Beekherstel Reusel-De Mierden

Waterschap de Dommel heeft samen met de partners in het gebied de voorbereidingen van het beekherstelproject Reusel- De Mierden weer opgepakt. In 2008 -2009 is er ook aan dit project gewerkt. Omdat er nog onvoldoende gronden in eigendom waren en omdat de financiering van grondaankopen in de EHS (tegenwoordig Natuurnetwerk Brabant, NNB) werd gestopt is besloten om het project tijdelijk stil te leggen. In 2015 is er een vrijwillige ruilverkaveling uitgevoerd (Verkaveling voor de Toekomst, VVT) tussen boeren, waterschap, gemeenten en andere overheden in de gemeente Reusel- De Mierden. Daarbij is het gelukt om meer gronden langs de beek vrij te krijgen voor realisatie van het Natuurnetwerk en realisatie van waterdoelen én tegelijk te komen tot een betere verkaveling in het gebied ten gunste van de landbouw. Dit was aanleiding om het beekherstelproject weer op te pakken.

Twee gebieden

Het project van Reusel de Mierden is opgedeeld in twee gebieden:

 1. Reusel de Mierden Noord
 2. Reusel de Mierden Zuid

In Reusel de Mierden Noord waren de gronden eerder beschikbaar dan in Reusel de Mierden Zuid. Het project van Reusel de Mierden Zuid staat daarom op dit moment even “on hold”. Informatie over Reusel de Mierden Noord is hieronder te vinden.

Reusel De Mierden Noord

 • Kijkje achter de schermen bij beekherstel Reusel De Mierden

  Alvast even spieken hoe de Reusel er straks uit komt te zien. Dat deden bijna 60 omwonenden vandaag. Tijdens een prachtige wandeling door het gebied hoorden én zagen zij hoe we op dit moment werken aan het realiseren van 46 hectare natte natuurparel en 4,3 kilometer beekherstel.

 • Oude voorlader gevonden in de Reusel

  Bij werkzaamheden bij de brug aan de Broekkant-Twisseltsebaan in Lage Mierde heeft de aannemer een oude voorlader gevonden.

Planning

We hebben het gebied opgeknipt in verschillende trajecten om het overzichtelijk te houden. Benieuwd welke trajecten dit zijn en wat ze wanneer gaan doen? Abonneer dan op onze nieuwsbrief!  Of ga eens een kijkje nemen op de “uitkijkcontainer” deze staat op de kruising met de Reusel en Broekkant.

Direct na de bouwvak is Ploegam begonnen met de uitvoeringswerken. Net voor de zomer heeft Ploegam voor betrokkenen een voorlichtingsavond georganiseerd. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot aan de zomer van 2023.

 1. Afgerond: Schop in de grond -

  Start uitvoering werkzaamheden

 2. Nog te doen: Grondwerk klaar -

  Streven om grondwerk voor kerstvakantie afgrond te hebben

 3. Nog te doen: Afwerken -

  Aanplanten en inzaaien

De Reusel

De Reusel is een beekje dat ontspringt in het zuidwesten van Reusel dat stroomt via Reusel en Lage Mierde door Landgoed De Utrecht en vervolgens langs Baarschot en Diessen onder het Wilhelminakanaal door naar Moergestel waarna zij net ten zuiden van Oisterwijk overgaat in de Achterste Stroom. Beken die in de Reusel uitmonden zijn o.a. de Belevensche Loop en de Raamsloop.

Locatie

Het projectgebied beslaat het dal van de Reusel vanaf de Provincialeweg N269 in het noorden tot aan de natte natuurparel (NNP) Beleven in het zuiden. Het gebied heeft nu een sterk agrarisch karakter. De waterlopen zijn gekanaliseerd, gestuwd en veelal onbeschaduwd. Aan de noordzijde van het plangebied ligt een grote dekzandrug met daarop de natuur- en bosgebieden van landgoederen Wellenseind en De Utrecht. De zuidzijde van het gebied wordt begrensd door NNP Beleven.

Aanpak

Het ontwerp-projectplan is in 2020 ter visie gegaan. Het Projectplan Waterwet is eind 2021 definitief vastgesteld. Op basis van dit plan heeft adviesbureau Kragten een bestek opgesteld. De gunning vond net voor de zomer plaats. Van de zes gevraagde aannemers kwam het plan van aanpak van Ploegam als best gewaardeerde uit de bus.

Resultaat

De doelstelling voor het project Beekherstel Reusel-De Mierden is tweeledig:

Herstel van de Reusel tussen Belevensche loop en Wellenseind en deze zodanig in te richten dat voldaan wordt aan de doelstellingen KRW, N2000/PAS, Natte Natuurparel en de realisatie van ca. 200 ha NNB. Ten tweede de oevers van de Belevensche loop zodanig in te richten dat deze voor fauna een goede verbinding vormt tussen de NNP Beleven, het herstelde beekdal van de Reusel en de landgoederen De Utrecht en Wellenseind (EVZ).

Dit is een integraal project waarbij aandacht wordt gegeven aan beekherstel, verbetering waterkwaliteit, water vasthouden in het gebied, GGOR (Gewenste Grond- en Oppervlaktewater Regime), natuurontwikkeling, ecologische verbinding en landschap. Daarnaast willen de samenwerkingspartners de agrarische structuur verbeteren, kansen voor toerisme/recreatie ontwikkelen en de cultuurhistorie in het gebied behouden en beleefbaar maken.

Samenwerking

Het project Beekherstel Reusel-De Mierden wordt door Waterschap De Dommel uitgevoerd met de samenwerkingspartners Provincie Noord-Brabant, Brabants Landschap, Gemeente Reusel- De Mierden, ZLTO en Huis van de Brabantse Kempen.  

Meer info

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de projectleider Frans Jagt,
via e-mail fjagt@dommel.nl of telefoon (0411) 618 468.

Kaartje projectgebied Beekherstel Reusel-De Mierden

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Reusel De Mierden - De Utrecht - februari 2022

Nieuwsbrief Reusel De Mierden - De Utrecht - december 2021

Nieuwsbrief Reusel De Mierden - De Utrecht - oktober 2021

Nieuwsbrief Reusel De Mierden - De Utrecht - augustus 2021

Nieuwsbrief Reusel De Mierden - De Utrecht - maart 2021 (2)

Nieuwsbrief Reusel De Mierden - De Utrecht - maart 2021

Nieuwsbrief Reusel De Mierden - De Utrecht - november 2020

Nieuwsbrief Reusel De Mierden - De Utrecht - april 2020

Nieuwsbrief Reusel De Mierden - De Utrecht - juli 2019

Nieuwsbrief Reusel De Mierden - De Utrecht - april 2019