Waterschap De Dommel gaat het beekdal van de Keersop opnieuw inrichten. Dit gebeurt samen met partners en de omgeving. We maken een breed beekdal dat de gevolgen van de verandering van het klimaat, beter op kan vangen. Dit is belangrijk voor droge en natte periodes. We maken de kans op wateroverlast kleiner, gaan verdroging tegen, en helpen de kwetsbare natuur sterker te worden.

Actueel

Aannemer H. vd Wal Grondwerken heeft de graafwerkzaamheden afgerond. Na de zomer is vd Wal gestart met het aanplanten van de singels die onderdeel vormen van het Natuur Netwerk Brabant (NNB). In het najaar van 2022 is het werk klaar.

Aanleiding project

Het natuurgebied Kromhurken bij Bergeijk is onderdeel van het Natura 2000 gebied Leenderbos, Groote Heide en De Plateaux. Vanuit het Natura 2000 plan ligt hier een opdracht om de stikstofgevoelige natuur in stand te houden. In de Kromhurken gaat het om de Natura 2000 habitattypen hoogveenbos en vochtige alluviale bossen.

De Keersop is een zijbeek van de rivier de Dommel. De Keersop ontstaat als Elzenloop, Bosscheweijerloop en Fortjeswaterloop bij Lommel. De beek stroomt in Nederland langs Luyksgestel, Bergeijk, Westerhoven en Dommelen, voordat de rivier in de Dommel uitkomt. Bij Westerhoven stroomt de Beekloop in de Keersop.

Projectgebied

Het beekherstelproject de Keersop bestaat uit drie projecten. Het plangebied van project Keersop Kromhurken ligt bij Bergeijk tussen de Looerheideweg in het zuiden, de Vlieterdijk in het het noorden en de weg Kromhurken in het oosten. Meer informatie over de andere Keersop projecten is terug te vinden op de projectpagina’s.
•    Keersopperbeemden
Gebied tussen de Keersop/ Loonderweg en Loverensedijk Start werk in 2022.
•    Keersop Midden
Gebied tussen Loverensedijk en Vlieterdijk. In 2022 werken we samen met de omgeving aan een plan.

Inrichtingsmaatregelen

We richten een beekdal in dat de gevolgen van de verandering van het klimaat beter op kan vangen. Dit is belangrijk voor droge en natte periodes. We graven delen langs de beek 20 tot 40 cm af zodat er een lager beekdal ontstaat. Hier is ruimte om het water op te vangen. Belangrijk voor periodes waarin het dagenlang hard regent of er juist in een korte tijd heel veel regen valt. Het water kan hier langzaam de bodem inzakken en het grondwater aanvullen. De kans op wateroverlast in het landbouwgebied en in de natuur wordt zo kleiner. We noemen dit een klimaatrobuust beekdal.

In het beekdal  kan een kruiden- en faunarijk grasland en vochtig hooiland ontstaan. Dit type natuur past goed bij de bestaande natuur van de Kromhurken. We plaatsen rijen met bomen en struiken voor schaduw. De plannen zijn gemaakt samen met perceeleigenaren. Een deel van de landbouwgronden richten we in als natuur, als onderdeel van het Ondernemend Natuurnetwerk Brabant. Een aantal omwonende agrariërs gaat het beheer verzorgen.

 De inrichtingsmaatregelen dragen bij aan de realisatie van de water- en natuuropgaven die er zijn voor:

  • Natura 2000
  • De Kaderrichtlijn Water
  • Natte Natuurparels
  • Het Natuurnetwerk Brabant en het plan ‘Leven de Dommel’.

De maatregelen bestaan uit:

  • Ontgraven en dempen van watergangen en wijzigen van de leggerstatus van (delen van) watergangen
  • Aanbrengen en verplaatsen van een schotbalkstuw
  • Aanbrengen, verplaatsen en verlengen van duikers
  • Verwijderen van een duiker en dam
  • Verlagen (delen) van oevers
  • En overige werkzaamheden zoals aanleg houtwallen en verwijderen van rasters

Uitvoering

Het werk bestond voornamelijk uit het afgraven van grond en het plaatsen van bomen. Het werkgebied is te zien op onderstaande kaart. Een deel van deze grond werd gebruikt om stukken grond op te hogen.

Samenwerking

Belangrijke samenwerkingspartners zijn de gemeenten Bergeijk, Staatsbosbeheer, en de Provincie Noord-Brabant. We werken samen met direct belanghebbende, de ZLTO-afdelingen Bergeijk, agrariërs, IVN-afdelingen, dorps- en wijkraden, de heemkundekring en bewoners. Ook in het kader van de gebiedsimpuls N69 werkt het waterschap nauw samen met alle betrokken partijen.

Financiering

Het project wordt mede mogelijk gemaakt met financiële steun van de provincie Noord-Brabant.

Meer informatie?

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van de Keersop projecten? Abonneer u dan op de digitale nieuwsbrief.
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Marnix Verboord (omgevingsmanager) via e-mail mverboord@dommel.nl.

Zie ook: GrenscorridorN69(externe link)