De gemeente Meierijstad en Waterschap De Dommel gaan samen aan de slag met de Dommel in Sint-Oedenrode om:
1.    De bebouwde kom van Sint-Oedenrode te beschermen tegen overstromingen vanuit de Dommel.
2.    Te zorgen voor voldoende water in de Dommel bij extreme droogte en het tegengaan van verdroging.
3.    Een zogenaamde ecologische verbindingszone te maken door Sint-Oedenrode. De Dommel wordt daarmee een Klimaatrobuust Beekdal.

Actueel

Het Ontwerp Projectplan is klaar. U kunt de bekendmaking en bijbehorende stukken inzien.  Ze liggen 6 weken ter inzage vanaf 22 november 2021.
Bekendmaking Projectplan Klimaatrobuust Beekdal Sint-Oedenrode

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond het project Droge Voeten Sint-Oedenrode? Abonneer u dan op de digitale nieuwsbrief.

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het Ontwerp Projectplan voor het project Klimaatrobuust Beekdal Sint-Oedenrode. Hierover zijn door de gemeente en waterschap drie besluiten genomen.

  1. Op 16 november jl. heeft het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel een positief besluit genomen over het ontwerp. Dat betekent dat we het Ontwerp Projectplan in procedure gaan brengen. De bekendmaking en de bijbehorende stukken liggen 6 weken ter inzage vanaf 22 november 2021.
  2. Het dagelijks bestuur heeft ook een positief besluit genomen over de m.e.r.-beoordeling. De m.e.r.-beoordeling voor het project Klimaatrobuust Beekdal Sint-Oedenrode is uitgewerkt in een notitie. Doel van deze notitie is om inzichtelijk te maken of de realisatie van het project Klimaatrobuust Beekdal Sint-Oedenrode belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. De uitkomst hiervan was dat het niet nodig is om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Deze beoordeling ligt vanaf 19 november 2021 ter inzage.
  3. Het college van B en W van de gemeente Meierijstad heeft in de vergadering van 16 november jl. besloten akkoord te gaan met het ontwerp Bestemmingsplan voor Sportpark De Neul. Dit besluit met de bijbehorende stukken wordt vanaf 25 november 2021 voor 6 weken ter inzage gelegd. De bekendmaking ligt ter inzage tot 6 januari 2022.

 

Toelichting Ontwerp Projectplan op afspraak

Graag bieden we u de mogelijkheid om een toelichting te krijgen op het Ontwerp Projectplan. Op afspraak kunt u de plannen bekijken in het bestuurscentrum Sint-Oedenrode, Burg. Wernerplein 1. Ook kunt u dan vragen stellen aan een van onze medewerkers. In verband met de geldende Coronamaatregelen werken we alleen op inschrijving en afspraak. Er is geen vrije inloop. Zo kunnen we u veilig ontvangen.

Voor de toelichting plannen we tijdsblokken in van een half uur op:

  • maandag 6 december tussen 9.00 – 12.00 uur, 13.00 – 16.00 uur, 16.00 - 20.00 uur en
  • woensdagavond 8 december tussen 16.00 – 21.00 uur.

U kunt via drogevoetenrooi@dommel.nl uw gegevens doorgeven. Ook kunt u daarbij aangeven naar welk tijdsblok uw voorkeur uitgaat. Wij nemen vervolgens telefonisch contact met u op om een tijdstip in te plannen.

Aanpassingen in Ontwerp Projectplan

Eerder hebben we u het Voorlopig Ontwerp gepresenteerd. Daaruit is nog een aantal aanpassingen gekomen. Deze zijn, in afstemming met de gemeente Meierijstad, verwerkt in het Ontwerp Projectplan. Het gaat daarbij o.a. om:

1. Aanpassing van de waterspeelplaats. Er komt geen waterspeelplaats op het eiland. Daarvoor in de plaats komt er een waterspeelplaats op de oever van de Dommel voor de bovenbouw van de basisschool. En in samenwerking met de Odaschool komt er een waterspeelplaats op het speelterrein van de school.
2. Het Cathalijnepad wordt geen fietsstraat voor auto’s, maar blijft een fietspad. Wel wordt het 3.50 meter breed. De bomen worden naar twee zijden verplaatst. Er is een uitzondering voor de leden van HKC. Zij mogen, onder strikte voorwaarden, gebruik maken van het fietspad voor het laden en lossen van de kano’s in het clubgebouw. Dit zijn maximaal 15 auto’s per week.

