Beregenen en onttrekken van water mag niet overal en onbeperkt. Daarom zijn er regels voor het gebruik van oppervlaktewater en voor grondwater. Bij droogte kan een verbod op onttrekking gelden voor een gebied of een periode.

Hieronder ziet u de situatie van dit moment in het Dommelgebied. Eerst het oppervlaktewater, daaronder het grondwater.

Oppervlaktewater: onttrekkingsverboden beken en sloten

Wilt u water uit sloten of beken (oppervlaktewater) onttrekken voor bijvoorbeeld  het beregenen van landbouwgewassen of het sproeien van sportvelden, plantsoen of tuin? Dan kan er een onttrekkingsverbod gelden. Bij een onttrekkingsverbod oppervlaktewater mag u:

  • NIET: water oppompen uit beken of sloten die daarop afwateren. Maar ook niet uit zwemplassen, (vis-)vijvers, vennen en andere waterpartijen. Het verbod geldt voor vaste sproei-installaties, maar ook voor mobiele installaties zoals zuigwagens, giertonnen en pompen.
  • WEL: laten drinken van vee of een brand blussen met oppervlaktewater.

Kaart: Waar mag je nu niet onttrekken uit oppervlaktewater?

  • Donkerrood: halfjaarverbod
  • Lichtrood: tijdelijk onttrekkingsverbod
  • Grijs: permanent onttrekkingsverbod

Waterschap De Dommel heeft drie soorten onttrekkingsverboden oppervlaktewater:

1. Halfjaarverbod, elk jaar van 1 april tot 1 oktober

Op dit moment geldt het halfjaarverbod. (vanaf 1 april 2021)

Gaat automatisch in tijdens het droogteseizoen. Dat start op 1 april en geldt tot minimaal 1 oktober voor deze gebieden:

  • Stroomgebied Reusel met de Nete
  • Stroomgebied Beerze ten zuiden van het Wilhelminakanaal
  • Eindhoven Park Meerland

2. Tijdelijk onttrekkingsverbod oppervlaktewater

Op dit moment geldt een verbod voor alle oppervlaktewater in Dommelgebied. Met uitzondering van de Dommel zelf tussen Den Bosch en het Wilhelminakanaal en de beek de Zandleij. (vanaf 19 juni 2021)

Het Dommelgebied is gevoelig voor droogte. Wanneer waterpeil en doorstroming snel zakken, kan het waterschap daar een tijdelijk verbod afkondigen.

3. Permanent onttrekkingsverbod oppervlaktewater

Dit verbod geldt het hele jaar.

Olen en Sonniuswijk in Son en Breugel zijn wateraanvoergebieden waar water wordt ingelaten uit het Wilhelminakanaal. Om dit wateraanvoersysteem te laten werken, mag je hier nooit water onttrekken uit oppervlaktewater.

 

Grondwater:  onttrekkingsverboden

Voor het gebruik van grondwater gelden altijd regels of vergunningen. In perioden van droogte kunnen er ook nog onttrekkingsverboden bijkomen.

Grasland beregenen met grondwater

Elk jaar op 1 april besluiten de Brabantse waterschappen vanuit de grondwaterstanden of het beregenen met grondwater  toegestaan is in bepaalde gebieden. Deze voorjaarsregeling voor graslanden, sportvelden, kunstgrasvelden, en golfterreinen geldt dan van 1 april tot 1 juni. We beschermen hiermee de voorraad grondwater in Brabant.

Er geldt op dit moment geen voorjaarsverbod van 1 april tot 1 juni. Lees wel eerst hier hoe het zit:

Besluit van 1 april 2021 over grasland beregening met grondwater 

Regels beregenen van grasland met grondwater in het kort

1 april – 1 juni 2021: Graslandberegening met grondwater mag in het Dommelgebied alleen, in de blauw gekleurde (flexibele) gebieden op de kaart. Bedrijven moeten daarvoor een bedrijfswaterplan hebben. In de (groene) beschermde gebieden mag in ieder geval tot 1 juni grasland beregenen niet. Dit voorjaarsverbod staat in de vergunning die de ondernemer nodig heeft om grondwater te mogen onttrekken. De enigste uitzondering is beregening binnen 48 uur na dierlijke bemesting (emissiearm).

Kaart met gebieden waar graslandberegening wel en niet is toegestaan
Gebieden waar tussen 1 april en 1 juni graslandberegening uit grondwater wel en niet is toegestaan

 

5% regeling

Bij extreme droogte maken we een uitzondering op deze voorjaarsregeling (1 april - 1 juni). We kunnen dan besluiten tijdelijk tóch graslandberegening toe te staan, waar dat normaal niet mag. Dit doen we om het gras als ruwvoer voor koeien veilig te stellen. Ook voorkomen we blijvende schade aan sportvelden. Deze ‘5%-regeling’ is voor weinig voorkomende situaties, gemiddeld eens in de 20 jaar.

Op dit moment geldt er geen 5% regeling.