De Keersop is een zijbeek van de rivier de Dommel. De Keersop ontstaat als Elzenloop ten noorden van Lommel en stroomt langs Luyksgestel, Bergeijk, Westerhoven en Dommelen. Even voorbij buurtschap Keersop mondt hij uit in de Dommel. Ter hoogte van Westerhoven stroomt de Beekloop in de Keersop.

De opgaven in het Keersop gebied bestaan uit 3 deeltrajecten:

 1.  Keersopperbeemden (het gebied tussen de Keersop/Loonderweg en Loverensedijk)
 2. Keersop Midden (het gebied tussen de Loverensedijk en Vlieterdijk)
 3. Kromhurken (het gebied tussen de Vlieterdijk en Bredasedijk)
Kaart met overzicht van de drie Keersop projecten, Kromhurken, Keersop Midden en Keersopperbeemden

Aanleiding project Keersop

Het natuurgebied ‘De Keersopperbeemden’ en de beek de Keersop maken onderdeel uit van het Natura 2000 gebied Groote Heide, Leenderbos en De Plateaux. Vanuit het N2000 beheerplan ligt hier een opgave om de stikstofgevoelige natuur in dit natuurgebied in stand te houden. In de Keersopperbeemden gaat het om het N2000 habitattype vochtige alluviale bossen. Waterschap De Dommel is eind 2016 gestart met de voorbereiding. Daarbij kijkt het waterschap ook naar andere opgaven en ontwikkelingen die in dit gebied en directe omgeving spelen.

Plangebied Keersop Midden

Op deze kaart staat het projectgebied Keersop Midden weergegeven,  dit is het gebied tussen de Loverensedijk en Vlieterdijk.

Kaart projectgebied Keersop Midden

Opgaven

Er zijn verschillende opgaven voor het project Keersop Midden:

 • Natura 2000: opgave voor kwaliteitsverbetering en uitbreiding van alluviale bossen en beken met waterplanten (drijvende waterranonkel). Voor de beekprik geldt dat we de doelstelling hebben om de hoeveelheid die er is, in stand te houden (instandhoudingsdoelstelling);
 • Kader Richtlijn Water (KRW): belangrijk onderdeel van de opgave is dat delen van de Keersop te breed en te diep zijn, waardoor de stroomsnelheid te laag is. De Keersop voldoet daarnaast niet aan de normen die er gelden voor de waterkwaliteit. Dit moet verbeterd worden. De KRW gaat ook over vispasseerbaarheid. Dit betekent dat bijvoorbeeld bij een stuw maatregelen getroffen moeten worden zodat vissen deze kunnen passeren;
 • Natuurnetwerk Brabant (NNB): het NNB is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland, voorheen de ecologische hoofdstructuur genoemd. Als er binnen het project nog belangrijke schakels in dit groene netwerk ontbreken, bekijken we of we deze gronden kunnen verwerven. Als de grond wel al in bezit is, ligt er de opgave om deze volgens het goede natuurdoeltype in te richten;
 • Natte Natuurparel (NNP): dit is onderdeel van het Natuurnetwerk Brabant. De waterhuishouding voor de natuurdoeltypen binnen het NNP moeten verbeterd worden;
 • Waterbeheerplan 5: belangrijk onderdeel uit dit plan is de opgave m.b.t. de watertransitie. Hierbij kijken we naar een groter gebied in de omgeving van de Keersop waar we bijvoorbeeld water kunnen vasthouden. Dit draagt bij aan de inrichting van een klimaat robuust systeem. Dit systeem moet beter bestand zijn tegen weersextremen, zowel tijdens extreme droge- als extreme natte perioden;
 • Al lopende initiatieven en overige wensen en ideeën uit de omgeving die we kunnen meenemen in het projectgebied.

Het doel is om een integraal plan te maken waarbij ruimte is voor bovengenoemde opgaven, initiatieven, wensen en ideeën.

Aanpak

Het waterschap gaat samen met een team het project voorbereiden en uitvoeren. Dit bouwteam start daarbij met een verkenning die wordt zo uitgevoerd:

 • Samen met de directe omgeving kijken we naar de opgaven, oplossingen, initiatieven, ideeën en wensen;
 • We houden gesprekken met grondeigenaren direct langs de beek. Dit loopt vanaf de start van de verkenning tot aan het einde van dit jaar. Samen zoeken we naar mogelijkheden, maken we als dat nodig is een schetsontwerp en bespreken we voorstellen voor grondruil;
 • Naast gesprekken met grondeigenaren willen we in dezelfde periode ook het gesprek aangaan met inwoners en verschillende partijen. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor melden bij het waterschap;
 • In het najaar zal gestart worden met verschillende onderzoeken in het projectgebied;
 •  In de eerste helft van 2022 plannen we ontwerpsessies in en worden verschillende oplossingsmogelijkheden uitgewerkt. Daarnaast plannen we dan een informatiebijeenkomst in, om zo de omgeving bij te praten en de uitkomsten te delen. We zullen betrokkenen ruim op tijd informeren over de sessies en bijeenkomsten. Dat doen we persoonlijk per mail als er een mailadres bekend is, of anders door middel van berichtgeving in plaatselijke krantjes en op onze eigen projectpagina;
 • Op basis van alle uitkomsten en afwegingen van opgaven, belangen en kosten maken we samen met de omgeving tijdens deze bijeenkomsten keuzes in het ontwerp;

Als de verkenning is afgerond, volgen deze stappen:

 • Het bouwteam stelt een projectplan Waterwet / projectbesluit op;
 • We informeren de omgeving over de inhoud van het projectplan Waterwet / projectbesluit;
 • Het projectplan Waterwet / projectbesluit wordt voor besluitvorming aan het bestuur van het waterschap voorgelegd;
 • Daarna stellen we het projectplan / projectbesluit vast. Ook hierover informeren we de omgeving. Het projectplan / projectbesluit nemen we zonder een daaraan voorafgaande voorkeursbeslissing;

De voorbereiding van dit projectbesluit loopt als geheel volgens de Omgevingswet. Als de inwerkingtreding van de Omgevingswet lang op zich laat wachten, dan stellen we een huidig projectplan op grond van de Waterwet vast. De (meer uitvoerige) voorbereiding gebeurt op grond van de Omgevingswet.

Planning

 1. Afgerond: 2020

  Start project & voorbereidingen

 2. Momenteel bezig: 2022

  Verkenning, ideeën ophalen, grondverwerving, onderzoeken uitvoeren

 3. Nog te doen: 2022

   Ontwerp klaar, projectplan waterwet ter inzage

 4. Nog te doen: 2023

  Start uitvoering

Samenwerking

Met het project Keersop Midden willen de samenwerkingspartners Waterschap De Dommel, Provincie Noord Brabant, Gemeente Bergeijk en de ZLTO hun gezamenlijke ambities voor dit gebied waarmaken. Daarnaast werken we samen met betrokken grondeigenaren, pachters, dorpsraden en omwonenden. Het project komt tot stand door financiële samenwerking met Provincie Noord-Brabant.

Meer informatie of vragen

Heeft u oplossingen, ideeën of wensen? Iedereen (inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen) mag mogelijke oplossingen, ideeën en wensen voor de omschreven opgaven. Dit kunt u doen vanaf nu tot 31 december 2021 door een email te sturen naar keersop@dommel.nl. Het waterschap bekijkt uw oplossingen. We houden daarbij rekening met de doelen en opgaven, bestemmingsplannen, de verschillende belangen en de kosten. U kunt contact opnemen met het projectteam via keersop@dommel.nl.