Beregenen en onttrekken van water mag niet overal en onbeperkt. Daarom zijn er regels voor het gebruik van oppervlaktewater en voor grondwater. Bij droogte kan een verbod op onttrekking gelden voor een gebied of een periode. Het waterschap controleert actief in gebieden met een verbod. Hieronder het actuele overzicht voor oppervlaktewater en grondwater.

Oppervlaktewater: onttrekkingsverbod beken en sloten

Wilt u water uit sloten of beken (oppervlaktewater) onttrekken voor bijvoorbeeld het beregenen van landbouwgewassen of het sproeien van sportvelden, plantsoen of tuin? Dan kan er een onttrekkingsverbod gelden. Bij een onttrekkingsverbod oppervlaktewater mag u:

  • NIET: water oppompen uit beken of sloten die daarop afwateren. Maar ook niet uit zwemplassen, (vis-)vijvers, vennen en andere waterpartijen. Het verbod geldt voor vaste sproei-installaties, maar ook voor mobiele installaties zoals zuigwagens, giertonnen en pompen.
  • WEL: laten drinken van vee of een brand blussen met oppervlaktewater.

Kaart: Waar mag u nu niet onttrekken uit oppervlaktewater?

Op de kaart(externe link) kunt u zien waar onttrekken uit oppervlaktewater wel en niet is toegestaan.

Uitleg bij de kaart

Waterschap De Dommel heeft drie soorten onttrekkingsverboden oppervlaktewater:

1. Halfjaarverbod, elk jaar van 1 april tot 1 oktober

Op 1 april gaat automatisch het halfjaarverbod in tijdens het droogteseizoen. Dat verbod duurt tot minimaal 1 oktober. Het geldt voor deze gebieden:

  • Stroomgebied Reusel met de Nete
  • Stroomgebied Beerze ten zuiden van het Wilhelminakanaal
  • Eindhoven Park Meerland

2. Tijdelijk onttrekkingsverbod oppervlaktewater

Het Dommelgebied is gevoelig voor droogte. Wanneer waterpeil en doorstroming snel zakken, kan het waterschap een tijdelijk verbod afkondigen, zolang het nodig is.

3. Permanent onttrekkingsverbod oppervlaktewater

Dit verbod geldt het hele jaar.

Olen en Sonniuswijk in Son en Breugel zijn wateraanvoergebieden waar water wordt ingelaten uit het Wilhelminakanaal. Om dit wateraanvoersysteem te laten werken, mag je hier nooit water oppompen uit oppervlaktewater.

Vanwege de bruinrotbacterie heeft de NVWA ook beregeningsverboden uit oppervlaktewater voor aardappel- en tomatenteelt. Gebieden met verbod op gebruik oppervlaktewater | Plantenziekten en plagen | NVWA(externe link)

Grondwater:  onttrekkingsverboden

Voor het gebruik van grondwater gelden altijd regels of vergunningen. In perioden van droogte kunnen er ook nog onttrekkingsverboden bijkomen.

Grasland beregenen met grondwater

Elk jaar op 1 april besluiten de Brabantse waterschappen vanuit de grondwaterstanden of het beregenen met grondwater  toegestaan is in bepaalde gebieden. Deze voorjaarsregeling voor graslanden, sportvelden en golfterreinen geldt dan standaard van 1 april tot 1 juni. We beschermen hiermee de voorraad grondwater in Brabant.

Van 1 april tot 1 juni 2022 gold een grondwateronttrekkingsverbod voor grasland in de regio's Boven-Dommel en Beneden-Dommel. Meer informatie hierover. 

Basisregels beregenen van grasland met grondwater

1 april – 1 juni: Graslandberegening met grondwater mag in het Dommelgebied alleen, in de blauw gekleurde (flexibele) gebieden op de kaart. Bedrijven moeten daarvoor een bedrijfswaterplan hebben. In de (groene) beschermde gebieden mag in ieder geval tot 1 juni grasland beregenen niet. Dit voorjaarsverbod staat in de vergunning die de ondernemer nodig heeft om grondwater te mogen onttrekken. De enige uitzondering is beregening binnen 48 uur na dierlijke bemesting (emissiearm).

1 juni-1 augustus: In juni en juli mag grasland niet beregend worden tussen 11.00 en 17.00 uur in de beschermde gebieden. Tussen 17.00 uur en de volgende dag 11.00 uur mag grasland wel beregend worden. Dit heet het urenverbod. Dit urenverbod staat in de vergunning die de ondernemer nodig heeft om grondwater te mogen onttrekken.

Kaart met gebieden waar graslandberegening wel en niet is toegestaan
Gebieden waar tussen 1 april en 1 juni graslandberegening uit grondwater wel en niet is toegestaan

5% regeling

Bij extreme droogte kunnen we een uitzondering maken tijdens de voorjaarsregeling (1 april - 1 juni) en/of het urenverbod (1 juni - 1 augustus). We kunnen dan besluiten tijdelijk tóch graslandberegening toe te staan, waar dat normaal niet mag. Dit doen we om het gras als ruwvoer voor koeien veilig te stellen. Ook voorkomen we blijvende schade aan sportvelden. Deze ‘5%-regeling’ is voor weinig voorkomende situaties, gemiddeld eens in de 20 jaar.

Op dit moment geldt er geen 5% regeling.