroverlast heeft De Dommel een actieplan met snelle concrete acties opgesteld. Dat plan was samen met betrokkenen in het gebied gemaakt. Het programma dat er nu ligt, is het vervolg op deze acties.

De kern van het programma blijft om goed te blijven samen werken met de partners en betrokkenen in de gebieden. Want alleen samen lukt het om de volgende doelen uit het programma te realiseren:

Robuuster inrichten  en beheren van het fysieke watersysteem

 

Beter klimaatadaptief handelen van de omgeving

Goede communicatie voor draagvlak en participatie

 

  • In hiervoor ingerichte ruimte worden pieken (teveel) opgevangen

  • Door 'slim sturen' worden pieken (teveel/te weinig) opgevangen in het systeem

  • Verbeterde grondwaterconserveringDe omgeving weet wat ze van het waterschap kan verwachten en wat niet

  • De omgeving weet wat ze zelf kan doen en handelt daar naar

  • Waterschap en omgeving gaan samen aan de slag

     

  • Het waterschap zorgt voor goede uitstraling en impact voor de doelen en acties

     

De acties die gekoppeld worden aan deze doelen worden verdeeld in zeven groepen. De groepen zijn:

1.    Water vasthouden en slim sturen in het landelijk gebied: in het hoofdsysteem én in de haarvaten.
2.    Sponswerking bebouwd gebied vergroten: in de praktijk en in gemeentelijke plannen.
3.    Samen met gebiedspartners werken aan het juiste gebruik op de juiste plek: op perceelsniveau en beekniveau met onderhoud, beheer, projecten, beleid en innovatie.
4.    Risicogestuurd maaibeheer: concreet maaiplan opstellen voor elke watergang met een duidelijk doel, bijbehorende boodschap en advies aan derden.
5.    Onttrekkingen van grond- en oppervlaktewater (o.a. voor beregening): samen met gebiedspartners in het nieuwe verbrede strategisch (grond)wateroverleg het beleid en de communicatie verbeteren.
6.    Waterverdeling: onderzoek naar mogelijkheden voor keuzes en verbetering van de sturing van water tijdens van wateroverlast en droogte.
7.    Bodem als spons: versterken van de rol als aanjager van bodemverbeteringsprojecten.

Meer weten over het Programma Leven De Dommel en de informatie als PDF ontvangen via e-mail? Stuur dan een e-mail naar communicatie@dommel.nl en u ontvangt het zo snel mogelijk.