De vier Brabantse waterschappen en de provincie gaan samen snel en intensief aan de slag met water en natuur in Brabant. Er moet veel gebeuren om sloten, beken en bodem beter bestand te maken tegen natte én droge tijden. De waterschappen en de provincie hebben per stroomgebied afspraken gemaakt over doelen, ambities en de werkwijze. Dit zijn op maat gemaakte overeenkomsten.

Inhoud maatwerkovereenkomsten

De afspraken gaan onder meer over:

  • Watersysteemherstel, waaronder beek- en kreekherstel en stijging van de grondwaterstanden
  • Natte natuurparels en Natura 2000-gebieden
  • Het realiseren van natuurnetwerken, ecologische verbindingszones en natuurvriendelijke oevers. Maar ook mogelijkheden voor vismigratie, het klimaatbestendiger maken van onze woonomgeving en een vitale bodem krijgen aandacht.

In de gebiedsgerichte aanpak gaan partijen samen aan de slag met deze ambities, in samenspraak met partners in de gebieden. Én met een integrale blik. Dat betekent dat in het gebiedsproces ook andere belangrijke opgaven worden meegenomen, bijvoorbeeld voor de landbouw- en energietransitie.

In het regeerakkoord dat vorige week gepresenteerd is, wordt het belang van deze gebiedsprocessen bevestigd. In het akkoord staat dat het belangrijk is dat de stikstofaanpak zich niet alleen richt op het verminderen van stikstofuitstoot, maar dat er oog moet zijn voor de samenhangende uitdagingen rond waterkwaliteit, klimaat en natuur. Het kabinet trekt daar veel geld voor uit. Samen met de waterschappen en de provincie kan zo het verschil gemaakt worden.

Gedeputeerde Hagar Roijackers (Water, Natuur en Gebiedsgerichte Aanpak): “Om de doelstellingen te halen, moeten we versnellen én intensiveren. Deze afspraken zorgen dat we slimmer, flexibeler en effectiever plannen en financieren. Daarmee halen we alles uit de kast om aan onze doelstellingen Kader Richtlijn Water (KRW) 2027 te kunnen voldoen, Brabant klimaatbestendiger te maken, de natuur en het watersysteem te herstellen. Zo willen we voorkomen dat water een schaars goed wordt.”

Klimaatrobuust Brabant

Het afstemmen van onderlinge ambities en werkwijzen is niet nieuw. Door gezamenlijke ambities te vormen ontstaat er een samenwerkingsvoordeel, zijn we sneller in de uitvoering en opereren we meer als één overheid naar alle belanghebbenden in het gebied. Watergraaf Erik de Ridder: “Voorheen werden deze werkafspraken sectoraal gemaakt. Eén overeenkomst voor natuuropgaven, één overeenkomst voor de wateropgaven. Met de komst van de maatwerkovereenkomst is het ons gelukt om ambities integraal te benoemen en te prioriteren in een gebiedsgerichte aanpak. En dat is nodig, omdat de water- en natuuropgaven nauw verweven zijn én het belang van slim programmeren toeneemt.”

De provincie en de waterschappen werken samen aan water en natuur om te komen tot een klimaatrobuust Brabant in 2050. Wat en hoe ze dat gaan doen staat in het Regionaal Water en Bodem Programma (RWP) van de provincie en de waterbeheerprogramma’s van de waterschappen. Nieuwe samenwerkingsprincipes om als één overheid aan deze taken te werken zijn vastgelegd in de Koepelovereenkomst Groenblauw 2021-2027. Per waterschap is de koepelovereenkomst verder uitgewerkt en concreet gemaakt in een Maatwerkovereenkomst groenblauwe opgaven 2022-2027 (MOK).