Water speelt een belangrijke en unieke rol in Nederland. Er spelen verschillende belangen over waterveiligheid, natuur, recreatie, gezondheid, landbouw en ruimtelijke ordening. Waterschappen hebben een democratisch gekozen bestuur, dat deze belangen bekijkt en hierin keuzes maakt. Door te stemmen hebben inwoners invloed op de samenstelling van het waterschapsbestuur.

Wat valt er te kiezen?

Over welke onderwerpen valt er te kiezen bij de waterschapsverkiezingen? Welke partij er ook wint, we moeten het water beheren en het rioolwater schoonmaken. Die taken staan bij geen enkele partij ter discussie. Maar over de manier waaróp dat gebeurt, verschillen de partijen van mening. Moet er bijvoorbeeld meer aandacht naar landbouw of meer naar natuur? En hoe gaan we om met lange periodes van droogte of steeds heviger wordende regenbuien?

In de periode vóór de verkiezingen laten politieke partijen via hun campagnes weten waar zij voor staan. Wilt u weten hoe het algemeen bestuur van De Dommel er nu uitziet? En welke partijen hierin zitten? Kijk dan op: www.dommel.nl/bestuur.

Wie betaalt bepaalt

Het waterschap heeft een democratisch gekozen bestuur. Sinds 2015 vinden de waterschapsverkiezingen op hetzelfde moment plaats als de verkiezingen van Provinciale Staten. Deze verkiezingen zijn om de vier jaar. Op 15 maart 2023 is het weer zover.

Waterschappen zorgen voor schoon, veilig en voldoende water. Zaken die van levensbelang zijn voor ons land. Daarom zijn er waterschappen, met een eigen belasting én een eigen bestuur. Iedereen die waterschapsbelasting betaalt, heeft invloed op de manier waarop we dat geld uitgeven. Hoe schoon moet het water in beken en sloten zijn? Het klimaat verandert. Hoe beschermen we ons tegen overstromingen, wateroverlast en droogte? Over dit soort zaken gaat ons bestuur. Belangrijke vragen die uw stem verdienen.

Algemeen bestuur

Dit zijn de taken van het algemeen bestuur:

  • toekomstgerichte afspraken maken;
  • financiële voorwaarden vaststellen;
  • het dagelijks bestuur kiezen;
  • controleren of het dagelijks bestuur de afspraken op een goede manier uitvoert.

De leden van het dagelijks bestuur blijven ook lid van het algemeen bestuur. Bij provincie en gemeente is dat anders. Een lid van het college van Burgemeester en Wethouders mag geen lid zijn van de gemeenteraad. En een lid van Gedeputeerde Staten mag geen lid zijn van Provinciale Staten.