Wanneer u activiteiten wilt uitvoeren in en nabij oppervlaktewater (beken, rivieren) heeft u toestemming nodig van het waterschap. Onder activiteiten vallen onder andere werkzaamheden in de buurt van dijken of sloten. Vaak moet u hiervoor een vergunning aanvragen. Pas wanneer u toestemming heeft ontvangen van het waterschap, kunt u uw activiteiten starten.

watervergunning aanvragen

Let op: Als de activiteit geheel of gedeeltelijk plaatsvindt op grond in eigendom van derden, is toestemming nodig van de perceeleigenaar. In dat geval willen wij de volgende gegevens bij de aanvraag ontvangen:

  • perceelsnummer(s)
  • naam en adresgegevens van de perceeleigenaar
  • handtekening van de perceeleigenaar

Het waterschap denkt met u mee

Vaak is het verstandig uw aanvraag vooraf te overleggen met het waterschap; dat bevordert een vlotte afhandeling. Neem, in geval van twijfel, altijd contact op met het waterschap. Medewerkers van het waterschap denken graag met u mee over wat in uw situatie de beste oplossing is. U kunt een melding indienen of een watervergunning aanvragen bij de gemeente of rechtstreeks bij het waterschap.

De behandeling van uw aanvraag voor een watervergunning duurt in principe niet langer dan acht weken. Behalve als de aanvraag complex is. Dan kan de proceduretijd oplopen tot zes maanden. Pas wanneer u toestemming heeft ontvangen van het waterschap, kunt u uw activiteiten starten.

Een vergunning is geldig voor onbepaalde tijd, tenzij in de vergunning anders is bepaald.

Keur Waterschap De Dommel

Het waterschap zorgt voor voldoende water. Om deze taak goed uit te kunnen voeren heeft het waterschap regels opgesteld die zijn uitgewerkt in de zogenaamde Keur. In de Keur zijn regels opgenomen voor activiteiten in en nabij oppervlaktewater, zodat een goede water af- en aanvoer wordt gewaarborgd. Op basis van de regels in de Keur beoordeelt het waterschap of de gevraagde vergunning kan worden verleend.

Heeft u gevonden wat u zocht?