Beregenen en onttrekken van water mag niet overal en ook niet onbeperkt. Daarom zijn er regels voor het gebruik van oppervlaktewater en voor grondwater. Bij droogte kan een verbod op oppompen gelden voor een gebied of een periode. Het waterschap controleert actief in gebieden met een verbod. Kijk hieronder welke verboden er nu zijn voor onttrekking uit oppervlaktewater of grondwater.

Oppervlaktewater: onttrekkingsverbod beken en sloten

Wil je water uit sloten of beken (oppervlaktewater) onttrekken voor bijvoorbeeld het beregenen van landbouwgewassen of het sproeien van sportvelden, plantsoen of tuin? Dan kan er een onttrekkingsverbod gelden. Bij een onttrekkingsverbod oppervlaktewater mag je:

  • NIET: water oppompen uit beken of sloten die daarop afwateren. Ook niet uit zwemplassen, (vis-)vijvers, vennen en andere waterpartijen. Het verbod geldt voor vaste sproei-installaties, maar ook voor mobiele installaties zoals zuigwagens, giertonnen en pompen.
  • WEL: vee laten drinken of een brand blussen met oppervlaktewater.

Kaart: Waar mag je nu niet onttrekken uit oppervlaktewater?

Op de kaart(externe link) kun je zien waar onttrekken uit oppervlaktewater wel en niet is toegestaan.

Uitleg bij de kaart

Waterschap De Dommel heeft drie soorten onttrekkingsverboden oppervlaktewater:

1. Halfjaarverbod, elk jaar van 1 april tot 1 oktober

Op 1 april gaat automatisch het halfjaarverbod in tijdens het droogteseizoen. Dat verbod duurt tot minimaal 1 oktober. Het geldt voor deze gebieden:

  • Stroomgebied Reusel met de Nete
  • Stroomgebied Beerze ten zuiden van het Wilhelminakanaal
  • Eindhoven Park Meerland

2. Tijdelijk onttrekkingsverbod oppervlaktewater

Het Dommelgebied is gevoelig voor droogte. Wanneer waterpeil en doorstroming snel zakken, kan het waterschap een tijdelijk verbod afkondigen, zolang het nodig is.

Vanaf 15 juni mag in ons hele beheergebied geen water opgepompt worden uit beken en sloten. Het verbod geldt ook voor alle zijsloten en wateren als visvijvers en vennen. Er zijn slechts 3 uitzonderingen: de Zandleij, het Beatrixkanaal en de Dommel ten noorden van het Wilhelminakanaal.

Vanaf 22 juni zijn er slechts twee uitzonderingen op het verbod: het Beatrixkanaal en de Dommel ten noorden van het Wilhelminakanaal. Vanaf 22 juni is het ook niet meer toegestaan om nog water op te pompen uit de Zandleij.

Vanaf 1 oktober geldt er geen verbod meer om water te onttrekken uit beken en sloten. Onze beken en sloten gaan goed gevuld de herfst in. De reden om per 1 oktober het tijdelijk onttrekkingsverbod op te heffen.

3. Permanent onttrekkingsverbod oppervlaktewater

Dit verbod geldt het hele jaar.

Olen en Sonniuswijk in Son en Breugel zijn wateraanvoergebieden waar water wordt ingelaten uit het Wilhelminakanaal. Om dit wateraanvoersysteem te laten werken, mag je hier nooit water oppompen uit oppervlaktewater.

Vanwege de bruinrotbacterie heeft de NVWA ook beregeningsverboden uit oppervlaktewater voor aardappel- en tomatenteelt. Gebieden met verbod op gebruik oppervlaktewater | Plantenziekten en plagen | NVWA(externe link)

Grondwater: onttrekkingsverboden

Voor het gebruik van grondwater gelden altijd regels of vergunningen. In perioden van droogte kunnen er ook nog onttrekkingsverboden bijkomen.

Grasland beregenen met grondwater

Elk jaar op 1 april besluiten de Brabantse waterschappen vanuit de grondwaterstanden of het beregenen met grondwater  toegestaan is in bepaalde gebieden. Deze voorjaarsregeling voor graslanden, sportvelden en golfterreinen geldt dan standaard van 1 april tot 1 juni. We beschermen hiermee de voorraad grondwater in Brabant.

1 april 2023: geen onttrekkingsverbod afgekondigd voor graslandbereging. Toelichting

Let op de basisregels hieronder! Deze staan ook in je vergunning.

Basisregels beregenen van grasland met grondwater

1 april – 1 juni: Graslandberegening met grondwater mag in het Dommelgebied alleen, in de blauw gekleurde (flexibele) gebieden op de kaart. Bedrijven moeten daarvoor een bedrijfswaterplan hebben. In de (groene) beschermde gebieden mag in ieder geval tot 1 juni grasland beregenen niet. Dit voorjaarsverbod staat in de vergunning die de ondernemer nodig heeft om grondwater te mogen onttrekken. De enige uitzondering is beregening binnen 48 uur na dierlijke bemesting (emissiearm).

1 juni-1 augustus: Het urenverbod geldt altijd in juni en juli tussen 11.00 en 17.00 uur. Dan mogen grasland, sportvelden en golfterreinen niet beregend worden in de beschermde gebieden (groen op kaart).

Dit verbod staat in de vergunning die de ondernemer nodig heeft om grondwater te mogen onttrekken. Lees de voorwaarden goed door. Handhavers van het waterschap controleren in het gebied.

Kaart met gebieden waar graslandberegening wel en niet is toegestaan

5% regeling

Bij extreme droogte kunnen we een uitzondering maken tijdens de voorjaarsregeling (1 april - 1 juni) en/of het urenverbod (1 juni - 1 augustus). We kunnen dan besluiten tijdelijk tóch graslandberegening toe te staan, waar dat normaal niet mag. Dit doen we om het gras als ruwvoer voor koeien veilig te stellen. Ook voorkomen we blijvende schade aan sportvelden. Deze ‘5%-regeling’ is voor weinig voorkomende situaties, gemiddeld eens in de 20 jaar.

5%-regeling
Laatste update 31-07-2023