Heeft u interesse voor natuurbeheer in het beekdal van de Run? In onderstaande tekst leest u meer over het project Beekdal de Run en over de zogenoemde gelijkberechtigingsprocedure. Het doel van deze procedure is om de gronden die momenteel in bezit van Waterschap De Dommel zijn, over te dragen aan eindbeheerders.

Inschrijvingsleidraad

Wilt u de inschrijvingsleidraad ontvangen?
Stuur een mail naar: run@dommel.nl

Interesse in percelen

Verblijft of werkt u graag in de natuur? Wilt u een duurzame leefomgeving achterlaten voor uw kinderen? Of heeft u andere redenen om bij te dragen aan het natuurnetwerk in beekdal de Run? Dan is natuurbeheer misschien iets voor u, of uw bedrijf. Tot 25 augustus 2021, 10.00 uur, was het mogelijk om uw interesse kenbaar te maken via een voorinschrijving. Daarna volgt de gelijkberechtigingsprocedure.

Gelijkberechtiging heeft betrekking op doorlevering/verkoop van natuurgronden door overheden aan zogenoemde eindbeheerders. Uitgangspunt is dat verkoop van de gronden openbaar, transparant en marktconform plaatsvindt.

Gelijke kansen voor iedereen

Wanneer een overheid natuurgrond verkoopt aan zogenoemde eindbeheerders gebeurt dit via een gelijkberechtigingsproces. Dit is een proces waarbij gronden openbaar worden aangeboden. De mensen die hun belangstelling hebben aangegeven, kunnen deelnemen aan het proces. Het doel is om te komen tot het duurzaam beheer van de gebieden. Geïnteresseerden dienen een plan in. Het plan beschrijft de beoogde inrichting en beheermethoden voor een perceel natuurgrond. De verkoper van de grond, in dit geval Waterschap De Dommel, gunt de grond dan aan de inschrijver dat het meest waardevolle beheersplan heeft ingediend en dat het beste aan de criteria voldoet. De gunningcriteria en voorwaarden voor inschrijving worden beschreven in een inschrijvingsleidraad.

Natuur Netwerk Brabant (NNB)

Waterschap De Dommel brengt gronden in, die grotendeels liggen binnen het Natuur Netwerk Brabant (NNB). Het is een netwerk van deels bestaande en deels nieuwe natuurgebieden die door ecologische verbindingszones met elkaar verbonden zijn. Gronden  binnen het natuurnetwerk zijn bedoeld om de natuur te versterken en flora en fauna de kans te geven om te ontwikkelen. Om de natuuropgave -het inrichten van ontbrekende verbindingen-  in het beekdal van de Run te kunnen uitvoeren heeft Waterschap De Dommel verschillende percelen in de omgeving aangekocht. Voorheen gingen deze gronden binnen toekomstige natuurgebieden vaak vanzelfsprekend over naar terreinbeherende organisaties. De Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters was het daar niet mee eens. Zij vindt dat bijvoorbeeld ook particulieren natuurgrond mogen aankopen, als daarmee overheidsdoelen gerealiseerd worden.

Project Beekdal de Run

Het beekdal waar de Run doorheen stroomt, is een gebied met veel verschillende, bijzondere planten, bloemen en (water)dieren. Maar ook met waardevolle cultuurhistorie en landbouw. Samen met partners (gemeenten Eersel, Veldhoven en Bergeijk, provincie Noord-Brabant en Staatsbosbeheer) én de omgeving werkt het waterschap aan een natuurlijk en uitnodigend beekdal van de Run. Een beekdal dat beter in staat is om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Met daarin een meanderende Run met meer stroming en afwisseling, waardoor de kwaliteit van het water verbetert en nieuwe natuur gecreëerd wordt.

De eerste voorlopige ontwerpen (VO) voor de nieuwe inrichting van het beekdal de Run zijn klaar. In deze videopresentatie worden de plannen toegelicht. De ideeën uit de omgeving, die het waterschap de afgelopen tijd in het gebied heeft opgehaald, zijn in het voorlopig ontwerp opgenomen. De komende periode werkt het projectteam de ontwerpen verder uit tot een Projectplan Waterwet (PPWW). Het doel is dat het projectplan in het najaar van 2021 klaar is. Dan volgt de formele besluitvormingsprocedure. Om te zorgen dat het projectplan aansluit bij de wensen van de toekomstige eindbeheerders, gaat het waterschap nu op zoek naar deze eindbeheerders.

