De bestaande retentievijvers voldoen niet meer aan de eisen waarvoor ze destijds bedoeld waren. Daarom willen we ze als waterschap nu anders inrichten.

Een retentievijver is een vijver die water op kan vangen of langzaam kan afvoeren. De bestaande retentievijvers voldoen niet meer goed genoeg aan deze functie. Het waterschap gaat ze daarom nu anders inrichten.

Retentievijvers zijn aangelegd om tijdens en na hevige regenval het water op te vangen (bufferen).  Maar ook om het vertraagd af te voeren zodat het watersysteem in de omgeving niet overbelast wordt. Tijdens een hevige regenbui en hoge waterstanden in de Tongelreep vult de sloot genaamd TR13 de retentievijver (zie kaartje hierboven). De vijvers werden alleen ingezet als er extreme situaties optraden. Een van de werkzaamheden is aanpassen van de constructie die de inlaat van het water regelt. De vijvers worden hierdoor tussen 1 november  en 1 april continu gevuld en vol gehouden. Ook als er geen extreme situaties zoals hoogwater aan de orde zijn. Het water kan vervolgens vastgehouden worden.

Aanleiding

Water en klimaatverandering kennen geen grenzen. Dat maakt dat we met zijn allen verantwoordelijk zijn voor wateroverlast en de aanpak van droogte. Actie is nu nodig om uw omgeving voor iedereen leefbaar te houden. Samen kunnen we ervoor zorgen dat we beter voorbereid zijn op de extremen in het weer. Samen, want alleen dan zijn we in staat uw belangrijke maatschappelijke thema’s te verbinden met water. Op die manier kunnen we in samenhang de vraagstukken van uw omgeving aan pakken.

Een maatregel die hieraan bijdraagt, is de aanleg van klimaatbuffers. Klimaatbuffers geven water de kans te infiltreren en zo het grondwater aan te vullen. We zoeken in de omgeving naar gebieden waar we water vast kunnen houden in de bodem. Op deze manier stroomt het water niet weg, maar geven we het water de kans om in de grond te zakken en zo het grondwater aan te vullen. En om verdroging in het gebied tegen te gaan. Vooral de beschermde natte bossen tussen de Tongelreep en de retentievijvers hebben voordeel van het langer vasthouden van het water. Het grondwater wordt in de bossen langer vastgehouden en kan  in de zomer niet te ver weg kan zakken.

Historie

De retentievijvers zijn in het verleden aangelegd als viskweekvijvers. In 2010 heeft het waterschap deze vijvers gekocht en ingericht als filter voor verbetering van de waterkwaliteit in de Tongelreep. Deze vijvers waren ook aangewezen om water vast te houden. In 2018 bleek dat de vijvers geen effect hebben als waterberging bij hoogwater. De vijvers zijn niet meer nodig om de waterkwaliteit van de Tongelreep te verbeteren, maar kunnen nu als wateropvang gebruikt gaan worden.

Wat gaan we doen?

De werkzaamheden bestaan uit twee fases:
1)    het vervangen van de huidige kleine stuwen door kleine stuwen waarmee we het waterpeil kunnen regelen.
2)    het dempen van sloten die ongewenst grondwater naar de retentievijvers brengen.

Het dempen van de sloten heeft gevolgen voor de waterhuishouding. Daarvoor moet een projectplan gemaakt worden. Het dempen van de sloten is meegenomen in nabij gelegen project Herinrichting Tongelreep fase I. Voor het vervangen van de kleine stuwen is geen projectplan nodig. Dit valt onder normale onderhoudswerkzaamheden.

Extra informatie

Het projectplan Herinrichting Tongelreep fase I ligt op dit moment ter inzage. Het vervangen van de kunstwerken (zoals waterdoorgangen van het ene naar het andere gebied) maakt geen onderdeel uit van dit plan. Dezewerkzaamheden maken dus geen onderdeel uit van het projectplan Tongelreep fase 1. Wij informeren u hier toch graag over zodat u weet wat er in het gebied speelt, wat het waterschap doet  en waarom.

Planning

Aannemer van Beers B.V. Hoogeloon gaat de werkzaamheden uitvoeren. Het vervangen van de stuwen gebeurt van 23 tot en met  27 november 2020. De aannemer dempt de sloot na 16 december 2020.