Waterschap De Dommel gaat het beekdal herinrichten, zodat de natuur in en rond het water verbetert. Ten oosten van het Leenderbos, tussen de Riesten en de Gastelsche Heide, ligt het beekdal van de Oude Strijper Aa. Rond deze 'natte natuurparel' dreigen stukken bos en vennen te verdrogen. Ook staat kwetsbare natuur onder druk. Bijzondere planten en diersoorten in het van oorsprong moeras- en vennengebied zijn (bijna) verdwenen.

Daarmee nemen we tegelijkertijd de maatregelen die nodig zijn vanuit het voormalig Programma Aanpak Stikstof. Dit doen we samen met provincie en andere partners. Het werk moet in 2021 klaar zijn.

Waterschap De Dommel en het coronavirus

De maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd -en wellicht nog gaat aankondigen- over de aanpak van het coronavirus (COVID-19) hebben een grote impact op ons allemaal. Waterschap De Dommel  blijft ook in deze situatie het waterpeil beheren en  ons afvalwater zuiveren, zodat we Nederland droog en ons water schoon en veilig  houden. We nemen tijdig maatregelen zodat we onze taken kunnen blijven uitvoeren.  

Het werk gaat zo veel mogelijk door
We blijven zo veel mogelijk doorgaan met ons werk en de projecten in het veld.  Natuurlijk doen we dit veilig en met voldoende betrokkenheid van belanghebbenden uit de streek. Niet alleen het water, de natuur, de boeren en inwoners hebben daar belang bij, maar ook aannemers en andere bedrijven zijn deels afhankelijk van ons werk. We proberen zo ons steentje bij te dragen om de economie te blijven stimuleren. Daarbij gelden uiteraard altijd de richtlijnen van het RIVM, de veiligheid van onze werknemers en de directe omgeving. Lees verder>

Inloopbijeenkomst over projectplan uitgesteld

Het projectplan voor de herinrichting van het beekdal van Oude Strijper is vastgesteld en heeft vanaf 27 december 2019 tot en met 6 februari 2020 ter inzage gelegen. Na de zomer staat de uitvoering gepland. Graag praten wij u bij over het plan, de te nemen maatregelen en de uitvoering ervan. We waren voornemens om hiervoor een inloopbijeenkomst te organiseren bij Basisschool St. Jan aan de Sint Jan Baptistastraat 1 in Leende in april. Deze bijeenkomst stellen we nu uit vanwege het Coronavirus. Dit besluit hebben we uit voorzorg genomen. We volgen de richtlijnen van het RIVM. Het kabinet heeft aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus die gelden tot en met 1 juni. Wij nemen het zekere voor het onzekere en hebben daarom besloten om de bijeenkomst tot nadere orde uit te stellen.Een nieuwe datum maken we te zijner tijd bekend via deze website, onze nieuwsbrief, via onze social media kanalen en de lokale huis aan huis kranten.

Projectplan 

Het projectplan voor de herinrichting van het beekdal van Oude Strijper Aa is opgesteld. Vanaf 27 december 2019 tot en met 6 februari 2020 lagen de plannen ter inzage.

Ontwerp Projectplan

Het Ontwerp Projectplan voor de herinrichting van het beekdal van de Oude Strijper Aa is opgesteld. Vanaf 11 juli t/m 21 augustus 2019 lagen de plannen ter inzage.

Doel

De Strijper Aa bestaat eigenlijk uit twee parallelle beekjes. Bij de ruilverkaveling in 1973 is aan de oostzijde een nieuwe beekloop gegraven. Aan de westzijde, dichter tegen het Leenderbos, ligt de Oude Strijper Aa. De beek is sindsdien dieper in het landschap komen te liggen en heeft weinig ruimte voor een natuurlijke loop. Naast pieken in de waterafvoer hebben we steeds vaker te maken met periodes van droogte. Het water stroomt nu te snel het gebied uit, waardoor de omliggende vennen en bosgebieden kampen met verdroging. In 1995 zijn al maatregelen getroffen bij de Berkenputten en in de Strijperheg.

