Waterschap De Dommel werkt aan de bescherming van Vught (bebouwde kom) tegen mogelijke overstromingen vanuit de Essche Stroom.

WhatsApp Image 2019-06-18 at 10.12.49.jpeg

De huidige regionale kering langs de Essche Stroom ten zuiden van Vught, tussen de spoorlijn en de A2, voldoet niet aan de eisen. Uit overstromingsberekeningen blijkt dat bij een overstroming met een herhalingstijd van 1 keer per 150 jaar, het water uit de Essche Stroom de bebouwing binnen de bebouwde kom van Vught bereikt. De huidige kering kan niet zodanig worden aangepast dat deze de vereiste bescherming als regionale kering kan bieden. Daarom wordt er een nieuwe regionale kering aangelegd (zie kaartje hieronder met de ligging van het tracé). De kering komt te liggen tussen de A2 en de spoorlijn Boxtel – Den Bosch zoals hieronder te zien is.

Van de bestaande kering wordt op termijn de functie gewijzigd van regionale- naar overige kering.

Figuur 1: Tracé vastgestelde voorkeursvariant op Landgoederen Beukenhorst en Groensche Hoeven (besluit DB Waterschap De Dommel 06-12-2016)

  Locatie

  Het projectgebied beslaat een gedeelte van Landgoederen Beukenhorst en Groensche Hoeven in Vught.

  Afbeelding 1: Beukenlaan op Landgoederen Beukenhorst en Groensche Hoeven.

  Stand van zaken / planning

  Er is een Projectplan Waterwet opgesteld wat de planprocedure doorlopen heeft. Inmiddels is het Projectplan Waterwet onherroepelijk. In november 2018 zijn de te kappen bomen geveld en afgevoerd. In december 2018 is het tracé gecontroleerd op de mogelijke aanwezigheid van NGE (Niet Gesprongen Explosieven). In de eerste week van april 2019 zijn de uitnodigingen voor inschrijving van aannemers in de aanbesteding de deur uit gegaan. Daarop volgde een uitnodiging tot inschrijving voor directievoering en handhaving. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Van Beers uit Hoogeloon en directievoering en toezichthouder op het werk wordt gedaan door Bureau Kragten B.V.

  Inmiddels is gestart met de werkzaamheden voor het project. De eerste voorbereidende werkzaamheden bestonden uit het plaatsen van hekwerk, de inrichting van het bouwdepot, plaatsen van de directiekeet en het verwijderen van boomstronken. Deze zijn voor de zomer afgerond. Na de zomervakantie is gestart met de feitelijke aanlegwerkzaamheden van de regionale kering zodat deze eind 2019 gereed is.

  We liggen op schema met de werkzaamheden. Al het grondwerk is nagenoeg afgerond. Er wordt op dit moment, oktober 2019, gewerkt aan het klaar maken van een aantal technische details zoals het maken van een damwand, beton storten etc. Dit wordt gemaakt om in geval van hoogwater zogenaamde 'coupures' te kunnen plaatsen. Coupures zijn eigenlijk een soort schotten die in geval van een hoogwaterdreiging geplaatst kunnen worden.

  Verder wordt de kering afgewerkt en worden er planten gezet.

  Eventuele omleidingen en wegafsluitingen van de Boxtselseweg die nodig zijn voor uitvoering van het project worden tijdig aangekondigd en gecommuniceerd.

  Aanbrengen kleilaag op kering

  Aanbrengen 1e zandlaag voor aanleg nieuwe kering.

  Afbeeldingen: Impressie start werkzaamheden

  Resultaat

  Het resultaat van het project zal een regionale kering zijn, gelegen tussen de spoorlijn en de A2, die de bebouwde kom van Vught zal beschermen tegen overstromingen vanuit de Essche Stroom. 

  Figuur 2: Inrichtingsplan (u kunt deze ook in pdf als download onder aan de pagina vinden)

  Om de sterkte van de kering zoveel mogelijk te waarborgen wordt de kering ingezaaid met gras. De strook om de kering heen zal ingericht worden met een mantel-zoom vegetatie die aansluit op de bossen en bomen in de directe omgeving.

  Figuur 3: Schematische zoom-mantel vegetatie

  Samenwerking

  Het project Regionale Kering Beukenhorst wordt door Waterschap De Dommel uitgevoerd met de samenwerkingspartners Landgoed Beukenhorst, Landgoed Groensche Hoeven, Provincie Noord-Brabant, Gemeente Vught, ProRail en Rijkswaterstaat. 

  Meer informatie

  Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Serge Polak, via spolak@dommel.nl of (0411) 618 640.

  Downloads

  Heeft u gevonden wat u zocht?