Dit zijn de belastingtarieven 2019 van Waterschap De Dommel.

Belasting

Wie betaalt?

2019

Verontreinigingsheffing 1)

Lozers van afvalwater

€ 48,72

Zuiveringsheffing 2)

Lozers van afvalwater

€ 48,72

Watersysteemheffing ingezetenen 3)

Bewoners van huur- en koopwoningen

€ 42,70

Watersysteemheffing Gebouwd 4)

Eigenaren van woningen en/of gebouwen

0,02117 %

Watersysteemheffing Ongebouwd 5)

Eigenaren van grond en/of landerijen

€ 50,47

Watersysteemheffing Ongebouwd Waterberging 5)

Eigenaren van waterbergingsgebieden

€ 35,33

Watersysteemheffing Natuur 5)

Eigenaren van natuurterreinen

€ 2,26

Watersysteemheffing Wegen 5)

Eigenaren van wegen

€ 100,94

1) Verontreinigingsheffing is verschuldigd door gebruikers van panden die
rechtstreeks (bijvoorbeeld via een sloot) afvalwater lozen op oppervlaktewater.
Deze heffing wordt berekend per vervuilingseenheid (v.e.).
2) Zuiveringsheffing is verschuldigd door gebruikers van panden die indirect
(door middel van een riolering) afvalwater lozen op een
waterzuiveringsinstallatie. Deze heffing wordt berekend per vervuilingseenheid.

3) Watersysteemheffing ingezetenen wordt berekend per woonruimte.
4) Watersysteemheffing gebouwd wordt berekend over de door de gemeente
vastgestelde WOZ-waarde 2019.
5) Deze heffing wordt berekend per hectare.

Heeft u gevonden wat u zocht?