Klimaatrobuust Beekdal Sint-Oedenrode

De gemeente Meierijstad en Waterschap De Dommel gaan samen aan de slag met de Dommel in Sint-Oedenrode om:

 1. De bebouwde kom van Sint-Oedenrode te beschermen tegen overstromingen vanuit de Dommel.
 2. Te zorgen voor voldoende water in de Dommel bij extreme droogte en het tegengaan van verdroging.
 3. Een zogenaamde ecologische verbindingszone te maken door Sint-Oedenrode. De Dommel krijgt daarmee een Klimaatrobuust Beekdal.

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond het project Klimaatrobuust Beekdal Sint-Oedenrode? Abonneer je dan op de digitale nieuwsbrief.

Installeer de BouwApp en volg de uitvoering van het project

Blijf op de hoogte van de werkzaamheden, verkeersafsluitingen, omleidingen en andere nuttige informatie via de BouwApp. Kijk verder op deze pagina naar de planning van de werkzaamheden.

•    ga naar de appstore 
•    zoek op BouwApp (met geel helmpje) 
•    download de BouwApp 
•    zoek daarna op beekdal. Sint-Oedenrode komt dan als dichtstbijzijnde project in beeld.  

Of scan de QR code om de app meteen te downloaden.  

Uniek project

Het plan voor de aanpak van dit project is mede tot stand gekomen met behulp van een uitgebreid participatietraject. Samen met gemeente, inwoners, verenigingen en bedrijven is breed en diep nagedacht én ingezet op maximaal haalbare doelen. Dit uit zich bijvoorbeeld in het maken van ruimte voor de Dommel in plaats van het verder verhogen van de oevers en keringen. Neveneffecten zijn bijvoorbeeld nieuwe kantinefaciliteiten voor de voetbalvereniging en kanovereniging, een vernieuwd ‘groen’ parkeerterrein met ruimte voor infiltratie van neerslag, meer bomen en groen én extra parkeercapaciteit om het centrum te ontlasten.

Locatie

Het projectgebied ligt in de kern van Sint-Oedenrode, behorend bij de gemeente Meierijstad. Het projectgebied waar de inrichtingsmaatregelen zijn voorzien, is circa 90 ha groot. Het gehele projectgebied ligt in de gemeente Meierijstad en omvat een wisselend brede en smalle groene enclave langs de Dommel, die van oost naar west door het bebouwde gebied van Sint-Oedenrode stroomt. ‘Rooi’, zoals het dorp in de regio wordt genoemd, noemt zich daarom met recht ‘het groene hart van de Meierij’. De oostelijke grens van het projectgebied ligt ter hoogte van de A50, de westelijke grens ter hoogte van de uitstroom van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Sint-Oedenrode. Binnen het projectgebied zijn vier deelgebieden onderscheiden: Rijsingen, De Neul, Omgeving Hambrug en ’t Laar.

In het projectgebied is naast de hoofdstroom van de Dommel nog een aantal zijarmen aanwezig. Dit zijn (restanten van) voormalige Dommelmeanders. De Stille Dommel (nr.3) resteert als gevolg van een afsnijding die eind 19e eeuw werd gerealiseerd, Dode Dommelarm (nr. 1) en Dommelmeander ’t Laar (nr. 2) werden in de jaren ’60 van de vorige eeuw afgesneden.

Aanpak

Waterschap De Dommel heeft de plicht ervoor te zorgen dat de bebouwde kom van gemeenten beschermd wordt tegen overstromingen. Voor de kern van Sint-Oedenrode betekent dit dat als de Dommel overstroomt dit niet de bebouwde kom van Sint-Oedenrode mag bereiken. De Dommel stroomt juist precies door die kern van Sint-Oedenrode. De huidige kering langs de Dommel voldoet op een deel daarvan niet aan de eisen. Uit overstromingsberekeningen blijkt dat bij een overstroming met een herhalingstijd van 100 jaar, een deel van de dorpskern van Sint-Oedenrode onder water loopt. Juist om ervoor te zorgen dat iedereen droge voeten houdt, moeten wij hiermee aan de slag. Ook richten we de omgeving van de Dommel klimaatrobuust in. Daarbij leggen we op plekken een winterbed aan tot 25 meter breed. We nemen recreatieve maatregelen en voorzieningen voor de gemeente en maken een ecologische verbindingszone langs de Dommel door de bebouwde kom.

Proces tot aan definitief projectplan

Bij de uitwerking van het projectplan is aandacht geweest voor een goede landschappelijke inpassing en het benutten van mogelijke kansen voor onder andere recreatie, sport, natuur, en cultuurhistorie. Daarbij zijn ook lopende projecten en (bewoners)initiatieven vanuit het projectgebied betrokken. Het ontwerp is via een participatieproces met omwonenden, belanghebbenden, (natuur)organisaties en direct betrokkenen tot stand gekomen. Om te komen tot het plan is gestart met een verkenning waarbij drie varianten zijn onderzocht, met eerst als hoofddoel de hoogwaterveiligheid. Op basis hiervan heeft het dagelijks bestuur van het waterschap in september 2018 ingestemd met een verdere uitwerking van voorkeursscenario ‘Ruimte voor de Dommel’. In oktober 2019 is toestemming gegeven twee varianten in te brengen in het participatieproces:

 1. Het verbreden van het winterbed van de Dommel met 12 meter en het mee laten stromen bij hoog water van een oude meander, de Stille Dommel, rond sportpark de Neul.
 2. Het verbreden van het winterbed van de Dommel met 25 meter. Hierbij is het aansluiten van de oude meander niet nodig.