Aanpak

Om bestand te zijn tegen droge periodes, is het noodzakelijk dat het gebied beter water kan vasthouden. Daarvoor geven we de Oude Strijper Aa een natuurlijkere loop, vergelijkbaar met de situatie vóór 1973. Ook gaan we de stroomsnelheid in de beek variëren en verhogen. Op het traject tussen de rode markeringen op het kaartje zal de beek op enkele plaatsen worden aangepast. Denk aan flauwere oevers, een hogere beekbodem, iets meer slingering of het aansluiten van een vroegere loop. Rondom de stikstofgevoelige bosjes en vennen nemen we maatregelen om ervoor te zorgen dat de natuur niet verder achteruit gaat. Het grondwaterpeil mag daar niet te diep weg zakken. Het is niet overal te voorkomen dat de maatregelen effect hebben op nabij gelegen landbouwpercelen. Het waterschap heeft nauw contact met de direct betrokkenen. In onze aanpak hebben we omwonenden in een vroegtijdig stadium betrokken. Het ontwerpen en uitvoeren doen we in overleg met alle belanghebbenden, stap voor stap en met oog voor het huidige grondgebruik.

Saprojectgebied

Natte natuurparel

Dit project is onderdeel van een groter plan om verdroging tegen te gaan van het natuurgebied Leenderbos en Groote Heide. Het beekdal met zijn moerassen en vennen wordt in Europa aangemerkt als natte natuurparel. De Europese natuurdoelen die voor het gebied zijn vastgesteld, moeten vóór 2027 bereikt zijn. De Strijper Aa is daarnaast een N2000-gebied. De natuurdoelen die zijn vastgesteld, neemt het waterschap mee in het project. Met Rijk en provincie is afgesproken dat de herstelmaatregelen in 2021 zijn uitgevoerd.

Voorbereidingen

In het gebied zijn flora- en fauna onderzoeken uitgevoerd. Ook hebben we gegevens verzameld over bodem en water. Met diverse grondeigenaren voeren we gesprekken. Daarnaast hebben we in 2017 en voorjaar 2018 informatiebijeenkomsten gehouden. Zo hebben we een goed beeld gekregen van de huidige situatie en kunnen we een afgewogen en realistisch ontwerp maken voor de gewenste situatie.

Planning

In een ontwerp-projectplan en een Ruimtelijke Ordening-plan (RO-plan) beschrijven we de herinrichting van het beekdal, de herstelmaatregelen en de mogelijke effecten. In juni 2018 werd duidelijk dat wellicht ook een Milieueffectrapportage (MER) nodig is. Een onafhankelijk adviesbureau heeft dit onderzocht. De plannen die gereed zijn, zijn ter inzage gelegd waarbij inspraak mogelijk was. De planning ziet er als volgt uit:

2020 en 2021

 • Aanbesteding (begin 2020) en uitvoering werkzaamheden (vanaf voorjaar/zomer 2020)

2019

 • Inspraak op plannen
 • Eind 2019: projectplan definitief
 • Voorbereiding tot uitvoering
 • Vergunningen 

2018

 • Uitwerking van ontwerp-projectplan en RO-plan
 • Nader onderzoek naar Milieueffectrapportage (MER)

2017

 • Nader onderzoek naar herstelmaatregelen
 • Overleg en onderhandelingen met grondeigenaren

Eind 2016

 • Provinciaal besluit t.a.v. (voormalig) Programma Aanpak Stikstof (PAS)

2016

 • Voorbereidingen, metingen en onderzoek

Terug in de tijd 

Het gebied rond de Strijper Aa heeft diverse veranderingen en ontwikkelingen doorgemaakt. De ontginningen van het gebied en de ruilverkaveling in de jaren 70 zijn goed terug te zien op topografische kaarten (bron: Topografische Dienst, Kadaster). Kijk voor meer historische inkijkjes onder Downloads.

1950
1950

1970

1985

Samenwerking

Provincie Noord-Brabant

Belangrijke partners zijn de gemeenten Heeze-Leende en Cranendonck, Staatsbosbeheer en Provincie Noord-Brabant. Daarnaast is samenwerking gezocht met particulieren en agrariërs. Het project komt mede tot stand door financiële samenwerking met de Provincie Noord-Brabant.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van dit project? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief.
Heeft u vragen? Of een idee dat u met ons wil bespreken? Neem dan contact op met onze omgevingsmanager

YnteBekema, telefoon 06 2915 9063, of e‑mail: ybekema@dommel.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?