De Keersop is een zijbeek van de rivier de Dommel. De Keersop ontstaat als Elzenloop ten noorden van Lommel en stroomt langs Luyksgestel, Bergeijk, Westerhoven en Dommelen. Even voorbij buurtschap Keersop mondt hij uit in de Dommel. Ter hoogte van Westerhoven stroomt de Beekloop in de Keersop.

In november 2014 heeft de bestuurlijke werkgroep gebiedsimpuls het 'Integrale Gebiedsplan Grenscorridor N69' vastgesteld. Dit is het vertrekpunt voor het waterschap om samen met gebiedspartners en direct belanghebbenden het gebiedsproces verder vorm te geven en plannen uit te werken en uiteindelijk te realiseren.

De opgaven in het Keersop gebied bestaan uit 3 deeltrajecten:
1.    Keersopperbeemden (het gebied tussen de Keersop/Loonderweg en Loverensedijk)
2.    Keersop Midden (het gebied tussen de Loverensedijk en Vlieterdijk)
3.    Kromhurken (het gebied tussen de Vlieterdijk en Bredasedijk)

Deelproject Kromhurken

Aanleiding project

Het natuurgebied Kromhurken ten zuiden van Bergeijk maakt onderdeel uit van het Natura 2000 gebied Leenderbos, Groote Heide en De Plateaux. Vanuit het N2000 beheerplan ligt hier een opgave om de stikstofgevoelige natuur in stand te houden. In de Kromhurken gaat het om de N2000 habitattypen hoogveenbos en vochtige alluviale bossen. Hydrologische maatregelen hiervoor moeten uiterlijk 1 juli 2021 uitgevoerd zijn. Waterschap De Dommel is daarom eind 2016 gestart met de voorbereiding. Daarbij kijkt het waterschap ook naar andere opgaven die hier spelen.

Stand van zaken

 • We doen een aanvraag voor een omgevingsvergunning bij de gemeente Bergeijk. Deze zal half september ter inzage liggen.
 • In mei 2021 heeft er een aanvullend archeologisch proefsleuven onderzoek plaatsgevonden. Hier zijn geen bijzonderheden uitgekomen.
 • Waterschap is gestart met de voorbereidingen voor de realisatie van de maatregelen.
 • Op 30 maart 2020 heeft het dagelijks bestuur van het waterschap het projectplan Kromhurken definitief vastgesteld. Vanaf 1 april 2020 heeft het plan gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Direct naar de bekendmaking definitief projectplan.
 • Op 26 november 2019 heeft het dagelijks bestuur van het waterschap het projectplan Kromhurken in ontwerp vastgesteld. Vanaf 4 december 2019 heeft het plan gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Direct naar de bekendmaking ontwerp projectplan.
 • Vanaf eind 2016 tot en met medio 2019 is in samenwerking met de omgeving een gebiedsproces doorlopen. Daarover leest u verderop meer.

Aanpak

Waterschap De Dommel heeft vanaf het begin gekozen voor een integrale aanpak van het gebied. Dit houdt in dat naast de opgave vanuit N2000 ook andere opgaven zijn meegenomen. Daarbij gaat het om de volgende opgaven:

 • Wateropgaven: verbeteren waterkwaliteit Keersop (Kaderrichtlijn Water) en verdrogingsbestrijding (herstel Natte Natuurparel)
 • Natuur: realisatie natuurnetwerk met ambitiebeheertypen
 • Gebiedsimpuls N69: wandelpaden (extensieve recreatie), landschap en maatregelen om gevolgen van klimaatverandering op te vangen (Actieplan Leven de Dommel)

Met de organisatie van informatieavonden, werkateliers en keukentafelgesprekken zijn de opgaven samen met de omgeving verder uitgewerkt. Juist door samen met de omgeving de opgaven verder uit te werken, bleek dat er aanleiding was om een second opinion uit te voeren naar de te nemen maatregelen. De resultaten hiervan zijn in juli 2017 gepresenteerd. Deze hebben ertoe geleid dat peilopzet niet noodzakelijk is voor de instandhouding, maar dat interne maatregelen nodig zijn. En dat er daarnaast maatregelen nodig zijn om de kwaliteit van het grondwater – kwel te verbeteren. In de zomer van 2018 heeft het waterschap besloten om de opgave voor beekherstel (Kaderrichtlijn Water) ten zuiden van de Looerheideweg niet verder uit te werken. Deze opgave blijft echter wel staan en zal later opgepakt worden als er zicht is op een voldoende grondpositie.
Vanaf de zomer van 2018 tot medio 2019 is in samenwerking met direct belanghebbenden grondeigenaren en -gebruikers een plan uitgewerkt dat invulling geeft aan de opgaven.

Plangebied

Het plangebied van het projectgebied Kromhurken is gelegen ten zuiden van Bergeijk tussen de Looerheideweg in het zuiden, de Vlieterdijk in het noorden en de weg Kromhurken in het oosten. Door het plangebied stroomt de Keersop van zuid naar noord.

 

 

Inrichtingsmaatregelen

De volledige plankaart met maatregelen kunt u als bijlage bij de bekendmaking downloaden. Ook is het mogelijk om deze op te vragen via keersop@dommel.nl

De inrichtingsmaatregelen dragen bij aan de realisatie van de water- en natuuropgaven conform de kaders die gelden voor Natura 2000, de Kaderrichtlijn Water, Natte Natuurparels, het Natuurnetwerk Brabant en het actieplan ‘Leven de Dommel’. De maatregelen zijn oa:

 • Ontgraven en dempen van watergangen en wijzigen van de leggerstatus van (delen van) watergangen
 • Aanbrengen en verplaatsen van een schotbalkstuw
 • Aanbrengen, verplaatsen en verlengen van duikers
 • Verwijderen van een duiker en dam
 • Verlagen (delen) van oevers
 • Overige zogenaamde niet waterstaatswerken (ontgraven, aanleg houtwallen, verwijderen rasters)

 

Planning

Het werk aan dit project zou na de zomer van 2020 starten.  Er was extra onderzoek nodig omdat er misschien archeologische vondsten in dit gebied zouden liggen. Daarom zijn er in mei 2021 een aantal proefsleuven gegraven in dit gebied. Er zijn bij dit proefsleuvenonderzoek geen archeologische vondsten gedaan. We kunnen weer door met de voorbereidingen van de werkzaamheden. We verwachten te starten in oktober 2021. 

Samenwerking

Het projectplan Kromhurken is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met:

 • Direct belanghebbenden
 • Gemeente Bergeijk
 • Staatsbosbeheer
 • Provincie Noord-Brabant

Meer informatie of vragen

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over de Keersop projecten, dan kunt u contact opnemen via keersop@dommel.nl of (0411) 618 618.

Zie ook: Beekherstel Keersop

Zie ook: GrenscorridorN69