Vanaf 1 januari 2024 verandert de norm voor kwijtschelding van belastingen bij Waterschap De Dommel. Deze norm gaat van 95% naar 100% van het bijstandsniveau. Dat heeft het algemeen bestuur op woensdag 4 oktober 2023 besloten. De nieuwe norm voor kwijtschelding is daarmee hetzelfde als bij gemeenten in het werkgebied. En hetzelfde als bij andere waterschappen.

Inwoners die belastingplichtig zijn en aantoonbaar de belastingaanslag niet kunnen betalen, hebben recht op kwijtschelding. Dat kan voor de watersysteemheffing ingezetenen en voor de zuiverings- en verontreinigingsheffing. Daarbij kijkt het waterschap naar de betalingscapaciteit. En het kijkt naar het vermogen van een belastingplichtige. Heeft een belastingplichtige recht op kwijtschelding? Dan scheldt het waterschap de aanslag helemaal kwijt.

Tot nu toe lag de kwijtscheldingsnorm bij Waterschap De Dommel op 95% van het bijstandsniveau. Volgend jaar wordt dit dus 100% van het bijstandsniveau. Het algemeen bestuur heeft dit besloten vanuit sociaal oogpunt. En omdat de norm voor gemeenten en waterschappen dan gelijk is.

Het algemeen bestuur sprak uitgebreid over een kwijtschelding voor zzp’ers en andere ondernemers. Vincent Lokin is als bestuurder verantwoordelijk voor financiën. Hij zegde al in de voorbereidende commissievergadering toe een eventuele kwijtschelding in 2025 voor deze groepen te onderzoeken.

Volgende vergadering van het algemeen bestuur

Op 29 november vergadert het algemeen bestuur weer. Een belangrijk agendapunt is dan de begroting voor de komende jaren. Het algemeen bestuur stelt dan ook de nieuwe belastingtarieven voor 2024 vast.