Actueel

Op 8 juni 2022 was de uitspraak van de Raad van State voor dit project. De bezwaren zijn verworpen, op 1 punt na. We moeten meer duidelijkheid geven over het aantal centimeters grond die we gaan afgraven. De werkzaamheden aan het project zijn uitgesteld. We bekijken de uitspraak van de rechter en bepalen de vervolgstappen.

Aanleiding project

Het natuurgebied “De Keersopperbeemden”  en de beek de Keersop maken onderdeel uit van het Natura 2000 gebied Groote Heide, Leenderbos en De Plateaux. Vanuit het N2000 beheerplan ligt hier een opgave om de stikstofgevoelige natuur in dit natuurgebied in stand te houden. In de Keersopperbeemden gaat het om het N2000 habitattype vochtige alluviale bossen.

Aanpak

Waterschap De Dommel heeft vanaf het begin gekozen voor een integrale aanpak van het gebied. Dit houdt in dat naast de opgave vanuit N2000 ook andere opgaven zijn meegenomen. Daarbij gaat het om de volgende opgaven:

 • Wateropgaven: verbeteren waterkwaliteit Keersop (Kaderrichtlijn Water) en verdrogingsbestrijding (herstel Natte Natuurparel)
 • Natuur: realisatie natuurnetwerk met ambitiebeheertypen
 • Gebiedsimpuls N69(externe link): wandelpaden (extensieve recreatie), landschap en maatregelen om gevolgen van klimaatverandering op te vangen (Actieplan Leven de Dommel)
 • In 2019 is door het projectteam de gelijkberechtigingsprocedure doorlopen voor het projectgebied. Dit heeft er toe geleid dat het gebied, direct langs de weg, (dat wordt toegevoegd aan het natuurgebied) is toebedeeld aan Staatsbosbeheer. Voor de overige percelen is het niet tot een gunning gekomen. Hiervoor wordt in een later stadium door het GOB een geschikte eigenaar gezocht

Er is in samenwerking met direct belanghebbenden grondeigenaren en –gebruikers, een plan uitgewerkt dat invulling geeft aan de opgaven. Met de organisatie van informatieavonden, werkateliers en keukentafelgesprekken zijn de opgaven samen met de omgeving verder uitgewerkt. In deze gesprekken is bijvoorbeeld afgesproken om in de nieuwe KS74 (de sloot direct langs de N69) een 3-tal stuwen te plaatsen om langer water vast te kunnen houden voor deze percelen in het Braambos.

Plangebied

Op deze kaart staat het projectgebied Keersopperbeemden weergegeven, met de rode stippellijn wordt de projectbegrenzing aangegeven.
De nieuw aan te leggen N69 staat met grijstint ingetekend op deze kaart. Het gebied gelegen ten oosten van de Keersopperbeemden en ten westen van Dommelen zal door de gemeente Valkenswaard worden ingericht als onderdeel van het Natuur Netwerk Brabant (NNB).

Inrichtingsmaatregelen

De inrichtingsmaatregelen dragen bij aan de realisatie van de water- en natuuropgaven conform de kaders die gelden voor Natura 2000, de Kaderrichtlijn Water, Natte Natuurparels, het Natuurnetwerk Brabant en het actieplan ‘Leven de Dommel’. De maatregelen zijn oa:

 • Ontgraven en dempen van watergangen en wijzigen van de leggerstatus van (delen van) watergangen;
 • Aansluiten van oude meanders van de beek;
 • Versmallen van het huidige profiel van de Keersop;
 • Aanbrengen, verplaatsen en verlengen van duikers;
 • Verwijderen van een duiker en dam;
 • Verlagen (delen) van oevers;
 • Overige zogenaamde niet waterstaatswerken (ontgraven, aanleg houtwallen, verwijderen rasters).

Planning

Het project zou in de zomer van 2022 in uitvoering gaan.
Deze planning moeten we opnieuw bekijken na de uitspraak van de Raad van State op 8 juni 2022.
 

Samenwerking

Het projectplan Keersopperbeemden is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met:

 • Direct belanghebbenden;
 • Gemeente Bergeijk;
 • Gemeente Valkenswaard;
 • Staatsbosbeheer;
 • Provincie Noord-Brabant.

Financiering

Het project wordt mede mogelijk gemaakt met financiële steun van de provincie Noord-Brabant.

Meer informatie of vragen

Wilt u meer informatie? Of heeft u vragen over deze projecten? Neem dan contact op via keersop@dommel.nl

Zie ook: Deelproject Keersop Kromhurken

Zie ook: Beekherstel Keersop Midden

Zie ook: GrenscorridorN69(externe link)