Waterschap De Dommel heeft het beekdal opnieuw ingericht. Dit hebben we gedaan om de natuur in en rond het water te verbeteren. Ten oosten van het Leenderbos, tussen de Riesten en de Gastelsche Heide, ligt het beekdal van de Oude Strijper Aa. Rond deze 'natte natuurparel' dreigden stukken bos en vennen te verdrogen. De kwetsbare natuur staat onder druk. Bijzondere planten en diersoorten in het van oorsprong moeras- en vennengebied zijn (bijna) verdwenen.

We hebben meteen maatregelen genomen die nodig zijn vanuit het voormalig Programma Aanpak Stikstof. Dit is samen met provincie en andere partners gebeurd. Het werk is in juni 2021 opgeleverd. Omgevingsmanager Marlou Gremmen legt in deze video nog even kort uit waarom we dit project hebben uitgevoerd.

Nieuwsberichten Oude Strijper Aa

De (onder)waterwereld van de Oude Strijper Aa

De verborgen wereld langs en onder de waterspiegel van de Oude Strijper Aa is adembenemend mooi. De komende jaren wordt het nog mooier. Bijzondere planten en diersoorten in het van oorsprong moeras- en vennengebied zijn (bijna) verdwenen. Daarom hebben we het beekdal opnieuw ingericht, zodat de natuur in en rond het water verbetert. We hebben maatregelen genomen die nodig zijn vanuit Aanpak Stikstof. Benieuwd naar alle werkzaamheden die we in dit mooie gebied hebben uitgevoerd? Bekijk dan de video.

Projectplan 

Het projectplan voor de herinrichting van het beekdal van Oude Strijper Aa is opgesteld. Vanaf 27 december 2019 tot en met 6 februari 2020 lagen de plannen ter inzage.

Ontwerp Projectplan

Het Ontwerp Projectplan voor de herinrichting van het beekdal van de Oude Strijper Aa is opgesteld. Vanaf 11 juli t/m 21 augustus 2019 lagen de plannen ter inzage.

 

Doel

De Strijper Aa bestond eigenlijk uit twee parallelle beekjes. Bij de ruilverkaveling in 1973 is aan de oostzijde een nieuwe beekloop gegraven. Aan de westzijde, dichter tegen het Leenderbos, ligt de Oude Strijper Aa. De beek ligt dieper en heeft weinig ruimte voor een natuurlijke loop. Naast pieken in de waterafvoer hebben we steeds vaker te maken met periodes van droogte. Het water stroomt nu te snel het gebied uit. Hierdoor kampen de omliggende vennen en bosgebieden met verdroging. In 1995 zijn al maatregelen getroffen bij de Berkenputten en in de Strijperheg.

Aanpak

Om bestand te zijn tegen droge periodes is het nodig dat het gebied beter water kan vasthouden. Daarvoor hebben we de Oude Strijper Aa een meer natuurlijke loop gegeven, vergelijkbaar met de situatie van vóór 1973. Ook hebben we de stroomsnelheid in de beek afwisselender gemaakt en verhoogd. Op het traject tussen de rode markeringen op het kaartje is de beek op enkele plaatsen aangepast. Denk aan flauwere oevers, een minder diepe beek of iets meer slingering.

Er zijn bosjes en vennen die gevoelig zijn voor stikstof. Daarom hebben we maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de natuur niet verder achteruit gaat. Het grondwaterpeil mag daar niet te diep weg zakken. Het is niet overal te voorkomen dat de maatregelen effect hebben op landbouwgronden in de buurt. Het waterschap heeft nauw contact met de direct betrokkenen gehad gedurende het project. De omwonenden zijn in een vroegtijdig stadium betrokken. Het ontwerpen en uitvoeren hebben we in overleg met alle betrokkenen gedaan. Stap voor stap en met oog voor het huidige grondgebruik.

Saprojectgebied

Natte natuurparel

Het beekdal met zijn moerassen en vennen wordt in Europa aangemerkt als natte natuurparel. De Europese natuurdoelen die voor het gebied zijn vastgesteld, moeten vóór 2027 bereikt zijn. Het dal van de Strijper Aa maakt onderdeel uit van het Natura2000-gebied Groote Heide/Leenderbos/de Plateaux. De natuurdoelen die zijn vastgesteld, zijn meegenomen in het project. Met Rijk en provincie Noord-Brabant is afgesproken dat de werkzaamheden in 2021 klaar zouden zijn. Die planning is netjes gehaald. In juni 2021 is het project afgerond.