Vervolgens is door het dagelijks bestuur van het waterschap in april 2021 ingestemd met de variant met verbreding van het winterbed van de Dommel met 25 m ter hoogte van de Neul. Het college van Meierijstad heeft op 11 mei 2021 besloten om in te stemmen met de voorkeursvariant en die voor te leggen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad van Meierijstad heeft op 24 juni 2021 ingestemd met deze voorkeursvariant. Daaruit is uiteindelijk het projectplan voortgekomen.

Resultaat

In het project Klimaatrobuust Beekdal Sint-Oedenrode hebben Waterschap De Dommel en Gemeente Meierijstad intensief samengewerkt om tot een integraal inrichtingsplan voor de Dommel te komen. Het doel van het project is het realiseren van een robuust beekdal in Sint-Oedenrode, waarin extreme neerslag niet tot overlast leidt. Er worden diverse subdoelen gerealiseerd met betrekking tot een klimaatrobuuste inrichting en beekherstel:
a)    geen overlast bij extreme neerslag;
b)    hogere (grond-)waterstanden bij extreme droogte;
c)    verminderen hittestress;
d)    verbeteren waterkwaliteit;
e)    bijdragen aan Kaderrichtlijn Water doelstellingen (beekherstel);
f)    aanleg/verbeteren ecologische verbindingszone door de bebouwde kom;
g)    bijdragen aan beleidsthema Mooi Water en andere klimaatambities.

Planning

 1. Afgerond: Maart - april 2022

  Ter inzage termijn bekendmaking projectplan. Op 2 maart 2022 is het definitieve projectplan goed gekeurd door ons dagelijks bestuur. Op 11 maart 2022 is het plan in procedure gegaan. De beroepstermijn is voorbij. Wel kun je de bekendmaking en bijbehorende stukken terug lezen. Er zijn zienswijzen en beroep tegen het plan ingediend. Daarom loopt er nog een procedure bij de Raad van State.

 2. Afgerond: Zomer en najaar 2023

  Uitwerken van projectplan tot een bestek. In het bestek worden alle maatregelen tot in detail beschreven. Zo weet de aannemer straks precies wat er moet gebeuren.

 3. Afgerond: Eerste kwartaal 2024

  Start aanbesteding aannemer

 4. Afgerond: Open inloopbijeenkomst start werkzaamheden -

  Iedereen is welkom om tussen 16.00 en 20.00 uur binnen te lopen in het Bestuurscentrum, Burgemeester Wernerplein 1b in Sint-Oedenrode. We informeren je dan over het verloop van de werkzaamheden. Medewerkers van aannemerscombinatie Van der Ven – Martens en Van Oord en Waterschap De Dommel staan klaar om vragen te beantwoorden. Vooraf aanmelden is niet nodig en er is geen plenaire presentatie. 

 5. Afgerond: Juni 2024

  Voorbereidende werkzaamheden op start uitvoering

 6. Nog te doen: Juli 2024

  Aanleg tijdelijke parkeerplaats De Neul. 

 7. Nog te doen: Augustus - oktober 2024

  - Sloop en bouw Neulbrug

  - Sloop en bouw Zwembadbrug

  - Aanleg persriool tussen de Van Rijckevorsellaan Van Kessellaan - rioolwaterzuivering waterschap

 8. Nog te doen: Juli - augustus 2024

  - Baggeren Stille Dommel (ook nog in periode september - december 2024)

  - Sloop voormalige kantine RKSV Rhode

 9. Nog te doen: September - december 2024

  Verschillende werkzaamheden verspreid binnen deze periode.

  - Sloop van bouw Cathalijnebrug en herinrichting Cathalijnepad

  - Start grondwerk bij de Lindendijk en de Odaschool

  - Verwijderen bestaand persriool

  - Start grondwerk Van Rijckevorsel Van Kessellaan tot Cathalijnepad

  - Aansluiten Dode Dommelarm op de Dommel

  - Bouw Philippusbrug

  - Werkzaamheden aan de Brockstraat

  - Grondwerk Cathalijnepad tot rioolwaterzuivering waterschap

 10. Nog te doen: November 2024 - maart 2025

  Groenwerk op verschillende plekken.

 11. Nog te doen: Januari - mei 2025

  Diverse losse en verschillende werkzaamheden op verschillende locaties in het projectgebied.

 12. Nog te doen: Maart - juni 2025

  Aanleg nieuwe voetbalvelden bij RKSV Rhode.

 13. Nog te doen: 2025

  Project klaar.

We doen het niet alleen, laten we het samen doen!

Gemeente en waterschap trekken samen op in dit project. Ook werken we samen met bewoners, verenigingen, belangengroeperingen en bedrijven. Daardoor ontstaan naast een goede waterveiligheid kansen voor bijvoorbeeld recreatieve voorzieningen, cultuurhistorie, bewonersinitiatieven en natuur in de stad. We informeren je via deze website, nieuwsbrieven en de Mooi Rooi krant over deze mogelijkheden en bijeenkomsten die we organiseren.

Samenwerking

Het project Klimaatrobuust Beekdal Sint-Oedenrode wordt door Waterschap De Dommel uitgevoerd met Gemeente Meierijstad. Daarnaast ontvangen we subsidie van de Provincie Noord-Brabant.

Financiering en samenwerking

Het project Klimaatrobuust Beekdal Sint-Oedenrode wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de provincie Noord-Brabant en van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Meer informatie

Heb je nog vragen, dan kun je contact opnemen met Projectleider Marcel van den Broek of Omgevingsmanager Anna Kramer drogevoetenrooi@dommel.nl