Waterschap De Dommel gaat de ecologische verbindingszone (EVZ) en natte natuurzone (NNZ) bij de Groote Waterloop herinrichten. Dit gebeurt samen met de omgeving, gemeente Boxtel en andere organisaties. Dieren en planten die afhankelijk zijn van water kunnen zich straks beter verplaatsen tussen natuurgebied de Scheeken en Natte Natuurparel Dommeldal.

Actueel

Op 22 april 2024 start Waterschap De Dommel met de uitvoering van het project EVZ Groote Waterloop. Aannemer Ploegam start met de grondwerkzaamheden aan de Groote Waterloop en de poelen. Deze werkzaamheden hebben een doorlooptijd van 4 maanden. Ploegam werkt in deelgebieden. Voor de veiligheid sluit Ploegam het deelwerkgebied waarin zij werken tijdelijk af voor recreatie.

Aanleiding project

De Groote Waterloop is van oorsprong een gegraven beek om het water af te voeren uit het gebied. De beek ligt tussen Natte Natuurparel de Scheeken en Natte Natuurparel Dommeldal. Zo’n vijftien jaar geleden is de beek en delen van het beekdal heringericht als ecologische verbindingszone (EVZ) en natte natuurzone (NNZ). De verbinding dient als trekroute en als (tijdelijk) leef- en voorplantingsgebied. Er ontbreken belangrijke stapstenen. Dit zijn kleine natuurzones die door dieren gebruikt kunnen worden als leefgebied of om aan te sterken wanneer zij door het gebied trekken. Zij kunnen zich nu niet goed verplaatsen tussen de twee natuurgebieden en raken geïsoleerd.

Plangebied

De Groote Waterloop stroomt door gemeente Boxtel. Het projectgebied start vanaf de zuidzijde bij A2 tot aan de noordzijde waar de Groote Waterloop de Dommel in stroomt. De natuurzone heeft een wisselende breedte, van gemiddeld ongeveer 25 meter.

De ecologische verbindingszone is op de kaart aangegeven in de groene lijn. De natte natuurzone is aangegeven met de blauwe lijn.

Aanpak

We werken samen met de omgeving en partners aan een plan. Vanuit de provincie Noord-Brabant zijn een aantal soorten dieren en planten aangewezen die zeker gebruik moeten kunnen maken van de verbindingszone. Daar gaan we de inrichting en het beheer op afstemmen. De kamsalamander, de kleine ijsvogelvlinder en waterspitsmuis moeten zich hier straks thuis voelen. Voorbeelden van maatregelen zijn het het aanleggen van poelen, natuurvriendelijke oevers, plasdras zones, houtwallen, struwelen en bloemrijke graslanden.

Uitvoering en werkzaamheden

In opdracht van Waterschap De Dommel voert aannemer Ploegam de werkzaamheden in twee fases uit.

Fase 1 - Afgerond
Ploegam heeft gemaaid en een aantal bomen langs de Groote Waterloop gerooid. Het hout van de bomen gebruikt Ploegam later voor het maken van de houtwallen. 

Fase 2
Grondwerkzaamheden aan de Groote Waterloop en de poelen. Deze werkzaamheden hebben een doorlooptijd van 4 maanden. Ploegam werkt in deelgebieden. Voor de veiligheid sluit Ploegam het deelwerkgebied waarin zij werken tijdelijk af voor recreatie.


De aannemer werkt met graafmachines en heeft vrachtwagens nodig om de afgegraven grond te vervoeren. Ploegam probeert de overlast voor u zo veel mogelijk te beperken. Ze werken waar mogelijk met stiller een duurzamer elektrisch materiaal. Ze maken gebruik van grote rijplaten en rijden over de onderhoudspaden van de Groote Waterloop. Bij de in- en uitritten met de openbare wegen zorgt Ploegam voor een verkeersregelaar. Op onderstaande kaarten zijn de transportroutes per fase te zien.

Kaart met daarop de transportroute die tijdens die de aannnemer tijdens de werkzaamhedenzal rijden. Er worden geen wegen afgesloten. Bij gebruik van bospaden of onderhoudspaden binnen het werkgebied gebruikt de aanneme XL rijplaten. De deelgebieden zetten ze dicht met bouwhekken. Deelgebied 1 begint bij de A2. Transport gaat over de Hamsestraat, Vleutstraat en liempdseweg
Situatieschets van de situatie bij de broekdijk. Hier komt een verkeersregelaar. De aannemer plaats borden, rijplaten spiegels en bouwhekken. Dit om de veiligheid van mounainbikeroute en wandelaars te borgen.

Planning

 1. Afgerond: 2021

  Start project, voorbereiding verkenning en onderzoeken uitvoeren

 2. Afgerond: Najaar 2022

  Ideeën ophalen en ontwerpen. Planvorming

 3. Afgerond: Eind 2023

  Projectbesluit ligt ter inzage en vergunningen aanvragen

 4. Afgerond: Februari 2024

  Op 22 februari 2024 start Waterschap De Dommel met de voorbereidende werkzaamheden van het project EVZ Groote Waterloop. Aannemer Ploegam start met maaiwerkzaamheden en het rooien van een aantal bomen langs de Groote Waterloop.

 5. Momenteel bezig: April 2024

  22 april 2024: Start grondwerkzaamheden aan de Groote Waterloop en de poelen.
  Deze werkzaamheden hebben een doorlooptijd van 4 maanden.

 6. Nog te doen: September / oktober / november

  Aanplanten gebied 

 7. Nog te doen: December 2024

  Afronding project 

Samenwerking

Het inrichten van Ecologische verbindingszone (EVZ) / Natte natuurzone (NNZ) Groote Waterloop is een gezamenlijke opgave van Waterschap De Dommel en gemeente Boxtel. We betrekken Brabants Landschap grondeigenaren, pachters, inwoners en verschillende belangenorganisaties.

Financiering

De realisatie van het project wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Provincie Noord-Brabant.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Wim Cardinaal (projectmanager) via e-mail wcardinaal@dommel.nl.