Het waterschap trekt het tijdelijke verbod op het onttrekken van water uit oppervlaktewater in.Er is voldoende regen gevallen om het onttrekkingsverbod in te trekken.

Overzichtskaart van permanente onttrekkingsverboden oppervlaktewater

De actuele situatie ziet u op de kaart onttrekkingsverbod oppervlaktewater. U kunt inzoomen. Per regio en periode zijn er verschillende verboden. De kleuren op de kaart geven dat aan:

  • Donkerrood: halfjaarsverbod (elk jaar tussen 1 april-1 oktober) in de stroomgebieden van de Reusel (incl. Nete) en Beerze ten zuiden van het Wilhelminakanaal en Park Meerland
  • Lichtrood: Tijdelijk - bij droogte - kan een onttrekkingsverbod in overige gebieden worden ingesteld. (zie bekendmakingen en persberichten)
  • Grijs: permanent verbod (jaarrond) op onttrekken van oppervlaktewater in de waterinlaatgebieden Olen en Sonniuswijk in Son en Breugel
  • Geen kleur = geen verbod

Let op! Onttrekkingsverboden oppervlaktewater gelden niet alleen voor beken en sloten. Het gaat om alle soorten oppervlaktewater, dus ook voor zwemplassen, visvijvers, vennen etc..

Waarom een verbod om water op te pompen?

Het doel is om overlast als gevolg van onttrekkingen uit oppervlaktewaterlichamen te voorkomen. Als de waterstanden laag zijn en er weinig doorstroom van water is, kunnen er bijvoorbeeld problemen ontstaan voor de waterkwaliteit, de grondwaterstand en voor het dieren- en plantenleven in en aan het water. Ter bescherming kan het waterschap tot een onttrekkingsverbod besluiten.

Het waterschap kondigt een verbod op het onttrekken van oppervlaktewater af als de hoeveelheid water die door een beek stroomt laag is ((dreigt) minder dan 10% van het jaargemiddelde (te worden)) en de weersvooruitzichten geen aanleiding voor verbetering geven. Het verbod geldt voor vaste onttrekkingsinstallaties en voor mobiele installaties, zoals zuigwagens en giertonnen. Alleen het laten drinken van vee en het bestrijden van brand met water uit de beken of sloten is wel toegestaan.