Heeft u een vergunning of een bedrijfswaterplan voor het onttrekken van grondwater? Dan moet u de hoeveelheid onttrokken grondwater aan ons doorgeven.

Debietmeter

Vergunninghouders van grondwateronttrekkingen moeten bijhouden en doorgeven hoeveel zij onttrekken. De Waterwet schrijft voor dat u hiervoor een debietmeter moet gebruiken. Voor informatie over de aanschaf, het gebruik en onderhoud van debietmeters, verwijzen wij u naar de leveranciers van beregeningsmaterialen.

Meer informatie over de Waterwet

Toen de Waterwet inging, heeft de Rijksoverheid ervoor gekozen om iets te doen aan onvolledige of niet juiste metingen en registraties. Artikel 6.11 lid 2 van het Waterbesluit geeft aan dat de meting van de onttrokken hoeveelheid grondwater tenminste 95 procent nauwkeurig moet zijn.

Artikel 6.11 lid 2

Degene die grondwater onttrekt of water infiltreert, meet de in elk kwartaal onttrokken hoeveelheid grondwater of geïnfiltreerd water met een nauwkeurigheid van ten minste 95%. Voor kortdurende of seizoensgebonden onttrekkingen of infiltraties kan het bevoegd gezag in de voorschriften van de vergunning voor het onttrekken van grondwater of het infiltreren van water of, indien geen vergunning is vereist, bij maatwerkvoorschrift bepalen dat de hoeveelheid over een kortere tijdsspanne wordt gemeten.
In de toelichting op de artikelen (Memorie van toelichtingen) die is opgesteld toen het Waterbesluit in werking trad, verwijst de Rijksoverheid indirect naar de debietmeter.

Memorie van toelichtingen, artikelsgewijze toelichting artikel 6.11

Ontrekt u grondwater of infiltreert u water? Dan is het belangrijk om elk kwartaal de hoeveelheid onttrokken grondwater met nauwkeurigheid van 95% te meten. Met de huidige watermeters zijn dergelijke nauwkeurigheden goed te bereiken. Daarom is worden nauwkeurigheiden met een lager percentage niet toegestaan. Dit was bij de Grondwaterwet nog wel mogelijk.

Neem bij vragen contact met ons op via: 0411- 618 618