De regels voor waterkwaliteit worden in het gebied van Waterschap De Dommel goed nageleefd. Dat blijkt uit cijfers van ons proces Toezicht en handhaving. Net als in andere jaren werd in 90 tot 95% van de controles de wet niet overtreden. Regelmatig controleren en goede communicatie helpen hierbij.  

De cijfers wisselen wel per soort controle. Bijvoorbeeld bij de schouw. Dat is de jaarlijkse controle van sloten in ons gebied. Hier zien we bij eerste controles veel overtredingen. Na een tweede controle is dit een stuk minder.
Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is net als vorig jaar goed te noemen. Twee keer  moesten we een boete uitdelen. In 2022 was dit nog drie keer.

Droogte

De droogte in 2023 heeft weer geleid tot extra controle. Onze medewerkers controleerden in het veld. Er waren meer overtredingen dan in andere jaren. Er werd grondwater onttrokken op plaatsen waar dat niet mocht. Handhavers moesten 27 boetes uitdelen. In 2022 waren dit er 8.

Om het naleefgedrag hoog te houden, gaat Waterschap De Dommel op deze weg door. Tegen overtredingen die slecht zijn voor de waterkwaliteit en – kwantiteit treden we streng op. Bij kleine overtredingen waarschuwen we eerst.

Beregening van grasland

Samenwerking versterken

Ook in 2023 geven we de samenwerking op handhaving met andere overheden verder vorm. Die andere overheden zijn gemeenten, Omgevingsdiensten, Rijkswaterstaat en de Brabantse waterschappen. We willen zo goed mogelijk omgaan met gemeenschapsgeld. Daarbij worden inwoners steeds kritischer. En we hebben de nieuwe Omgevingswet. Die zorgen ervoor dat overheden elkaar steeds vaker opzoeken. We maakten bijvoorbeeld afspraken over hoe we omgaan met dumpingen van drugsafval. En over samenwerking in het buitengebied (www.ssibbrabant.nl(externe link)). Over controle van agrarische grondwateronttrekkingen en lozingen door risicovolle industriële bedrijven.

Terugkijken en vooruitkijken

Het bestuur van Waterschap De Dommel heeft de evaluatie van het uitvoeringsprogramma Toezicht en handhaving 2023 en het nieuwe Uitvoeringsprogramma voor 2024 vastgesteld. Die kun je digitaal opvragen via handhaving@dommel.nl .