Missie en sociaal gezicht

Missie

Waterschap De Dommel is dé waterpartner in Midden-Brabant. Samen met anderen werken we aan droge voeten, voldoende en schoon water. We dragen actief bij aan een gezonde, mooie, veilige, natuurlijke en duurzame leefomgeving. Een leefomgeving waarin mensen graag wonen, werken en recreëren met goede condities voor ondernemers.

Wij zijn een moderne functionele overheid, steeds met oog voor wat de samenleving van ons vraagt. Onze aanpak is ondernemend, innovatief en van hoge kwaliteit. We realiseren onze doelen tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten, met een optimale balans tussen mens, omgeving en economie.

Voor onze medewerkers zijn we een inspirerende organisatie met veel ruimte voor ontwikkeling en ondernemerszin en flexibiliteit.

Sociaal gezicht

De Dommel in de omgeving

Voor een sociaal duurzame samenleving is rechtvaardigheid belangrijk. Dat betekent gelijke kansen, vrijheid, breed beschikbare voorzieningen en veiligheid. Dit geldt ook voor betrokken zijn bij de maatschappij, bijvoorbeeld meeleven en burgerschap. Zo zijn wij altijd in gesprek met de samenleving. We stemmen onze doelen af en verbeteren onze diensten. Zo zijn we ook tot onze nieuwe visie in het Waterbeheerprogramma gekomen.

De Dommel vindt dat een organisatie zich eerlijk en rechtvaardig moet gedragen. Dit betekent zorg voor mensen, dieren en het milieu. We moeten bij de gevolgen van onze besluiten en activiteiten rekening houden met onze partners en de omgeving.

Bij het interne sociale beleid bestaat deze rol niet alleen uit het beschermen en versterken van medewerkers. Het gaat ook om de samenleving en omgeving waarin het waterschap zich bevindt. Onze kernwaarden betrouwbaar, deskundig, slagvaardig en samenwerken laten dat zien.

Waterschap als werkgever

De Dommel wil dat zijn medewerkers een afspiegeling zijn van de samenleving. Wij doen daar moeite voor. Zo zetten wij ons in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De landelijke doelen die daarvoor gelden, willen wij eerder behalen.

In contracten voor diensten als schoonmaak, groenonderhoud en catering, maken wij afspraken over ‘social return’. Dat betekent dat deze bedrijven iets terug moeten doen voor de samenleving.

Waterschap en de belastingen

Het waterschap heft belastingen. Inwoners van ons gebied met een kleine beurs komen in aanmerking voor kwijtschelding van deze heffingen. Zij kunnen deze kwijtschelding aanvragen. Het algemeen bestuur stelt de kaders vast voor deze kwijtschelding. Om hiervoor in aanmerking te komen moet wel aan voorwaarden worden voldaan. Ook aan kwijtschelding van schulden van de slachtoffers van de toeslagenaffaire werkt De Dommel mee.

Kostenbewust waterschap

De tarieven van De Dommel horen tot de laagste van Nederland. De Dommel heeft een solide beleid, we doen ons werk zo efficiënt mogelijk en proberen integraal te werken. We werken kostenbewust, zodat de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk blijven. We hebben geen wegen en dijken om te onderhouden, maar we hebben wel een grote opgave op het gebied van droogte en verdroging op de hoge zandgronden.
De Dommel betaalt wel elk jaar mee aan het onderhoud van de grote dijken in Nederland uit solidariteit met de opgaven in de rivierendelta’s en de bescherming van Nederland.