Een aantal veelgestelde vragen over de verkiezingen en de antwoorden daarop.

Wat doet een bestuurder van het waterschap?

Een waterschapsbestuurder beslist mee over water, nu en in de toekomst. Hij denkt goed na voordat hij beslissingen en keuzes maakt.

Vraagstukken waarmee u te maken kunt krijgen, zijn bijvoorbeeld:

 • Hoe houden we onze steden en dorpen veilig: zorgen we voor stevige dijken of voor waterbergingen?
 • Hoe zorgen we dat er overal voldoende water is? Welk waterpeil is nodig en wat regelen we over grondwater?
 • Hoe beheren we het water op een goede manier? Welke afspraken maken we over beheer en waterkwaliteit?
 • Wat doen we met het rioolwater? Welke stoffen halen we eruit en wekken we zelf energie op?

Om deze rol goed uit te kunnen voeren, moet u:

 • 2 tot 4 dagen per maand beschikbaar zijn (leeswerk inbegrepen). Het algemeen bestuur vergadert gemiddeld 20 keer per jaar. Hieronder vallen beeldvormende, oordeelsvormende en besluitvormende vergaderingen, vaste commissies en ambtelijke toelichting;
 • gevoel hebben voor water en waterschappen;
 • weten wat er leeft binnen de samenleving;
 • van plan zijn vier jaar lid van het bestuur te blijven;
 • maatschappelijk betrokken zijn;
 • bestuurlijk gevoel en ervaring hebben.

Voor hoe lang ga ik een bestuurdersrol aan?

De Waterschapsverkiezingen vinden om de vier jaar plaats. Wordt u gekozen, dan bent u voor vier jaar lid van het algemeen bestuur. Daarna kunt u zich weer verkiesbaar stellen voor een nieuwe bestuursperiode.

Hoeveel tijd kost het?

Dit hangt af van uw eigen wensen. De 30 leden van het algemeen bestuur (AB) vergaderen 5x per jaar. Bekijk het vergaderschema AB(externe link). Vóór elke AB-vergadering vindt een commissievergadering plaats. Hierin worden de te nemen besluiten voorbereid. Verder zijn er ook themabijeenkomsten en excursies. Alle data liggen al een jaar van tevoren vast. Zo kunt u hier goed rekening mee houden.

Welke vergoeding krijg ik als bestuurder?

De regels rond rechtspositie, verkiezing, vergoeding e.d. van waterschapsbestuurders staan in het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers(externe link). Een AB-lid ontvangt een vergoeding voor zijn werkzaamheden van € 537,85 per maand. Dit bedrag wordt elk jaar geïndexeerd. Daarnaast ontvangen leden van het AB een onkostenvergoeding van € 183,27 per maand. Verder krijgt een lid van het AB een reiskostenvergoeding.

Kan ik het besturen combineren met mijn andere werk?

Ja, dat kan. De vergaderingen van het AB zijn meestal op woensdag. De meeste AB-leden combineren het bestuurswerk met een baan. Zie het vergaderschema AB(externe link) voor meer informatie. Alle vergaderdata liggen een jaar van tevoren vast. Zo kunt u hier goed rekening mee houden.

Heb ik als bestuurder eigen of gedeelde verantwoordelijkheden?

Als bestuurder heeft u een eigen verantwoordelijkheid. U kunt uw eigen mening en die van uw partij inbrengen. Maar uiteindelijk bent u samen met de andere bestuursleden verantwoordelijk voor het nemen van besluiten.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om mij kandidaat te kunnen stellen?

Om mee te kunnen doen aan de verkiezingen:

 • woont u in het gebied van Waterschap De Dommel, of u wilt daar gaan wonen;
 • bent u 18 jaar of ouder tijdens de zittingsperiode van het algemeen bestuur;
 • heeft u kiesrecht.

Daarnaast letten we op uw andere werkzaamheden. Misschien heeft dit andere werk zoveel te maken met het waterschap, dat u niet tegelijk bestuurslid kunt zijn. Zulke functies passen niet bij elkaar. U vindt deze in de Waterschapswet (artikel 31, lid 2)(externe link)

Hoe stel ik me kandidaat?

U kunt zich op drie manieren opgeven als kandidaat voor de Waterschapsverkiezingen:

 • U solliciteert naar een geborgde zetel bij ZLTO (agrariërs), KvK (bedrijven) of VBNE (natuurterreinen). Dit is een zetel waarvoor geen verkiezingen plaatsvinden.
 • Herkent u zich in de ideeën van een bestaande partij? Dan kunt u zich bij hen aansluiten. Neem dan contact op met deze partij.
 • U doet mee met een eigen lijst. Dat kan op twee manieren:
 1. U laat de naam van uw lijst uiterlijk 19 december 2022 inschrijven bij het centraal stembureau van Waterschap De Dommel, Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel.
 2. Laat u zich niet uiterlijk19 december 2022 inschrijven? Dan kunt u meedoen met een blanco lijst. Dan staat er alleen een nummer boven de lijst.

Verder moet uw (politieke) partij ingeschreven staan bij het waterschap. Partijen hebben hiervoor tot 19 december 2022 de tijd. Dat kan bij het centraal stembureau van Waterschap De Dommel.

Meer informatie over de procedure van kandidaatstelling voor de Waterschapsverkiezingen(externe link)

Moet ik lid zijn van een partij als ik mee wil doen?

Wilt u meedoen aan de verkiezingen? Dan kunt u:

 • lid worden van een (bestaande politieke) partij;
 • solliciteren naar een geborgde zetel bij LTO (agrariërs), KvK (bedrijven) of VBNE (natuur). Dat is een zetel waarvoor geen verkiezingen plaatsvinden;
 • meedoen met een eigen lijst. Uw (politieke) partij moet ingeschreven zijn bij het waterschap. Partijen hebben tot 19 december 2022 de tijd om zich in te schrijven bij het centraal stembureau van Waterschap De Dommel.

Staat uw vraag er niet bij?

Kijk op de website van de Unie van Waterschappen(externe link) voor meer informatie over de verkiezingen.
Kijk op de website van de Kiesraad(externe link) voor alle informatie over stemmen en kiesrecht.