Waterschap de Dommel heeft samen met de partners in het gebied de voorbereidingen van het beekherstelproject Reusel- De Mierden weer opgepakt. In 2008 -2009 is er ook aan dit project gewerkt. Omdat er nog onvoldoende gronden in eigendom waren en omdat de financiering van grondaankopen in de EHS (tegenwoordig Natuurnetwerk Brabant, NNB) werd gestopt is besloten om het project tijdelijk stil te leggen. In 2015 is er een vrijwillige ruilverkaveling uitgevoerd (Verkaveling voor de Toekomst, VVT) tussen boeren, waterschap, gemeenten en andere overheden in de gemeente Reusel- De Mierden. Daarbij is het gelukt om meer gronden langs de beek vrij te krijgen voor realisatie van het Natuurnetwerk en realisatie van waterdoelen én tegelijk te komen tot een betere verkaveling in het gebied ten gunste van de landbouw. Dit was aanleiding om het beekherstelproject weer op te pakken.

Bekijk het Projectplan Waterwet

Twee gebieden

Het project van Reusel de Mierden is opgedeeld in twee gebieden:

  1. Reusel de Mierden Noord
  2. Reusel de Mierden Zuid

In Reusel de Mierden Noord waren de gronden eerder beschikbaar dan in Reusel de Mierden Zuid. Het project van Reusel de Mierden Zuid staat daarom op dit moment even “on hold”. Informatie over Reusel de Mierden Noord is hieronder te vinden.

Ontwerpprojectplan Beekherstel Reusel De Mierden Noord klaar

De plannen voor Beekherstel Reusel De Mierden Noord zijn klaar. We nemen u graag mee. Door Corona kunnen we dat niet doen bij u op locatie. Hieronder vindt u daarom een online presentatie in 3 delen. Omgevingsmanager Frans Jagt praat u zoveel mogelijk bij.

  •  Hij geeft een korte toelichting op de voorgeschiedenis en de doelen van het project.
  •  Hij vertelt over welke maatregelen we gaan nemen.
  •  En hij neemt u mee in de planning en de procedures die volgen.

 

De Reusel

De Reusel is een beekje dat ontspringt in het zuidwesten van Reusel dat stroomt via Reusel en Lage Mierde door Landgoed De Utrecht en vervolgens langs Baarschot en Diessen onder het Wilhelminakanaal door naar Moergestel waarna zij net ten zuiden van Oisterwijk overgaat in de Achterste Stroom. Beken die in de Reusel uitmonden zijn o.a. de Belevensche Loop en de Raamsloop.

Locatie

Het projectgebied beslaat het dal van de Reusel vanaf de Provincialeweg N269 in het noorden tot aan de natte natuurparel (NNP) Beleven in het zuiden. Het gebied heeft nu een sterk agrarisch karakter. De waterlopen zijn gekanaliseerd, gestuwd en veelal onbeschaduwd.  Aan de noordzijde van het plangebied ligt een grote dekzandrug met daarop de natuur- en bosgebieden van landgoederen Wellenseind en De Utrecht. De zuidzijde van het gebied wordt begrensd door NNP Beleven.

De definitieve grenzen van het plangebied zijn gebaseerd op de vastgestelde grenzen van het Natuur Netwerk Brabant en is weergegeven in de kaart die hieronder te downloaden is.

Aanpak

In 2009 is een ontwerp plan opgesteld voor het beekherstel en de inrichting van de EHS (nu NNB). Omdat in de tussentijd de eisen en inzichten zijn veranderd dient dit ontwerp opnieuw tegen het licht te worden gehouden. Hiervoor is ook het programma van eisen opgefrist. Met dit vertrekpunt zal in samenwerking met de streek een aangepast ontwerp worden opgesteld. Dit nieuwe ontwerp zal worden beschreven in een Projectplan Waterwet die in procedure zal worden gebracht.

Resultaat

De doelstelling voor het project Beekherstel Reusel-De Mierden is tweeledig:

Herstel van de Reusel tussen Belevensche loop en Wellenseind en deze zodanig in te richten dat voldaan wordt aan de doelstellingen KRW, N2000/PAS, Natte Natuurparel en de realisatie van ca. 200 ha  NNB. Ten tweede de oevers van de Belevensche loop zodanig in te richten dat deze voor fauna een goede verbinding vormt tussen de NNP Beleven, het herstelde beekdal van de Reusel en de landgoederen De Utrecht en Wellenseind (EVZ).

Dit is een integraal project waarbij aandacht wordt gegeven aan beekherstel, verbetering waterkwaliteit, water vasthouden in het gebied, GGOR (Gewenste Grond- en Oppervlaktewater Regime), natuurontwikkeling, ecologische verbinding en landschap. Daarnaast willen de samenwerkingspartners de agrarische structuur verbeteren, kansen voor toerisme/recreatie ontwikkelen en de cultuurhistorie in het gebied behouden en beleefbaar maken.

Planning

Het definitief Projectplan Waterwet ligt momenteel bij de provincie ter goedkeuring en gaat daarna weer ter inzage. Als de datum bekend is communiceren wij deze.Ondertussen zijn wij volop bezig met de afronding van het bestek. Dit is bijna gereed. Na de inzage termijn gaan we de aanbesteding van het werk in gang zetten. Naar verwachting kunnen we starten met de uitvoering in het voorjaar van 2022.

Samenwerking

Het project Beekherstel Reusel-De Mierden wordt door Waterschap De Dommel uitgevoerd met de samenwerkingspartners Provincie Noord-Brabant, Brabants Landschap, Gemeente Reusel- De Mierden, ZLTO en Huis van de Brabantse Kempen.  

Meer info

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de projectleider Frans Jagt,
via e-mail fjagt@dommel.nl of telefoon (0411) 618 468.

Kaartje projectgebied Beekherstel Reusel-De Mierden

Nieuwsbrief

Zie ook

Nieuwsbrief Reusel De Mierden - De Utrecht - februari 2022

Nieuwsbrief Reusel De Mierden - De Utrecht - december 2021

Nieuwsbrief Reusel De Mierden - De Utrecht - oktober 2021

Nieuwsbrief Reusel De Mierden - De Utrecht - augustus 2021

Nieuwsbrief Reusel De Mierden - De Utrecht - maart 2021 (2)

Nieuwsbrief Reusel De Mierden - De Utrecht - maart 2021

Nieuwsbrief Reusel De Mierden - De Utrecht - november 2020

Nieuwsbrief Reusel De Mierden - De Utrecht - april 2020

Nieuwsbrief Reusel De Mierden - De Utrecht - juli 2019

Nieuwsbrief Reusel De Mierden - De Utrecht - april 2019