Eerste voorbereidingen

In het gebied zijn flora- en fauna-onderzoeken uitgevoerd. Ook hebben we gegevens verzameld over bodem en water. Met diverse grondeigenaren voeren we gesprekken. Daarnaast hebben we in 2017 en voorjaar 2018 informatiebijeenkomsten gehouden. Zo hebben we een goed beeld gekregen van de huidige situatie. Hierdoor is een realistisch ontwerp gemaakt voor de gewenste situatie waar velen zich in kunnen vinden.

Planning

In een ontwerp-projectplan en een Ruimtelijke Ordening-plan (RO-plan) is de herinrichting van het beekdal beschreven. En ook de werkzaamheden en de mogelijke effecten. In juni 2018 werd duidelijk dat misschien ook een Milieueffectrapportage (MER) nodig was. Een onafhankelijk adviesbureau heeft dit onderzocht. De plannen die gereed zijn, zijn ter inzage gelegd waarbij inspraak mogelijk was. De planning was als volgt:

2021

 • afronden laatste werkzaamheden en oplevering (juni 2021)

2020

 • Oplevering project Oude Strijper Aa (10 september 2021)
 • Aanbesteding (half 2020) en uitvoering werkzaamheden (vanaf najaar 2020)

2019

 • Inspraak op plannen
 • Eind 2019: projectplan definitief
 • Voorbereiding tot uitvoering
 • Vergunningen 

2018

 • Uitwerking van ontwerp-projectplan en RO-plan
 • Nader onderzoek naar Milieueffectrapportage (MER)

2017

 • Nader onderzoek naar herstelmaatregelen
 • Overleg en onderhandelingen met grondeigenaren

Eind 2016

 • Provinciaal besluit t.a.v. (voormalig) Programma Aanpak Stikstof (PAS)

2016

 • Voorbereidingen, metingen en onderzoek

Terug in de tijd 

Het gebied rond de Strijper Aa heeft veel veranderingen en ontwikkelingen doorgemaakt. De ontginningen van het gebied en de ruilverkaveling in de jaren 70 ziet u terug op topografische kaarten (bron: Topografische Dienst, Kadaster).

1950
1950

 

 

1970
1985

Samenwerking

Provincie Noord-Brabant

Waterschap De Dommel neemt maatregelen om de natuur in en rond het water te verbeteren. Onze bossen en vennen dreigen te verdrogen. Het is zó droog dat we water langer moeten vasthouden. De kwetsbare natuur staat onder druk. Bijzondere planten en diersoorten in het van oorsprong moeras- en vennengebied zijn (bijna) verdwenen. We verbeteren daarom ook de kwaliteit van het water.

Door klimaatverandering en verdroging is er veel hinder is in ons beheergebied; bij boeren, de natuur en inwoners. Het watersysteem is kwetsbaar geworden. Niets doen is geen optie!

We werken aan een toekomstbestendige leefomgeving, waarvoor een robuuste en flexibele waterhuishouding nodig is. Daarin zoeken we altijd naar de beste (lokale) oplossing. Hiervoor moeten we verschillende belangen afwegen om te komen tot een balans in natuur, water en recreatie. We nemen maatregelen om de natuur in en rond het water te verbeteren We gaan hiervoor altijd in gesprek met betrokkenen om te kijken wat de mogelijkheden zijn. We werken daarbij met veel organisaties samen en overleggen regelmatig met hen.

Belangrijke partners zijn de gemeenten Heeze-Leende en Cranendonck, Staatsbosbeheer en Provincie Noord-Brabant. Daarnaast is samenwerking gezocht met particulieren en agrariërs. Het project komt mede tot stand door financiële samenwerking met de provincie Noord-Brabant.

Meer informatie

Wilt u nog meer weten over het project? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief.
Heeft u vragen? Of een idee dat u met ons wil bespreken? Neem dan contact op met onze omgevingsmanager

Marlou Gremmen-Boerakker
telefoon 06 28464889
e‑mail: mboerakker@dommel.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?