Waterschap De Dommel gaat het beekdal opnieuw inrichten. Dit doen we om de natuur in en rond het water te verbeteren. Ten oosten van het Leenderbos, tussen de Riesten en de Gastelsche Heide, ligt het beekdal van de Oude Strijper Aa. Rond deze 'natte natuurparel' dreigen stukken bos en vennen te verdrogen. Ook staat kwetsbare natuur onder druk. Bijzondere planten en diersoorten in het van oorsprong moeras- en vennengebied zijn (bijna) verdwenen.

Daarmee nemen we meteen de maatregelen die nodig zijn vanuit het voormalig Programma Aanpak Stikstof. Dit doen we samen met provincie en andere partners. Het werk moet in 2021 klaar zijn. De werkzaamheden rondom de Oude Strijper Aa zijn inmiddels bijna afgerond. Omgevingsmanager Marlou Gremmen legt in deze video nog even kort uit waarom we dit project uitvoeren.

Nieuwsberichten Oude Strijper Aa

De (onder)waterwereld van de Oude Strijper Aa

De verborgen wereld langs en onder de waterspiegel van de Oude Strijper Aa is adembenemend mooi. De komende jaren wordt het nog mooier. Bijzondere planten en diersoorten in het van oorsprong moeras- en vennengebied zijn (bijna) verdwenen. Daarom gaan we het beekdal opnieuw inrichten, zodat de natuur in en rond het water verbetert. Daarmee nemen we meteen de maatregelen die nodig zijn vanuit Aanpak Stikstof. Benieuwd naar alle werkzaamheden die we de komende jaren in dit mooie gebied gaan uitvoeren? Bekijk dan de video.

Projectplan 

Het projectplan voor de herinrichting van het beekdal van Oude Strijper Aa is opgesteld. Vanaf 27 december 2019 tot en met 6 februari 2020 lagen de plannen ter inzage.

Ontwerp Projectplan

Het Ontwerp Projectplan voor de herinrichting van het beekdal van de Oude Strijper Aa is opgesteld. Vanaf 11 juli t/m 21 augustus 2019 lagen de plannen ter inzage.

Doel

De Strijper Aa bestaat eigenlijk uit twee parallelle beekjes. Bij de ruilverkaveling in 1973 is aan de oostzijde een nieuwe beekloop gegraven. Aan de westzijde, dichter tegen het Leenderbos, ligt de Oude Strijper Aa. De beek ligt dieper en heeft weinig ruimte voor een natuurlijke loop. Naast pieken in de waterafvoer hebben we steeds vaker te maken met periodes van droogte. Het water stroomt nu te snel het gebied uit. Hierdoor kampen de omliggende vennen en bosgebieden met verdroging. In 1995 zijn al maatregelen getroffen bij de Berkenputten en in de Strijperheg.

Aanpak

Om bestand te zijn tegen droge periodes is het nodig dat het gebied beter water kan vasthouden. Daarvoor geven we de Oude Strijper Aa een meer natuurlijke loop, vergelijkbaar met de situatie van vóór 1973. Ook gaan we de stroomsnelheid in de beek afwisselender maken en verhogen. Op het traject tussen de rode markeringen op het kaartje wordt de beek op enkele plaatsen aangepast. Denk aan flauwere oevers, een minder diepe beek of iets meer slingering.

Er zijn bosjes en vennen die gevoelig zijn voor stikstof. Daarom nemen we maatregelen om ervoor te zorgen dat de natuur niet verder achteruit gaat. Het grondwaterpeil mag daar niet te diep weg zakken. Het is niet overal te voorkomen dat de maatregelen effect hebben op landbouwgronden in de buurt. Het waterschap heeft nauw contact met de direct betrokkenen. In onze aanpak hebben we omwonenden in een vroegtijdig stadium betrokken. Het ontwerpen en uitvoeren hebben we in overleg met alle betrokkenen gedaan. Stap voor stap en met oog voor het huidige grondgebruik.

Saprojectgebied

Natte natuurparel

Het beekdal met zijn moerassen en vennen wordt in Europa aangemerkt als natte natuurparel. De Europese natuurdoelen die voor het gebied zijn vastgesteld, moeten vóór 2027 bereikt zijn. Het dal van de Strijper Aa maakt onderdeel uit van het Natura2000-gebied Groote Heide/Leenderbos/de Plateaux. De natuurdoelen die zijn vastgesteld, neemt het waterschap mee in het project. Met Rijk en provincie is afgesproken dat de werkzaamheden in 2021 zijn uitgevoerd.

Voorbereidingen

In het gebied zijn flora- en fauna-onderzoeken uitgevoerd. Ook hebben we gegevens verzameld over bodem en water. Met diverse grondeigenaren voeren we gesprekken. Daarnaast hebben we in 2017 en voorjaar 2018 informatiebijeenkomsten gehouden. Zo hebben we een goed beeld gekregen van de huidige situatie. Hierdoor is een realistisch ontwerp gemaakt voor de gewenste situatie waar velen zich in kunnen vinden.

Planning

In een ontwerp-projectplan en een Ruimtelijke Ordening-plan (RO-plan) beschrijven we de herinrichting van het beekdal. Ook beschrijven we de werkzaamheden en de mogelijke effecten. In juni 2018 werd duidelijk dat misschien ook een Milieueffectrapportage (MER) nodig is. Een onafhankelijk adviesbureau heeft dit onderzocht. De plannen die gereed zijn, zijn ter inzage gelegd waarbij inspraak mogelijk was. De planning ziet er als volgt uit:

2020 en 2021

 • Aanbesteding (half 2020) en uitvoering werkzaamheden (vanaf najaar 2020)

2019

 • Inspraak op plannen
 • Eind 2019: projectplan definitief
 • Voorbereiding tot uitvoering
 • Vergunningen 

2018

 • Uitwerking van ontwerp-projectplan en RO-plan
 • Nader onderzoek naar Milieueffectrapportage (MER)

2017

 • Nader onderzoek naar herstelmaatregelen
 • Overleg en onderhandelingen met grondeigenaren

Eind 2016

 • Provinciaal besluit t.a.v. (voormalig) Programma Aanpak Stikstof (PAS)

2016

 • Voorbereidingen, metingen en onderzoek

Terug in de tijd 

Het gebied rond de Strijper Aa heeft veel veranderingen en ontwikkelingen doorgemaakt. De ontginningen van het gebied en de ruilverkaveling in de jaren 70 ziet u terug op topografische kaarten (bron: Topografische Dienst, Kadaster).

1950
1950

 

 

1970
1985

Samenwerking

Provincie Noord-Brabant

Belangrijke partners zijn de gemeenten Heeze-Leende en Cranendonck, Staatsbosbeheer en Provincie Noord-Brabant. Daarnaast is samenwerking gezocht met particulieren en agrariërs. Het project komt mede tot stand door financiële samenwerking met de provincie Noord-Brabant.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van dit project? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief.
Heeft u vragen? Of een idee dat u met ons wil bespreken? Neem dan contact op met onze omgevingsmanager

Ynte Bekema
telefoon 06 2915 9063
e‑mail: ybekema@dommel.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?