• Een biodivers en klimaatadaptief Geldrop-Mierlo

  Eerste stappen zijn gezet voor een biodivers en klimaatadaptief Geldrop-Mierlo, waarbij we werken aan vermindering van de hittestress in de stad. Een mooi initiatief van inwoner Tonny Scheepers, gemeente en De Dommel.

 • Lozing water met resten veevoer in Hooge Mierde

 • Bomenkap voor behoud zeldzame blauwgraslanden Kampina

  Natuurherstel Kampina Smalbroeken en Logtse Velden in 2021 gereed

  Waterschap De Dommel en Natuurmonumenten bereiden het project Natte Natuurparel Kampina Zuidoost (Smalbroeken en Logtse Velden) voor. Het projectgebied van 341 hectare groot valt onder de bescherming van Natura 2000 en moet natter worden om de bijzondere natuur, zoals de zeldzame blauwgraslanden, te behouden. De maatregelen leiden tot verbetering van het leefgebied van kenmerkende planten en dieren voor dit gebied. Het verwijderen van een deel van de bomen langs de Heiloop behoort tot deze voorbereidingen. De werkzaamheden starten op 12 februari aanstaande. Het werk wordt uitgevoerd door Boomenrooierij Van Weert Rondhout B.V. Naar verwachting kan de aannemer het werk binnen twee weken afronden.

 • Laag grondwaterpeil blijft zorgen baren

  Voor het derde jaar op rij heeft het onderwerp droogte en vooral de grondwatervoorraad de volle aandacht van Waterschap De Dommel. Want ondanks de regen die deze maanden valt, blijft de lage grondwaterstand zorgen baren. Op sommige plekken is nog jaren extra regen nodig om het grondwater aan te vullen. Zo groot is het watertekort onder de grond.

 • ‘s-Hertogenbosch ook in de toekomst voorbereid op hoogwater

  Overheden doen samen onderzoek naar de effecten van klimaatverandering

 • De Klimaatteststraat in Den Dungen werkt als een klimaatbuffer

  Sinds de officiële opening van de klimaatteststraat op 14 november 2019 is er 133 mm regen gevallen. De klimaatteststraat is meteen goed getest.

 • Waterschap De Dommel plaatst nieuwe vangbalk bij Waterkrachtcentrale Sint-Michielsgestel

  Op donderdag 30 januari start Waterschap De Dommel met het vervangen van de vangbalk bij de Waterkrachtcentrale in Sint-Michielsgestel. Door de huidige vangbalk te vervangen door een nieuwer exemplaar kan drijfvuil en maaisel beter worden afgevangen. Ook de plek waar het drijfvuil en maaisel uit het water wordt gehaald, de zogenoemde vuiluitdraaiplaats, wordt aangepast. Hierdoor kan het afvangen van drijfvuil en maaisel veiliger en nauwkeuriger worden uitgevoerd. De werkzaamheden duren naar verwachting twee tot drie weken.

 • Weer minder muskusratten gevangen in Nederland

  Dit is een persbericht van de Unie van Waterschappen. Het gaat goed met het terugdringen van de muskusrat. Afgelopen jaar werden er in ons land 3.192 minder gevangen dan in 2018. Dat is een daling van 6%. Volgens de Unie van Waterschappen is dat een teken dat de waterschappen op koers zijn om de populatie onder controle te krijgen.

 • Buurtcultuurfonds en buurtnatuurfonds

  Wijk- en buurtverenigingen kunnen weer subsidie krijgen voor gezamenlijke initiatieven op het gebied van cultuur, natuur en klimaat. Provincie, Brabantse waterschappen en het Prins Bernhard Cultuurfonds stoppen hiervoor ruim 1.300.000 miljoen euro in de pot van het Buurtcultuurfonds en het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds.

 • Plannen Natte Natuurparel Kampina ter inzage

  De Kampina is een bijzonder natuurgebied dat al bijna 100 jaar wordt beheerd door Natuurmonumenten. Vanwege de unieke hydrologische situatie in de beekdalen en rond de vennen is de Kampina zelfs aangewezen als Natte Natuurparel en Natura 2000 gebied. De waterhuishouding in het gebied Kampina Zuidoost (Smalbroeken en Logste Velden) staat echter al jaren onder druk waardoor de verdroging van de natuur een steeds groter probleem wordt. Natuurmonumenten en Waterschap De Dommel zijn samen aan de slag gegaan om de verdroging tegen te gaan voor het behoud van de belangrijke natuurwaarden, zoals de blauwgraslanden. De maatregelen leiden tot verbetering van het leefgebied van bijzondere planten en dieren, waarbij het belang van droge voeten voor de omgeving niet uit het oog verloren is.