Waterschap De Dommel hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. We zorgen ervoor dat uw persoonlijke gegevens (persoonsgegevens) vertrouwelijk worden behandeld, in overeenstemming met de privacywetgeving(externe link). Als het waterschap om uw persoonsgegevens vraagt, dan zullen we uitleggen waarom we deze nodig hebben. Ook geven we aan hoe lang het waterschap uw persoonsgegevens bewaart. Is het nodig dat we uw persoonsgegevens aan een andere organisatie of overheid doorgeven, bijvoorbeeld aan een gemeente, dan wordt u hierover geïnformeerd.

Persoonsgegevens

Als u gebruik maakt van diensten of producten van het waterschap, dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier op deze website of telefonisch. Denk aan uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer wij daar een wettelijke grondslag voor hebben. Bijvoorbeeld voor:

  • het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken, zoals het beoordelen van een vergunningaanvraag
  • het afhandelen van uw betaling
  • verzenden van een nieuwsbrief (op uw verzoek/met uw toestemming)
  • om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
  • wettelijke verplichtingen, zoals de heffing en invordering van belasting.

Waterschap De Dommel bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Beveiliging van uw gegevens

Waterschap De Dommel neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons beleid voor informatiebeveiliging, conform de geldende normen voor waterschappen. We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens niet kwijtraken of gebruikt kunnen worden door personen die uw gegevens niet mogen hebben. Heeft u bijvoorbeeld een aanvraag voor een watervergunning ingediend, dan zijn uw persoonsgegevens alleen in te zien door medewerkers die uw aanvraag behandelen. Is er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een data lek, dan kunt u dit melden via het contactformulier(externe link). Uw melding en uw gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden.

Uw rechten

De Europese privacywet (Algemene Verordening Gegevensbescherming ofwel AVG(externe link)) kent u een aantal rechten toe wanneer een organisatie uw persoonsgegevens verwerkt. Zo heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u informatie vragen over welke persoonsgegevens we van u hebben en waarvoor ze gebruikt worden. Hiervoor maakt u een afspraak om langs te komen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de persoonsgegevens daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om de gegevens van andere personen in te zien. Op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens(externe link) kunt u meer over uw rechten lezen.

Vragen over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan kunt u stellen met het formulier AVG-verzoek indienen Druk op de oranje knop. U heeft wel uw DigiD nodig om u te identificeren. Na verzenden van het formulier nemen wij uw aanvraag in behandeling en houden wij u op de hoogte over de voortgang.

AVG-verzoek indienen

Functionaris gegevensbescherming

Bij het waterschap is een Functionaris Gegevensbescherming (FG) in dienst. Deze controleert of we ons houden aan alle regels die gelden voor privacy. Ook adviseert de FG het waterschap over het op de juiste manier omgaan met persoonsgegevens en beschermen van persoonsgegevens.
De FG doet zijn werk onafhankelijk. Het waterschap kan hem geen instructies geven over hoe hij zijn werk moet uitvoeren. Heeft u vragen aan de Functionaris Gegevensbescherming, neem dan contact (externe link)op.

Autoriteit Persoonsgegevens

In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens de organisatie die toezicht houdt op het juist toepassen van de regels en wetten die gelden voor privacy. De Functionaris Gegevensbescherming is namens het waterschap contactpersoon. U kunt ook zelf contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer en hoe dat kan leest u op de website autoriteitpersoonsgegevens.nl(externe link).

Politiegegevens

Wij beschikken over buitengewoon opsporingsambtenaren. Deze ambtenaren handhaven op strafrechtelijke overtredingen. Als wij in het kader van deze handhaving persoonsgegevens verwerken, dan vallen deze gegevens onder de regels van de Wet politiegegevens. Hoe wij met politiegegevens omgaan kunt u nakijken in de privacyverklaring politiegegevens