In samenwerking met de provincie neemt het Waterschap De Dommel in het gebied het voortouw bij de voorbereiding van de uitvoering van de N2000-instandhoudingsmaatregelen, maatregelen ter uitvoering van de Kaderrichtlijn Water en de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant. Het dagelijks bestuur van het Waterschap De Dommel heeft voor het project op 20 augustus 2019 het ontwerp-projectplan Waterwet vastgesteld.

Ter inzage
Het ontwerp-projectplan Waterwet, inclusief m.e.r.-beoordeling, de ontwerp-omgevingsvergunning onderdeel bouwen, de ontwerp-vergunning Wet natuurbescherming (gebiedsbescherming), de ontwerp-ontheffing Wet natuurbescherming (soortenbescherming) en de ontwerp-ontheffing Provinciale milieuverordening Noord-Brabant 2010 (stiltegebied) en bijbehorende relevante stukken zijn in te zien met ingang van 5 september 2019 tot en met 16 oktober 2019 op de volgende wijze via:
•   De website van provincie Noord-Brabant;
•   Op werkdagen kunnen de stukken ook worden ingezien bij de volgende instanties tijdens de daar gebruikelijke openingstijden:
- Waterschap De Dommel, Bosscheweg 56 te Boxtel.
- Gemeentehuis van Boxtel, Markt 1 te Boxtel
- Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch.

Zienswijzen indienen
Gedurende deze termijn kan iedereen zienswijzen kenbaar maken op het ontwerp-projectplan Waterwet, de ontwerp-omgevingsvergunning onderdeel bouwen, ontwerp-vergunning Wet natuurbescherming (gebiedsbescherming), de ontwerp-ontheffing Wet natuurbescherming (soortenbescherming) en de ontwerp-ontheffing Provinciale milieuverordening Noord-Brabant 2010 (stiltegebied).
•    U kunt eenvoudig digitaal reageren via website van provincie Noord-Brabant;
U krijgt na verzending van uw zienswijze een pdf toegestuurd voor uw archief met de inhoud van uw reactie samen met een ontvangstbevestiging.
•    Schriftelijke zienswijzen stuurt u naar Provincie Noord-Brabant, Gedeputeerde Staten, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch, onder vermelding van “Kampina Zuidoost, C 2249347“;
•    Voor het mondeling naar voren brengen van zienswijzen kunt u binnen de termijn contact opnemen met Eric Schellekens, via 0411-618618 of (e-mail: eschellekens@dommel.nl).

Het is niet nodig uw reactie op meerdere wijzen, dan wel apart per plan/besluit, in te dienen. In de zienswijze dient vermeld te worden of de zienswijze gericht is tegen Projectplan Waterwet, het inpassingsplan, danwel de ontheffing Wet natuurbescherming, de ontheffing Wet natuurbescherming (soortenbescherming) of de ontheffing Provinciale milieuverordening Noord-Brabant 2010. Zie voor meer informatie de gehele tekst van de terinzage aankondiging.