Bekijk de digitale presentatie vam het Voorlopig Ontwerp terug.

In deze presentatie neemt omgevingsmanager Marcel Brands u mee langs de verschillende delen in het project. Per deel vertelt hij welke maatregelen we daar willen gaan nemen.

Presentaties en informatie van bijeenkomsten

Presentaties van de verschillende bijeenkomsten kunt u opvragen via drogevoetenrooi@dommel.nl.

Digitale nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond het project Droge Voeten Sint-Oedenrode? Abonneer u dan op de digitale nieuwsbrief.

Locatie

Het projectgebied ligt in de kern van Sint-Oedenrode, behorend bij de gemeente Meierijstad.

Aanpak

Waterschap De Dommel heeft de plicht ervoor te zorgen dat de bebouwde kom van gemeenten beschermd worden tegen overstromingen. Voor de kern van Sint-Oedenrode betekent dit dat als de Dommel overstroomt dit niet de bebouwde kom van Sint-Oedenrode mag bereiken. De Dommel stroomt juist precies door die kern van Sint-Oedenrode en de huidige kering langs de Dommel voldoet op een deel daarvan niet aan de eisen. Uit overstromingsberekeningen blijkt dat bij een overstroming met een herhalingstijd van 100 jaar, een deel van de dorpskern van Sint-Oedenrode onder water loopt. Juist om ervoor te zorgen dat iedereen droge voeten houdt, moeten wij hiermee aan de slag. Ook richten we de omgeving van de Dommel klimaatrobuust in. Daarbij leggen we op plekken een winterbed aan tot 25 meter breed. We nemen recreatieve maatregelen en voorzieningen voor de gemeente en maken een ecologische verbindingszone langs de Dommel door de bebouwde kom.

Ruimte voor de Dommel

Uiteindelijk is de variant Ruimte voor de Dommel de voorkeursvariant geworden. Dat betekent meer ruimte maken in de kom van Sint-Oedenrode zodat met hoge afvoeren meer water afgevoerd kan worden. Die variant wordt nu uitgewerkt tot een Voorlopig Ontwerp, daarna komt een Definitief Ontwerp. Vervolgens wordt het als een Projectplan Waterwet in procedure gebracht.

Resultaat

Het resultaat van het project zal zijn dat er maatregelen zijn genomen die ervoor moeten zorgen dat de dorpskern en bebouwde kom van Sint-Oedenrode beschermd zijn tegen wateroverlast. Daarnaast nemen we in onze plannen diverse klimaatmaatregelen mee. Denk daarbij onder andere aan het maken van meer groene parkeerplaatsen (tegen hittestress), vasthouden van water in droge tijden, een lagere waterstand in de winter en maken van meer ruimte voor water.

Planning

Op 16 november 2021 is het Ontwerp Projectplan goed gekeurd door ons dagelijks bestuur. Op 22 november is dit plan in procedure gegaan. Het is mogelijk om een afspraak te maken om een toelichting op de plannen te krijgen. We plannen deze in op 6 en 8 december. Het is helaas niet mogelijk om een grote bijeenkomst te organiseren in verband met de Coronamaatregelen.

We doen het niet alleen, laten we het samen doen!

Gemeente en waterschap trekken samen op in dit project. Ook werken we samen met bewoners, verenigingen, belangengroeperingen en bedrijven. Daardoor ontstaan naast een goede waterveiligheid kansen voor bijvoorbeeld recreatieve voorzieningen, cultuurhistorie, bewonersinitiatieven en natuur in de stad. We informeren u via deze website, nieuwsbrieven en de Mooi Rooi krant over deze mogelijkheden en bijeenkomsten die we organiseren.

Samenwerking

Het project Droge Voeten Sint-Oedenrode wordt door Waterschap De Dommel uitgevoerd met Gemeente Meierijstad. Daarnaast ontvangen we subsidie van de Provincie Noord-Brabant.

Film hoogwater Sint-Oedenrode

Meer informatie

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Projectleider Marcel van den Broek, drogevoetenrooi@dommel.nl