Waterschap de Dommel heeft samen met de partners in het gebied de voorbereidingen van het beekherstelproject Reusel- De Mierden weer opgepakt. In 2008 -2009 is er ook aan dit project gewerkt. Omdat er nog onvoldoende gronden in eigendom waren en omdat de financiering van grondaankopen in de EHS (tegenwoordig Natuurnetwerk Brabant, NNB) werd gestopt is besloten om het project tijdelijk stil te leggen. In 2015 is er een vrijwillige ruilverkaveling uitgevoerd (Verkaveling voor de Toekomst, VVT) tussen boeren, waterschap, gemeenten en andere overheden in de gemeente Reusel- De Mierden. Daarbij is het gelukt om meer gronden langs de beek vrij te krijgen voor realisatie van het Natuurnetwerk en realisatie van waterdoelen én tegelijk te komen tot een betere verkaveling in het gebied ten gunste van de landbouw. Dit was aanleiding om het beekherstelproject weer op te pakken.

Waterschap De Dommel en het coronavirus

De maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd -en wellicht nog gaat aankondigen- over de aanpak van het coronavirus (COVID-19) hebben een grote impact op ons allemaal. In lijn met de adviezen van het RIVM en de gestelde maatregelen van kabinet  stellen wij  interne en externe bijeenkomsten uit of zoeken we naar alternatieve middelen om betrokkenen en genodigden te informeren. We blijven zo veel mogelijk doorgaan met ons werk en projecten in het veld. Natuurlijk doen we dit veilig en met voldoende betrokkenheid van belanghebbenden uit de streek. Niet alleen het water, de natuur, de boeren en inwoners hebben daar belang bij, maar ook bv aannemers en andere bedrijven zijn deels afhankelijk van ons werk. Zijn er onduidelijkheden? Schroom niet en neem contact met ons op! Samen komen we tot oplossingen, zeker in deze bijzondere en onzekere tijd! Omgevingsmanager Frans Jagt, +31411618468.

Laatste nieuws

  • Informatiebijeenkomst 26 februari 2019
    Op 26 februari 2019 informeerden we belangstellenden tijdens een informatiebijeenkomst over de procedures die de komende periode worden doorlopen en hoe de omgeving bij het project betrokken wordt. De presentatie kunt u hier bekijken. Tijdens de avond werden een aantal vragen gesteld. Deze vragen en de antwoorden hierop leest u hier.
  • NRD ter inzage
    Tot en met 29 april 2019 lag de concept-notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage bij de provincie.

Interactief informatieplatform

Speciaal voor dit project is een interactief informatieplatform ingericht. Op deze website staan onder meer afkortingen uitgelegd die in dit project vaak terugkomen, zoals MER, NRD, PIP en PPWW. In de kaartviewer is openbare geografische informatie verzameld van de projectgebied  Reusel-De Mierden en De Utrecht. Het platform wordt regelmatig aangevuld met nieuwe kaarten.  

De Reusel

De Reusel is een beekje dat ontspringt in het zuidwesten van Reusel dat stroomt via Reusel en Lage Mierde door Landgoed De Utrecht en vervolgens langs Baarschot en Diessen onder het Wilhelminakanaal door naar Moergestel waarna zij net ten zuiden van Oisterwijk overgaat in de Achterste Stroom. Beken die in de Reusel uitmonden zijn o.a. de Belevensche Loop en de Raamsloop.

Locatie

Het projectgebied beslaat het dal van de Reusel vanaf de Provincialeweg N269 in het noorden tot aan de natte natuurparel (NNP) Beleven in het zuiden. Het gebied heeft nu een sterk agrarisch karakter. De waterlopen zijn gekanaliseerd, gestuwd en veelal onbeschaduwd.  Aan de noordzijde van het plangebied ligt een grote dekzandrug met daarop de natuur- en bosgebieden van landgoederen Wellenseind en De Utrecht. De zuidzijde van het gebied wordt begrensd door NNP Beleven.

De definitieve grenzen van het plangebied zijn gebaseerd op de vastgestelde grenzen van het Natuur Netwerk Brabant en is weergegeven in de kaart die hieronder te downloaden is.

Aanpak

In 2009 is een ontwerp plan opgesteld voor het beekherstel en de inrichting van de EHS (nu NNB). Omdat in de tussentijd de eisen en inzichten zijn veranderd dient dit ontwerp opnieuw tegen het licht te worden gehouden. Hiervoor is ook het programma van eisen opgefrist. Met dit vertrekpunt zal in samenwerking met de streek een aangepast ontwerp worden opgesteld. Dit nieuwe ontwerp zal worden beschreven in een Projectplan Waterwet wat  in procedure zal worden gebracht.

Resultaat

De doelstelling voor het project Beekherstel Reusel-De Mierden is tweeledig:

Herstel van de Reusel tussen Belevensche loop en Wellenseind en deze zodanig in te richten dat voldaan wordt aan de doelstellingen KRW, N2000/PAS, Natte Natuurparel en de realisatie van ca. 200 ha  NNB. Ten tweede de oevers van de Belevensche loop zodanig in te richten dat deze voor fauna een goede verbinding vormt tussen de NNP Beleven, het herstelde beekdal van de Reusel en de landgoederen De Utrecht en Wellenseind (EVZ).

Dit is een integraal project waarbij aandacht wordt gegeven aan beekherstel, verbetering waterkwaliteit, water vasthouden in het gebied, GGOR (Gewenste Grond- en Oppervlaktewater Regime), natuurontwikkeling, ecologische verbinding en landschap. Daarnaast willen de samenwerkingspartners de agrarische structuur verbeteren, kansen voor toerisme/recreatie ontwikkelen en de cultuurhistorie in het gebied behouden en beleefbaar maken.

Planning

Momenteel wordt het programma van eisen herzien en worden de hydrologische modellen opgesteld. De planning is om in 2019 de plannen verder uit te werken, met de omwonenden in gesprek te gaan en eventueel benodigde gronden te verwerven. Hierna worden de vergunningen aangevraagd en kan het werk worden aanbesteed. De uitvoering wordt verwacht eind 2020– begin 2021.

Samenwerking

Het project Beekherstel Reusel-De Mierden wordt door Waterschap De Dommel uitgevoerd met de samenwerkingspartners Provincie Noord-Brabant, Brabants Landschap, Gemeente Reusel- De Mierden, ZLTO en Huis van de Brabantse Kempen.  

Meer info

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de projectleider Frans Jagt,
via e-mail fjagt@dommel.nl of telefoon (0411) 618 468.

Informatiebijeenkomst 12 september 2019

Informatiebijeenkomst 26 februari 2019

Kaartje projectgebied Beekherstel Reusel-De Mierden

Nieuwsbrief

Zie ook

Nieuwsbrief Reusel De Mierden - De Utrecht - juli 2019

Nieuwsbrief Reusel De Mierden - De Utrecht - april 2019

Heeft u gevonden wat u zocht?