Beregenen mag niet overal en onbeperkt. Daarom zijn er regels en voorwaarden voor het gebruik van oppervlaktewater of grondwater. Bij droogte kan een verbod op onttrekking gelden voor een gebied of een periode. Water oppompen voor besproeien of beregenen van bijvoorbeeld grasland, tuinen en plantsoenen is dan niet toegestaan. Hieronder de actuele situatie voor oppervlaktewater en grondwater in ons gebied.

Oppervlaktewater: actuele onttrekkingsverboden beken en sloten

water oppompen uit sloot

Bij een onttrekkingsverbod oppervlaktewater mag

 • NIET: water oppompen uit beken of sloten die daarop afwateren. Maar ook niet uit zwemplassen, (vis-)vijvers, vennen en andere waterpartijen. Het verbod geldt voor vaste sproei-installaties, maar ook voor mobiele installaties zoals zuigwagens en giertonnen.
 • WEL: laten drinken van vee of een brand blussen met slootwater.

 

Kaart: Waar mag je nu niet onttrekken uit oppervlaktewater?

 • Donkerrood: halfjaarverbod
 • Lichtrood: tijdelijk onttrekkingsverbod
 • Grijs: permanent onttrekkingsverbod

Waterschap De Dommel kent drie soorten onttrekkingsverboden oppervlaktewater:

1. Halfjaarverbod elk jaar van 1 april tot 1 oktober (droogteseizoen):

Dit onttrekkingsverbod gaat automatisch in op 1 april en geldt tot minimaal 1 oktober voor deze gebieden:

 • Stroomgebied Reusel inclusief Nete
 • Stroomgebied Beerze ten zuiden van het Wilhelminakanaal
 • Eindhoven Park Meerland

Op dit moment geldt het halfjaarverbod.

2. Tijdelijk onttrekkingsverbod oppervlaktewater

Het Dommelgebied is gevoelig voor droogte. Wanneer waterpeil en doorstroming op bepaalde plekken snel zakken, kan het waterschap daar een tijdelijk verbod instellen.

Op dit moment zijn er geen tijdelijke verboden.

3. Permanent onttrekkingsverbod oppervlaktewater

Olen en Sonniuswijk in Son en Breugel zijn wateraanvoergebieden waar water wordt ingelaten uit het Wilhelminakanaal. Om dit wateraanvoersysteem te laten functioneren, mag je hier nooit water onttrekken uit oppervlaktewater.

Dit verbod geldt het hele jaar.

Grondwater: actuele onttrekkingsverboden

Voor het gebruik van grondwater gelden altijd regels of vergunningen. In perioden van droogte kunnen er ook nog onttrekkingsverboden bijkomen.

 

 

 

Grasland beregenen met grondwater

Elk jaar op 1 april besluiten de Brabantse waterschappen op basis van de grondwaterstanden of het beregenen met grondwater wordt toegestaan in bepaalde gebieden. Deze voorjaarsregeling voor graslanden, sportvelden, kunstgrasvelden, en golfterreinen geldt dan van 1 april tot 1 juni. Dit beleid is bedoeld om de voorraad grondwater in Brabant te beschermen.

Besluit van 1 april 2021 over grasland beregening met grondwater 

Er geldt op dit moment geen voorjaarsverbod van 1 april tot 1 juni. Lees wel eerst hier hoe het zit:

De regels voor beregenen van grasland met grondwater in het kort

1 april – 1 juni 2021: Graslandberegening met grondwater is in het Dommelgebied alleen toegestaan in de blauw gekleurde (flexibele) gebieden op de kaart. Bedrijven moeten daarvoor een bedrijfswaterplan hebben. In de (groene) beschermde gebieden mag sowieso tot 1 juni geen grasland worden beregend. Dit voorjaarsverbod staat in de vergunning die de ondernemer nodig heeft om grondwater te mogen onttrekken. De enige uitzondering is beregening binnen 48 uur na dierlijke bemesting (emissiearm).

Kaart met gebieden waar graslandberegening wel en niet is toegestaan
Gebieden waar tussen 1 april en 1 juni graslandberegening uit grondwater wel en niet is toegestaan

 

5% regeling

De uitzonderingssituatie op deze voorjaarsregeling (1 april - 1 juni) is extreme droogte. In extreem droge perioden kan het waterschap besluiten tijdelijk tóch graslandberegening toe te staan waar dat normaal niet mag. Het doel is het gras als ruwvoer voor koeien veilig te stellen en blijvende schade aan sportvelden te voorkomen. Deze ‘5%-regeling’ is bedoeld voor weinig voorkomende situaties, gemiddeld eens per 20 jaar.

Op dit moment geldt er geen 5% regeling.

Goed om te weten

 • Aan het beregen met oppervlaktewater of grondwater zijn voorwaarden verbonden. Zie ook de pagina's Oppervlaktewater onttrekken en Grondwater onttrekken.
 • Informatie over verboden van het oppompen of onttrekken verschijnen via bekendmakingen en nieuwsberichten.
 • We voeren controles uit in het veld. Bij overtreding van het verbod riskeert u een boete.
 • Let op: aan de tekst op deze informatiepagina kunt u geen rechten ontlenen.