Projectpagina Beekdal De Run

Natuurbeheer op eigen grond

Uiteraard bestaat er ook de mogelijkheid om uw eigen grond om te vormen tot natuurgrond. Deze samenwerking gaat het waterschap graag aan met grondeigenaren. Heeft u hiervoor belangstelling, neem dan graag contact op via run@dommel.nl.

Gelijkberechtigingsprocedure, voorinschrijving en inschrijvingsleidraad

In week 30, 2021 heeft Waterschap De Dommel de inschrijvingsleidraad gepubliceerd voor de gelijkberechtigingsprocedure. In deze leidraad staan ook de kaarten met de aangeboden percelen en alle informatie over deze percelen. U neemt deel aan het gelijkberechtigingsprocedure door een Plan van Aanpak (PvA) in te dienen, dit kan alleen als u zich heeft ingeschreven via de voorinschrijving.

Actuele data gelijkberechtigingsprocedure Run

Tot 25 augustus 2021 kon u zich aanmelden via de voorinschrijving. Na de voorinschrijving volgt de conceptfase. In de conceptfase krijgt u de tijd om tot een Plan van Aanpak (PvA) te komen. Tot 30 november 2021,10:00 uur kunt u het PvA indienen. Wanneer u zich heeft aangemeld via de voorinschrijving, ontvangt u per e-mail bericht als er wijzigingen zijn. Uitgebreide informatie over de procedure staan in de inschrijvingsleidraad.

 1. Afgerond: Opening voorinschrijving

  Week 30 t/m 34 2021

 2. Afgerond: Publicatie inschrijvingsleidraad

  Week 30 2021

 3. Nog te doen: Publicatie Nota van Inlichtingen 1

  Week 39 2021

 4. Nog te doen: Publicatie Nota van Inlichtingen 2

  Week 44 2021

 5. Nog te doen: Openstelling indienen PvA

  Tot 30 november 2021, 10.00 uur

 6. Nog te doen: Bekendmaking voorlopige gunning

  Week 50 2021

Voorinschrijving (was mogelijk tot 25 augustus 2021)

De voorinschrijving brengt geen verplichtingen met zich mee. Tot aan het moment van indienen van het Plan van Aanpak (PvA) kunt u zich op ieder moment terugtrekken. Inschrijven kan alleen wanneer u akkoord gaat met onderstaande voorwaarden (knock-out criteria). U kunt alleen een PvA indienen wanneer u aan de knock-out criteria van de voorinschrijving voldoet.

Knock-out criteria voor de voorinschrijving

 • U gaat ermee akkoord dat alle kosten die door u gemaakt worden voor het indienen van het PvA, voor uw rekening zijn.
 • U bent verplicht om u te laten certificeren als natuurbeheerder (zie hoofdstuk 7.1 van de inschrijfleidraad).
 • U bent bereid een adviseur/adviesbureau in te schakelen, die u ondersteunt bij het opstellen van een PvA/natuurbeheerplan.
 • U bent bereid om een financiële bijdrage te leveren van minimaal 50% van de inrichtingskosten van het NNB. Een schatting van de kosten is opgenomen in bijlage 8.2 van de inschrijfleidraad.
 • Het advies van het Bureau Bibob kan aanleiding zijn voor het waterschap om een koper uit te sluiten van (verdere) deelname aan deze procedure (zie hoofdstuk 7.2 van de inschrijfleidraad).

De voorinschrijving is ingesteld om te waarborgen dat alle geïnteresseerden aan de bovenstaande voorwaarden voldoen. Tevens garanderen we zo dat alle inschrijvers hetzelfde tijdspad tot hun beschikking hebben.

Formulier voorinschrijving

Het is niet meer mogelijk om u in te schrijven.

Inschrijvingsleidraad

In de inschrijvingsleidraad staat alle informatie die u nodig heeft om deel te nemen aan de procedure.

Wilt u de inschrijvingsleidraad ontvangen, stuur dan een mail met dit verzoek naar: run@dommel.nl

In de bijlagen van de inschrijvingsleidraad zijn verschillende tekeningen toegevoegd. Deze zijn niet groot genoeg om ze te bekijken. Als u PDF documenten van deze tekeningen wil ontvangen, die u wel groter kunt maken waardoor ze beter zichtbaar zijn, stuurt u dan een email naar run@dommel.nl. Wij sturen per e-mail de PDF toe uw verzoek wordt alleen tussen 09:00 u en 17:00 u behandeld.