Waterschap De Dommel heeft de plicht ervoor te zorgen dat de bebouwde kom van gemeenten beschermd worden tegen overstromingen. Voor de kern van Sint-Oedenrode betekent dit dat als de Dommel overstroomt dit niet de bebouwde kom van Sint-Oedenrode mag bereiken. De Dommel stroomt juist precies door die kern van Sint-Oedenrode en de huidige kering langs de Dommel voldoet op een deel daarvan niet aan de eisen. Uit overstromingsberekeningen blijkt dat bij een overstroming met een herhalingstijd van 100 jaar, een deel van de dorpskern van Sint-Oedenrode onder water loopt. Juist om ervoor te zorgen dat iedereen droge voeten houdt, moeten wij hiermee aan de slag.

Actueel

Projecten en het coronavirus

De afgelopen periode is gewerkt aan een voorlopig ontwerp voor het project. Als dit voorlopige ontwerp klaar is, gaan we dit delen en reacties op dat ontwerp ophalen. Nog steeds is het niet mogelijk om bijeenkomsten te organiseren. Daarom zullen wij het ontwerp op een andere manier presenteren. Vooralsnog streven we er naar om het project in 2022 uit te voeren.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond het project Droge Voeten Sint-Oedenrode? Abonneer u dan op de digitale nieuwsbrief.

Schetssessies met de streek

Op 26 en 27 november 2019  hebben er twee schetssessies plaatsgevonden. Rond tafels werd aan de hand van kaartmateriaal van de verschillende deelgebieden druk getekend en geschreven. Alle input uit de verschillende ontwerpsessies wordt verwerkt. De projectgroep maakt vervolgens een voorstel met een voorkeursontwerp.

 

 

 

 

 

Presentaties en informatie van bijeenkomsten

Presentaties van de verschillende bijeenkomsten kunt u opvragen via drogevoetenrooi@dommel.nl.

Digitale nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond het project Droge Voeten Sint-Oedenrode? Abonneer u dan op de digitale nieuwsbrief.

Locatie

Het projectgebied ligt in de kern van Sint-Oedenrode, behorend bij de gemeente Meierijstad.

Aanpak

In het hele beheergebied van Waterschap De Dommel moeten op verschillende plekken maatregelen tegen wateroverlast genomen worden. En één daarvan is Sint-Oedenrode. Tot mei 2017 zijn er verschillende studies uitgevoerd die aantonen dat de opgave om Sint-Oedenrode te beschermen tegen hoogwater alleen haalbaar is met uitvoering van lokale maatregelen. Welke maatregelen dat precies gaan worden, is nog niet bekend. We werken intensief samen met de gemeente Meierijstad en direct belanghebbenden om te zoeken naar de best passende maatregelen. Er zijn uiteindelijk 4 oplossingsvarianten onderzocht:

  • Keringen
  • Ruimte voor de Dommel
  • Zuidelijke Bypass
  • Combinatiemodel: Ruimte voor de Dommel én Zuidelijke Bypass

Deze vier varianten zijn in december 2018 tijdens een bijeenkomst gepresenteerd. Vervolgens hebben besturen van gemeente én waterschap gezamenlijk gekozen voor de variant Ruimte voor de Dommel die verder uitgewerkt kon worden.

Ruimte voor de Dommel

Uiteindelijk is de variant Ruimte voor de Dommel de voorkeursvariant geworden. Dat betekent meer ruimte maken in de kom van Sint-Oedenrode zodat met hoge afvoeren meer water afgevoerd kan worden. Die variant wordt nu uitgewerkt tot een Voorlopig Ontwerp, daarna komt een Definitief Ontwerp. Vervolgens wordt het als een Projectplan Waterwet in procedure gebracht.

Resultaat

Het resultaat van het project zal zijn dat er maatregelen zijn genomen die ervoor moeten zorgen dat de dorpskern en bebouwde kom van Sint-Oedenrode beschermd zijn tegen wateroverlast. Daarnaast nemen we in onze plannen, die momenteel in uitwerking zijn, diverse klimaatmaatregelen mee. Denk daarbij onder andere aan het maken van meer groene parkeerplaatsen (tegen hittestress), vasthouden van water in droge tijden, een lagere waterstand in de winter en maken van meer ruimte voor water.

Planning

Op dit moment wordt alle input uit de ontwerpsessies verder verwerkt in een voorlopig ontwerp. Deze bespreken we ook met de betreffende direct belanghebbenden. Medio 2021 verwachten we het voorlopig ontwerp tijdens een online presentatie te presenteren. Daarna kunnen we deze uitwerken tot een definitief ontwerp. Vervolgens volgt het Projectplan Waterwet wat we in procedure brengen.

We doen het niet alleen, laten we het samen doen!

Gemeente en waterschap trekken samen op in dit project. Ook werken we samen met bewoners, verenigingen, belangengroeperingen en bedrijven. Daardoor ontstaan naast een goede waterveiligheid kansen voor bijvoorbeeld recreatieve voorzieningen, cultuurhistorie, bewonersinitiatieven en natuur in de stad. We informeren u via deze website, nieuwsbrieven en de Mooi Rooi krant over deze mogelijkheden en bijeenkomsten die we organiseren.

Samenwerking

Het project Droge Voeten Sint-Oedenrode wordt door Waterschap De Dommel uitgevoerd met Gemeente Meierijstad.

Film hoogwater Sint-Oedenrode

Meer informatie

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Projectleider Marcel van den Broek, drogevoetenrooi@dommel.nl