Waterschap De Dommel werkt aan de bescherming van Vught (bebouwde kom) tegen mogelijke overstromingen vanuit de Essche Stroom.

WhatsApp Image 2019-06-18 at 10.12.49.jpeg

De huidige regionale kering langs de Essche Stroom ten zuiden van Vught, tussen de spoorlijn en de A2, voldoet niet aan de eisen. Uit overstromingsberekeningen blijkt dat bij een overstroming met een herhalingstijd van 1 keer per 150 jaar, het water uit de Essche Stroom de bebouwing binnen de bebouwde kom van Vught bereikt. De huidige kering kan niet zodanig worden aangepast dat deze de vereiste bescherming als regionale kering kan bieden. Daarom wordt er een nieuwe regionale kering aangelegd (zie kaartje hieronder met de ligging van het tracé). De kering komt te liggen tussen de A2 en de spoorlijn Boxtel – Den Bosch zoals hieronder te zien is.

Figuur 1: Tracé vastgestelde voorkeursvariant op Landgoederen Beukenhorst en Groensche Hoeven (besluit DB Waterschap De Dommel 06-12-2016)

Van de bestaande kering wordt op termijn de functie gewijzigd van regionale- naar overige kering.

Locatie

Het projectgebied beslaat een gedeelte van Landgoederen Beukenhorst en Groensche Hoeven in Vught.

Afbeelding 1: Beukenlaan op Landgoederen Beukenhorst en Groensche Hoeven.

Stand van zaken / planning

Er is een Projectplan Waterwet opgesteld wat de planprocedure doorlopen heeft. Inmiddels is het Projectplan Waterwet onherroepelijk. In november 2018 zijn de te kappen bomen geveld en afgevoerd. In december 2018 is het tracé gecontroleerd op de mogelijke aanwezigheid van NGE (Niet Gesprongen Explosieven). In de eerste week van april 2019 zijn de uitnodigingen voor inschrijving van aannemers in de aanbesteding de deur uit gegaan. Daarop volgde een uitnodiging tot inschrijving voor directievoering en handhaving. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Van Beers uit Hoogeloon en directievoering en toezichthouder op het werk wordt gedaan door Bureau Kragten B.V.

Inmiddels is gestart met de werkzaamheden voor het project. De eerste voorbereidende werkzaamheden bestaan uit  het plaatsen van hekwerk, de inrichting van het bouwdepot, plaatsen van de directiekeet en het verwijderen van boomstronken. Daarmee is 17 juni gestart. Daarna volgt de start met de feitelijke aanlegwerkzaamheden van de regionale kering zodat deze eind 2019 gereed is. In de periode van 15 juli tot en met 16 augustus vinden er geen werkzaamheden plaats. Eventuele omleidingen en wegafsluitingen die nodig zijn voor uitvoering van het project worden tijdig aangekondigd en gecommuniceerd.

Afbeeldingen: Impressie start werkzaamheden

Resultaat

Het resultaat van het project zal een regionale kering zijn, gelegen tussen de spoorlijn en de A2, die de bebouwde kom van Vught zal beschermen tegen overstromingen vanuit de Essche Stroom. 

Figuur 2: Inrichtingsplan (u kunt deze ook in pdf als download onder aan de pagina vinden)

Om de sterkte van de kering zoveel mogelijk te waarborgen wordt de kering ingezaaid met gras. De strook om de kering heen zal ingericht worden met een mantel-zoom vegetatie die aansluit op de bossen en bomen in de directe omgeving.

Figuur 3: Schematische zoom-mantel vegetatie

Samenwerking

Het project Regionale Kering Beukenhorst wordt door Waterschap De Dommel uitgevoerd met de samenwerkingspartners Landgoed Beukenhorst, Landgoed Groensche Hoeven, Provincie Noord-Brabant, Gemeente Vught, ProRail en Rijkswaterstaat. 

Meer informatie

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Serge Polak, via spolak@dommel.nl of (0411) 618 640.

Downloads

Heeft u gevonden wat u zocht?